Терминологичен речник

Автоматични стабилизатори – Концепция за изграждане на системата на данъците и правителствените разходи, според която е необходимо да се притъпява (смекчава) неблагоприятното влияние на промените в дохода върху съвкупното търсене. Типичен „вграден стабилизатор” са плащанията от бюджета на безработните и личният подоходен данък.
Автономни разходи – Разходи, които на са зависими от нивото на дохода (не са негова функция).
Автономно потребление – Политика на увеличаване на съвкупното търсене с цел поддържане на висока заетост; съвкупното търсене може до бъде увеличено чрез експанзионистична фискална и парична политика.
Администрирани цени – Понятие за обозначаване на ценообразуване, при което цените се поддържат постоянни през дълъг период от време.
Акселератор – Изместване на инвестиционното търсене в резултат на промени в равнището на реалния БВП. Намира се в тясно взаимодействие с мултипликатора. Увеличаването на инвестициите в макроикономиката при равни други условия води до нарастване на брутния продукт, което от своя страна предизвиква нарастване на инвестициите.
Акции – Титул на собственост, удостоверяващ, че техният собственик или приносител участва в акционерния капитал на дружеството и има право на част от неговата печалба. Акциите дават право на глас в общото събрание и на дивидент съразмерно с номиналната им стойност
Акционерни дружества – Фирми, чийто капитал е разделен на дялове между множество съдружници, които могат да бъдат продавани.
Алтернативни разходи – Разходи по държането на конкретен актив, изразени като пропуснат доход, който би се получил при държане на друг, алтернативен актив.
Амортизация – Намаляване стойността на капиталовото оборудване вследствие на неговото изхабяване.
Антиципирана инфлация – Състояние на икономиката, при което темпът на инфлацията може да се прогнозира и отчете предварително и да се вземе под внимание при сключването на стопанските договори. При нея не се извършва преразпределение на доходите.
Анюитет – Актив, носещ периодично на собственика си (напр. месечно) фиксирани парични суми. Конзоли или перпетюитети се наричат “вечните” анюитети.
Анюитетен заем – Заем, който се погасява в определен срок с периодични фиксиране вноски, традиционен такъв заем са например ипотеките.
Асимитрична информация – Неравенство в информацията, достъпна за участниците в транзакция, пораждащо например проблема с нежелания избор (adverse selection) и проблема с нечестното поведение (moral hazard).
Базисен лихвен процент – Лихвен процент по заемите, отпускани от най-големите банки на първокласни заематели (т.е. когато рискът е минимален).
Базисна точка – Най-малката мярка при обявяване (котиране) на доходността на облигации и други финансови инструменти, равна на 1/1000 от един процентен пункт или 0,01 процент. За облигация, чиято доходност до падежа се променя от 5,90 процента на 6,15 процента, се казва, че доходността й е нараснала с 25 базисни точки.
Баланс – Счетоводен документ, съставен към определен момент. Показва салдата по водените сметки, като активните сметки си записват отляво (или отгоре), а пасивните отдясно (или отдолу). Сборът от салдата по активните сметки (сумата на активите) е равен на сбора от салдата по пасивните (сумата на пасивите).
Баланс по текущите операции – Съставен блок на платежния баланс, включващ търговския баланс, нетния доход от инвестиции, нетните услуги и нетните едностранни тренсфери.
Балансирана инфлация – Инфлация при сравнително умерено и пропорционално увеличаване цените на стоките, което се придружава с нарастване на номиналния лихвен процент, запазващ равнището на реалния. Икономиката може успешно да се приспособява към балансираната инфлация.
Балансирани иновации – Нововъведения в производството, които не променят относителното търсене на факторите за тяхната възвращаемост.
Банки, търговски – Финансови посредници, чиято най-важна отличителна черта са операциите по формирането на чекови депозити. Те поддържат също и срочни депозити, издават транспортно-туристически чекове и извършват други финансови услуги. Предоставят заеми на физически и юридически лица.
Банков акцепт – Форма на краткосрочно кредитиране на вносител, при което неговата банка акцептира менителница (става длъжник по нея) и по този начин гарантира вземане срещу него; инструмент на паричния пазар.
Банкови резерви – Част от депозитите, които банките задържат за посрещане на исканията на вложителите. Банковите резерви биват действителни (реално наличните), желателни (които банката се стреми да поддържа съобразно своята стратегия) и задължителни (минимално необходимите, определяни от централните банки).
Бартер – Размяна на стоки и услуги без посредничеството на пари.
Безработица – Състояние на икономическата система, при което част от желаещите и можещите да работят при конкретните условия на трудовия пазар не са в състояние да си намерят работа. Измерва се с разликата между предлагането и търсенето на труд. Нейното нарастване води до намаляване на реалния брутен национален продукт и понижава жизненото равнище на населението.
Безсрочни депозити – Депозити, които по всяко време могат да бъдат изтеглени от сметката, по която се държат. Служат за издаване на чекове и извършване на преводи, обикновено не носят лихва.
Брутен вътрешен продукт – Общата пазарна стойност на произведените стоки и услуги в течение на определен период (обикновено една година) в държавните граници на страната.
Брутен национален продукт – Сумата на стоките и услугите, произведени в течение на определен период (обикновено една година) и измерени по текущи пазарни цени плюс нетния експорт. Той маже да се определи и като сума от брутния вътрешен продукт и чистия външен доход.
Брутна възвращаемост на капитала – Отношение между общия приход от функционирането на капитала и разходите, направени за неговото закупуване (наемане).
Брутни инвестиции – Разходите на фирмите за капиталово оборудване, изменението на стоково-материалните ценности и запаси плюс разходите на домакинствата за новопроизведени жилища.
Буферни запаси – Образуване на международни фондове за закупуване и съхранение на първични суровини съгласно статута на международните стокови съглашения. Предназначението им е да стабилизират техните цени и оттам да направят по-устойчиви екпортните приходи на страните, които са техни основни производители.
Бюджетен дефицит – Състояние на бюджета, при което разходите са по-големи то приходите.
Бюджетен излишък – Състояние на бюджета, при което приходите са по-големи то разходите.
Бюджетно ограничение – Уравнение, което отразява всички възможни комбинации на благата, закупувани от потребителя при текущи пазарни цени и зададен доход.
Валутен (паричен) съвет – Парична система, при която курсът на националната валута се фиксира на постоянно ниво към избрана чужда (резервна) валута (или валути), поддържа се пълна конвертируемост на националната валута, а резервната и валутната база е покрита 100 процента с резервна валута.
Валутен арбитраж – Сделки на валутния пазар, при които се извършва едновременна покупка и продажба на една валута. Спекулативна операция без поемане на риск. Целта на арбитража е да се купи на един пазар валутата по-евтино и да се продаде веднага на друг, където тя се котира по-високо. Подобни сделки се извършват и на стоковите борси. Арбитражът има голямо значение за изчистване на пазарното неравновесие и прави пазара да функционира по-ефективно.
Валутен курс – Цената на една парична единица, изразена чрез друга валута. Например доларовата цена на лева в зависимост от търсенето и предлагането на валутния пазар. Това съотношение може да бъде фиксирано, свободно плаващо или да се определя от централната банка.
Валутна зона – Икономически регион, в който се използват една или повече валути, функциониращи като единно покупателно и платежно средство.
Валутна конвертируемост – Способността на една национална валута свободно да се обменя срещу други валути. Конвертабилността може да бъде пълна или частично ограничена. Българският лев е частично конвертируем, защото не се обменя срещу други валути на международния валутен пазар.
Валутна система – Организация на разплащанията в световното стопанство, дефинирана като съвкупност от правила, принципи и институции, които уреждат валутните взаимоотношения между държавите. На тях се подчиняват и търговските агенти в своето международно общуване.
Взаимен фонд – Финансова институция, набираща капитал чрез продажба на собствени акции дялове обикновено на дребни спестители и инвестираща “на едро” в диверсифициран портфейл от ценни книжа, намалявайки по този начин риска и същевременно разходите по управление; негова модификация са взаимните фондове на паричния пазар, чиито активи са високоликвидни краткосрочни инструменти.
Взаимни търговски преференции – Съглашение между две и повече страни за взаимно изгодна търговия. Изгодата обикновено е свързано с намаляване на вносните мита. На многостранна основа такова съглашение функционира по отношение на търговията с изделия от текстилни влакна.
Взаимно-спестовна банка – Спестовна институция, приемаща депозити срещу лихва; първоначално активите се формирали главно чрез ипотеки.
Вторичен ефект – Разход или изгода, възникваща от стопанска дейност, която не се включва в пазарната оценка на нейните резултати. Типичен пример са токсичните отпадъци от индустриалното производство или повишаването на производителността на работниците в следствие на по-високата им квалификация, за които фирмата не е правила разходи.
Вторичен пазар – Пазар, на който се продават финансови инструменти.
Вторични резерви – Банкови активи, които лесно могат да се превърнат в ликвидни средства, например краткосрочни държавни ценни книжа.
Външни икономии – Благоприятни технологични и парични външни ефекти, които водят до намаляване на средните издръжки на фирмата при нарастване на отрасловото производство.
Вътрешен доход – Съвкупността от доходите на гражданите и фирмите в националната икономика.
Вътрешна кредитна експанзия – Специфичен показател за кредитната експанзия, равен на разликата между прираста на паричната маса и прираста на валутните резерви. Често се включва като критерий за поведение в програми, финансирани от МВФ.
Вътрешни икономии – Намаляване на средните издръжки на фирмата в резултат на нарастване на мащаба на производството под въздействие на фактори, намиращи се под неин контрол.
Девалвация – Официално намаляване на курса на националната валута; при плаващи валутни курсове загубва смисъла си.
Дезинтермедиация – Процес на намаляване на паричните средства, преминали през системата на финансовите посредници и съответно увеличаване на прякото финансиране; т.е. намаляване на депозитите в банките и нарастване на покупките на финансовите инструменти.
Дезинфлация – Рязко намаляване на темпа на инфлация
Депозит – Парична сума, държана от клиент по сметка в банка; част от пасивите на банката.
Депозитен мултипликатор – Коефициент, показващ максимума, до който може да се мултиплицира (нарасне) първоначалната промяна на депозитите в банковата система. Неговата величина е реципрочна на коефициента на задължителните резерви.
Депозитни институции – Финансови институции, приемащи депозити от населението; включват търговските банки и спестовните учреждения.
Депресия – Продължителен период на замряла икономическа активност и високо ниво на безработица.
Деривати – Финансови инструменти, които придобиват стойност от стойността на друг актив, например фючърси, опции.
Деспестяване – Изразходване на повече парични средства, отколкото е величината на дохода.
Дефлация – Общо спадане на цените в страната.
Диверсификация на портфейла – Включване в портфейла на различни по срок и вид активи с оглед минимализиране на риска и максимилизиране на печалбата.
Дивидент – Доход, ежегодно изплащан на държател на акция.
Доходност на падежа – Мярка на лихвените проценти, считана за най-коректна. Тя изравнява потока от плащания, които се получават при държане на финансови инструмент до падежа му, с неговата покупна цена.
Доходност на сконтова база – Разликата между номинал и покупна цена на сконтова облигация (инструмент), разделена на номинала и умножена по 360/n, където n е срокът до падежа.
Дълга позиция – Купуване на финансов актив. Дълга позиция се открива, когато има или се очаква покачване на цената на актива, за да се спечели от продажбата му (т. нар. закриване на позицията).
Дългово финансиране – Паричните средства, които една фирма получава срещу обещание, изявено в законово определена форма, че ще ги върне с определена лихва в определено време, извършвайки плащани по определен график или в края на периода.
Дългосрочно равновесие – Състояние на равновесие след приспособяване на всички икономически променливи към потенциалното ниво на производство; това е равновесното ниво при пълна заетост.
Държавен дълг – Общото количество на пуснатите в обращение (непогасени) държавни ценни книжа.
Държавни ценни книжа – Ценни книжа, издавани от държавата за покриване на бюджетния дефицит.
Дюрация – Дюрацията или дюрационният анализ е изчислителен метод за измерване на ценовата чувствителност (лихвения риск) на финансовите инструменти спрямо промени в лихвените проценти. Чрез дюрацията се определя истинският матуритет (продължителност) в противоположност на крайния матуритет на финансовия инструмент, като се измерва средният срок, необходим за събиране на всички плащания по главниците и лихвите.
Евроакции – Акции, емитирани в чужда валута и продавани извън страната на издателя.
Евродолари – Депозит в доларово изражение, държан извън пределите на САЩ, включително в клон на американска банка
Еврооблигация – Корпоративна или държавна облигация, деноминирана във валута, различна от националната валута на емитента. Такива облигации обикновено се имитират от международни синдикати, от търговски и международни банки. Могат да бъдат емитирани в една или повече валути. Заемите в еврооблигации често са с ниски лихвени проценти.
Еднолична фирма – Физическо лице, което упражнява стопанска дайност, упомената в Търговския закон на съответната страна, за която носи неограничена отговорност.
Експанзивна фискална политика – Фискална политика, насочена към стимулиране на икономическия растеж чрез данъчни облекчения и увеличаване на правителствените разходи.
Експанзия – Относително продължителна фаза на стопанския цикъл, характеризираща се с нарастване на Реалния брутен национален продукт, следваща депресията, респективно оживлението.
Експортно ориентиран икономически растеж – Модел на икономическия растеж, който извежда на приоритетно място отраслите, произвеждащи високотехнологични стоки, способни да конкурират продукцията на развитите държави.
Еластичност на валутното търсене – Зависимост между търсенето на една валута и нейната покупателна стойност. Измерва се като отношение между процентната промяна в търсеното количество от валута и процентното изменение на найната цена.
Еластичност на предлагането – Зависимостта на количеството на предлаганата продукция от пазарната цена. Измерва се с отношението на промените в предлаганото количество стоки към промените в техните цени, изразено в процент.
Еластичност на търсенето – Отношението между процентното изменение на търсеното количество към процентното изменение на цената или дохода.
Еластичност на търсенето на труд – Степен на изменение на търсенето на труд под въздействието на един или друг фактор
Ескалираща митническа защита – Нарастване на ефекта от приложението на митата, поради ограничаване на вноса на крайни продукти и стимулиране на вноса на суровини.
Естествена норма на безработица – Съответства на равнище, при което равновестният продукт е изравнен с потенциалния, а продуктовият и трудовият пазар са балансирани. Това е нормата на безработица при пълна заетост и отговаря на текущата и структурната безработица взети заедно.
Ефект на реалното богатство – Намаляване на богатството при увеличаване на ценовото ниво и последващото намаляване на автономните разходи.
Ефективен пазар – Според теорията на ефективния пазар (която е частен случай на теорията на рационалните очаквания) финансовите пазари отразяват цялата публично налична информация. От тази теория следва, че платените днес цени ще бъдат корелирани с пазарните цени, които инвеститорите очакват да се установят в бъдеще.
Ефективна годишна доходност – Доходността по финансов инсткрумент, например срочен депозит, получена, ако паричните средства, инвестирани за по-кратък срок от една година, останат по сметката цяла календарна година. Тази доходност може да нацени фактическата доходност със срок под една година, тъй като при изчисленията се приема, че средствата автоматично се реинвестират при първаначалния лихвен процент.
Ефективна митническа защита – Показател за функционалността на митническата тарифа, дефиниран като процентно изменение на добавената стойност в резултат на прилагането на митническата система.
Ефективност на капитала – Измерител на рентабилността на инвестициите, който съпоставя обема на производството и изразходвания за него капитал.
Загуби от мащаба – Намаляваща възвръщаемост от мащаба, вследствие на което при нарастване на производството се увеличават и дългосрочните средни общи разходи.
Задължителни резерви – Изискуеми по сметка в централната банка или в касите на търговските банки резерви, определяни от централната банка като процент от депозитите в търговските банки.
Задържащ ефект – Ефект от повишаването на цените на стоките, независимо от начина на формиране и поддържане на валутния курс.
Заетост – Процентно отношение на броя на заетите към трудоспособното население в страната.
Закон за търсенето – Зависимост между цената на стоката и търсеното количество. Колкото по-ниска е цената на даден продукт или услуга, толкова по-голямо е нейното търсене за единица време.
Закон на предлагането – Зависимост между цената на стоката и предлаганото количество. С повишаване на цената предлагането расте и обратно – с нейното понижаване предлаганото количество намалява.
Залог – Обезпечение на заем, прехвърлено за съхранение или на името на кредитора; собствеността остава на заемателя, но правото на разпореждане се прехвърля като гаранция за връщане на заема. След изплащане на дълга залогът се връща на кредитополучателя.
Запис на заповед – Еднократно и безусловно, в установената от закона форма, писмено задължение на издателя да плати на падежа определена сума на бенефициента или на негова заповед.
Износ на капитал – Нетна величина, сбор от кредитите, отпускани на чуждестранни заематели и средствата, използвани за покупка на чужди реални или финансови активи.
Източници на икономически растеж – Съвкупност от макропроменливи величини, които стават основа на даден тип икономически растеж и определят неговата динамика. Приз призмата на този подход икономическият растеж може да бъде капиталоемък, трудоемък, технологоемък и т.н.
Изчистващи се пазари – Пазари, на които цените са достатъчно еластични (гъвкави), за да могат да осигурят много бързо равновесие между търсенето и предлагането. На изчистващите се пазари не съществува разпределение, неизползвани ресурси, излишно търсене или предлагане. Към такъв тип пазар се приближават фондовата или стоковата борса. Но това не се отнася до пазара на труда.
Икономии от мащаба – Нарастване на производителността или намаляване на средните производствени разходи като резултат от увеличаване на обема на всички производствени фактори, използвани при неизменна количествена пропорция.
Икономика – Понятие, с което се обозначава цялостната стопанска дейност в дадена страна. Това е съвкупността от знания на законите и механизмите на националното и световното стопанство.
Икономическа интеграция – Процес на сближаване и взаимообвързване на националните икономики, в резултат на който те функционират по-ефективно.
Икономическа печалба – Печалба над нормалната, която се полага като доход за предприемачество. разлика между приходите и издръжките на фирмата.
Икономически (делови) цикъл – Повтарящо се колебание на съвкупното производство. Всеки цикъл се състои от пик (достигнато най-високо ниво на производството и заетостта преди започването на спад), рецесия или контракция (спадане на производството в течение най-малко на две тримесечия), дъно (най-ниска точка на производството) и оживление или експанзия (нарастване на производството).
Икономически агент – Фирма, индивид или домакинство, извършващи икономическа дейност (покупка, продажба и др.).
Икономически растеж – Нарастване на съвкупния продукт в националното стопанство. Икономическият растеж обикновено се измерва като годишен прираст на реалния Брутен вътрешен (национален) продукт. Може да се изрази и като прираст на потенциалния БВП/БНП. Естествен резултат на този процес е нарастване и на жизненото равнище на населението.
Имунизация – Действия за предпазване на даден портфейл от риск. Всеки портфейл може да бъде имунизиран с цел да се получи желаната доходност независимо от промените в лихвените проценти или цените на облигациите. Един портфейл с облигации е имунизиран, когато дюрацията съвпада с периода на държане от инвеститора. Банките могат да имунизират баланса си, като поддържат приблизително еднаква по срочност величина на активите и пасивите.
Инвестиции – Парични средства, предназначени за закупуване на активи, а в обикновения език покупка на някакъв актив; инвестициите биват фиксирани (fixed), когато са за покупка на дълготрайни активи, и за записи (inventory investments), когато са за покупка на краткотрайни активи (запаси), които ще се вложат в производството.
Инвестиционен клас (облигации) – Корпоративни или муниципални облигации с високо качество, чийто рейтинг е от ААА до ВВВ по Standart and Poors и по Fitch’s Investors Service и от Ааа до Ваа по Moody’s Investors Service.
Инвестиционна банка – Финансов посредник, занимаващ се с продажба и пласиране на нови емисии ценни книжа. Тя купува ценните книжа от емтента и поема риска по пласирането (продажбата) им на инвеститори. Процесът на покупката и пласирането е известен като underwriting. Обикновено в операцията участват няколко инвестиционни банки, всяка от които се ангажира да продаде част от предложения за продажба пакет, като в замяна получава част от комисионната или спреда в цената.
Индекс на цените – Процентно изразеният растеж на средното равнище на цените на всички продукти към определена година, наричана базисна.
Индекс на цените на потребителските стоки – Процентно изразеното движение на средното равнище на цените на стоките, включени в потребителската кошница. Измерва влиянието на инфлацията върху доходите на домакинствата.
Инфлация – Всеобщо (в рамките на цялата икономика) и относително дълготрайно нарастване на цените на стоките, което намалява покупателната способност на паричната единица и повишава стойността на живота.
Ипотекарно базирана ценна книга – Ценна книга, обикновено облигация, обслужването на която се осигурява от ипотечни заеми. Обезпеченията по нея са застраховани и учредени в полза на трето лице ипотеки.
Ипотечна ценна книга – Обезпечена с ипотека, учредена в полза на кредитора ценна книга за дългосрочен дълг, носеща фиксиран доход.
Капитал – Вторичен производствен фактор. Капиталът може да бъде физически (овеществен) и финансов (паричен).
Капиталов баланс – Сделките с финансови активи, сключвани между чуждестранни и местни за една страна икономически агенти за определен период от време.
Капиталова печалба/загуба – Разликата между продажната и покупна цена на актив, разделена с покупната му цена.
Капиталови пазари – Пазари, на които се търгуват финансови инструменти със срок над 1 година.
Картел – Съглашение – устно или писмено, между две или повече фирми за подялба на пазара.
Квази-бюджетен дефицит – Загуби (дефицит), натрупани в държавния сектор на икономиката, които не се отчитат като част от дефицита на държавния бюджет.
Квазипари – Елемент на паричната маса, включващ срочни, спестовни и други депозити.
Кеш флоу – Нетен паричен поток. Във фирмените финанси означава разликата между приходите на фирмата и всички разходи, включително платените данъци.
Класическа безработица – Поражда се от неуравновесения трудов пазар, при който преобладаващата реална работна заплата е над своето пазарно равнище.
Клауза за обратно изкупуване – Клауза в договорите за емисия на ценни книжа. Позволява на емитента (заемателя) да изкупи обратно дадена емисия или част от нея преди падежа.
Клиринг – Процес на установяване на взаимните задължения сред група участници (например банки), влизащи в разплащателни взаимоотношения помежду си; предявяване на дължимо вземане към банка платец за окончателно разплащане; нетният (net) клиринг се осъществява чрез прихващане.
Кол опция – Опция за покупка
Командитни дружества – Фирми, образувани с договор за извършване на съвместна дейност от две или повече лица, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни, а останалите отговарят за размера на дяловото си участие.
Конвертируема облигация – Облигация, която може да се превърне по определена цена в предварително определен брой други активи (например акции) на същия емтент.
Конгломерат – Големи корпорации, които произвеждат или продават технологично несвързани стоки.
Кооперация – Доброволни сдружения на физически лица за стопанска дейност с променлив капитал и еднакви права, независимо от дяловото им участие в активите на сдружението.
Корпоративни ценни книжа – Емитирани от фирми ценни книжа, например облигации.
Косвени данъци – ключените в цените на стоките и услугите данъци. Бремето на косвените данъци се поема предимно от потребителите.
Косвено финансиране – Свързването на кредитори и заематели, опосредствано от финансова институция (финансов посредник).
Крайни стоки и услуги – Стоките и услугите, които са преминали окончателно стадиите на производство и са достигнали крайния потребител.
Краткосрочна търговска ценна книга – Негарантирано задължение (полица) с издател първокласна търговска фирма или финансова институция и обичаен срок от 2 до 270 дни.
Краткосрочно равновесие – Равновесие на съвкупното търсене и предлагане; на него отговаря равновесното нива на цените и на съвкупното производство.
Кредибилност – Степен, до която участниците на пазара вярват, че полисимейкърите ще поддържат избраната насока на политиката, например вярата в ангажимента на централната банка, че ще провежда антиинфлационна политика.
Кредит – Използване на парите като платежно средство. Притежателите на парични фондове ги предоставят в заем срещу задължението да им бъдат върнати по-късно с лихва.
Кредитен риск – Рискът от неплатежоспособност на заемателя.
Кредитен съюз – Финансова институция на САЩ, организирана като акционерно дружество от хора с общ интерес (например работещите в една фирма), държащи акциите й и имащи право да получават заеми от нея
Кредитна линия – Съгласие, дадено от банка на фирма заемател за предоставяне на кредит в бъдеще, непревишаващ определен размер, за определени търговски цели, без допълнителни договорености.
Кредитни тавани – Административен инструмент на паричната политика, ограничаващ общия размер на отпусканите от банките кредити.
Кредитор от последна инстанция – Роля на централната банка като финансова институция, от която банките могат да получат кредит, когато друг не би им отпуснал; целта в случая е запазване на стабилността на банковата и финансовата система.
Криза – Относително продължителна фаза на икономическия цикъл. Характеризира се със спадане на реалния БНП/БВП.
Ливъридж – Паричен заем с цел да се увеличи доходността на инвестирания кепитил. Във фирмените финанси означава използването на дълг (облигации), за да се осигури по-висока доходност на собствения акционерен капитал.
Ликвиден ефект – Спадане на лихвените проценти като резултат от нарастване на паричната маса.
Ликвидност – Степента, в която даден актив може да се превърне в пари, изпълняващи функцията на средство за размяна при дадена цена.
Ликвидност – Възможност за един актив да се превърне в налични пари за кратко време с минимум загуби; способността на банка да посреща плащанията си във всеки момент.
Лихва – Цената на парите, взети на заем
Лихвен процент – Процентното отношение между лихва и главница
Лихвен риск – Риск от намаляване на стойността на лихвоносен финансов актив след промяна повишение на лихвените проценти.
Ломбарден кредит – Кредит, отпуснат срещу залог на движими вещи (ценни книжа, взимания и др.); форма за рефинансиране на търговските банки от централната банка.
Лош кредит – Кредит (дълг), който вероятно няма да бъде изплатен и ще донесе загуба на кредитора; класифицира се като вероятна загуба и няма икономическа стойност.
Междубанков депозит – Депозит на една банка в друга банка
Менителница – Валидно законово писмено едностранно безусловно нареждане на издателя (трансант) към платеца (трансат, акцептант) да заплети определена сума към определен бъдещ момент на определено трето лице ремитент поемател или на негова заповед.
Мита – Данък върху вноса на чуждестранни стоки, който за производителя (вносителя) има характер на добавка към разходите, която се покрива чрез увеличаване на крайната цена и следователно се поема от потребителите.
Митнически съюз – Етап на икономическата интеграция, при който са премахнати търговските ограничения между страните – участнички в общността, и е изградена единна тарифа за вноса от трети страни.
Монетизиран дълг – Частта от бюджетния дефицит, която пряко или непряко се финансира от централната банка.
Монопсон – Огледално отражение на монопола, което за разлика от производството се отгася за потреблението. При монопсона обикновено става дума за един купувач.
Морален риск – Частен случай на асиметричност на информацията, когато след финансова транзакция партньорът може да извърши действия, нежелани от другата страна, участвала в трансакцията.
Морално убеждаване – Убеждаване чрез устен или неформален натиск от страна на централната банка или шефове на държавни органи с цел да бъдат накарани банките да предприемат определено действие или да се въздържат от него. Това е средство на селективния кредитен контрол и понякога може да бъде много ефективно поради своя сигнален ефект.
Мултинационални корпорации – Големи компании, свързани с интензивно трансгранично движение на производствени фактори, генерирано от интересите на частния бизнес в развитите държави. Те управляват повече от половината на световното промишлено производство и на международния стокообмен.
Мултипликатор на разходите – Числово отношение между промяната на БНП (investment multiplier) или в нивото на заетостта (employment multiplier) към промяната на даден вид разходи (инвестиционни или търговски).
Наличност в процес на инкасиране – Все още несъбрани суми, съществуващи по документи, включени в процес на клиринг; актив (потенциален) на банката, обработваща документите.
Настояща (сконтирана) стойност – Приравняване на бъдеща към настояща стойност, отчитайки факта, че сега получената сума е по-ценна от получената в бъдеще, защото би донесла доход в периода между настоящия и бъдещия момент.
Насъвършена конкуренция – Конкуренция, при която отделни фирми, поради своята пазарна мощ могат да влияят върху търсенето и предлаганато, а от там и върху цената.
Национален доход – Съвкупността от всички доходи, получени от гражданите и фирмите на дадена държава.
Неблагоприятен избор – Частен случай на асиметричност в информацията, когато при финансова трансакция е по-вероятно да бъде избран най-неблагоприятния за партньор.
Негоцируем – Прехвърляем; качество на финансов инструмент, изразяващо се във възможността да се прехвърля от едно лице на друго при спазване на определени условия.
Незаемна парична база – Паричната база, редуцирана със сумата на сконтовите кредити.
Необезпечен заем – Заем, предоставен без каквото и да било обезпечение.
Неплатежоспособна банка – Банка, чиито задължения по депозити и заеми са по-големи от сумата на активите.
Нетен износ – Разликата между износа и вноса на стоки и услуги
Нетна възвръщаемост от капитала – Отношение между чистите приходи от капитала (общите приходи минус амортизацията) и разходите, направени за неговото закупуване (наемане).
Нетни данъци – Разликата между бюджетните приходи, получени от данъци, и трансферните плащания
Номинал – Изписаната на лицевата страна на ценната книга стойност; това е сумата, която се изплаща на падежа на дълга, или сумата, с която акционерът участва в основния капитал на дружеството.
Номинален БВП/БНП – Стойността на БВП/БНП по текущи цени
Обезпечение – Всяко право, предоставено от длъжника към кредитора, обезпачаващо погасяването на дълга; обезпечението трябва да притежава стойност, да може да бъде владяно от банката и да притежава ликвидност.
Облигации – Ценни книжа с фиксиран лихвен процент, но без право на глас на годишното събрание на акционерите на дружеството. Обликации може да емитира и правителството за покриване на бюджетния дефицит и вътрешния дълг.
Облигация – Титул на дълг, емитирана от правителството или корпорация ценна книга със срок над 1 година; обикновено тези със срок 10 години се наричат notes, а над 10 г. bonds. Те са купон, но съществуват и сконтови облигации – така наречените zero-coupon bonds.
Облигация с нулев купон – Характеристика на ценна книга, която се продава с отстъпка от номинала, няма плащания на лихви по време на срока й и лихвата от нея се получава като разлика между номиналната стойност, изплащана на падежа, и покупната цена.
Обратна РЕПО операция – Договор за покупка и обратна продажба на ценни книжа след определен срок на определени в договора цени.
Общински ценни книжа – Издадени от местните власти ценни книжа (облигации), обикновено освободени от данъка върху дохода.
Овернайт – Пари, които се търгуват на междубанковия пазар и са дължими на кредитора в началото на следващия работен ден.
Овърдрафт – Дебитно (отрицателно) салдо по текуща сметка, понякога със статут на заем.
Оживление – Фаза на стопанския цикъл, която се характеризира със слабо и относително бавно нарастване на реалния брутен национален продукт след депресията.
Олигопол – Обединение между големи фирми с цел повишаване на пазарната концентрация и моделиране на пазарните условия.
ОПЕК – Международен картел от държави, производители на петрол, създаден за да поддържа сталибността на производството, цените и износа на нефт.
Операции на открития пазар – Покупки и продажби на държавни ценни книжа от страна на централната банка с цел регулиране на платежното предлагане; главен инструмент за провеждане на паричната политика.
Операции на открития финасов пазар – Покупка или продажба на държавни ценни книжа от централната банка с цел да се въздейства върху паричното предлагане и лихвения процент.
Опция – Договор, даващ правото, но не и задължението да се купи (кол-опция) или да се продаде (пут-опция) даден актив в определено количество, от стандартизирано качество, по посочена цена и условия на доставка на или до фиксирана дата; опцията е дериват, тя има собствена цена, наречена премия; след искане за изпълнението на опцията се плаща само разликата между пазарната и договорената цена (stock price, exercise price).
Отворена икономика – Икономика, в която се осъществяват връзки с икономиките на други страни.
Отложена наличност – Пасив на (централната) банка; инкасирани, но непреведени до получателя суми при разплащания.
ОТС – Пазар на търгуеми ценни книжа извън фондовата борса. Търговията се извършва от брокери-дилъри, които се свързват помежду си по телефона или чрез компютърни мрежи. Цените на пазара ОТС се определят не чрез аукциона на борсата, а чрез преговори между купуващите и продаващите брокери.
Очаквания – Концепция за несигурността на променливите величини, каквито са например лихвеният процент в бъдещи периоди, цените и данъците. Очакванията за тяхното бъдещо равнище влияят върх поведението на инвеститорите.
Падеж – Дата, на която дългът става изискуем; срещу представяне на съответен документ (облигация, полица и др.) се извършва плащане на определената сума, след което дългът се погасява.
Пазар на труда – Взаимоотношения между хората – работодателите и работниците при покупката и продажбата на труд.
Пазарен дефицит – Състояние на пазара, при което търсенето превишава предлагането.
Пазарен излишък – Състояние на пазара, при което предлагането превишава търсенето.
Пазарна концентрация – Степен на монополизация на пазара. Отнася се както до пазарния дял на отделна фирма, така и до група фирми. В някои сектори като търговията с автомобили или металургични изделия има висока степен на пазарна (олигополистична) степен на концентрация.
Пазарна конюнктура – Текуща характеристика на пазарните условия, в това число: инфлация, безработица, платежоспособно търсене, конкуренция, данъчна система, лихван процент, фази на стопанския цикъл и др.
Парадокс на спестовността – Парадоксът между интереса на индивида да спестява при предлагани високи лихвени проценти и загубата на общността като цяло; при високи лихвени проценти намаляват инвестициите, оттук пада производството, съответно доходите, затова в дългосрочен аспект високите лихви водят не до увеличаване, а до намаляване на спестяванията.
Пари в обращение – Банкнотите и монетите извън банките.
Паритет на покупателната сила – Съотношение между покупателната сила на две валути.
Паричен пазар – Финансов пазар, на който се продават финансови инструменти със срок до една година.
Парична база – Сума от банковите резерви и наличните пари.
Парична маса – Количество на всички функциониращи като пари средства, измервано с различни показатели. Съставни части на паричната маса са монетите, банкнотите и различните видове чекове.
Парична маса – Паричното предлагане, количеството пари в икономиката.
Парична политика – Политика на централната банка, която се формира чрез изменение на задължителните резерви, лихвения и сконтовия процент и операциите на открития паричен пазар с цел да бъде регулирано паричното предлагане.
Парична скорост – Число, показващо средно колко пъти през годината е бил използван един лев, за да се купи общото количество стоки и услуги с парите в обращение.
Пасиви – Разликата между общата стойност на активите (това, което се притежава) и общата стойност на пасивите (това, което се дължи) на един човек или на една компания. Когато става дума за компания се използва също и stockholders’ equity (собствения капитал на предприятието).
Перпетюитет – Специфичен вид анюитетен заем; безсрочна облигация, която носи купоново плащане вечно, а изплащането на главницата (номинала) е отсрочено за неопределено бъдеще.
Пик – Краткотрайна фаза на икономическия цикъл, отбелязваща най-високото равнище на БНП.
Плаващ валутен курс – Валутна система, при която съотношенията между разменната стойност на валутите се колебаят свободно или частично са управлявани.
Платежен баланс – Регистър, в който се отразяват източниците и величината на сумите, получени или платени при международни трансакции за определен период, обикновено една година.
Платежно средство – Функция на парите, при която стоките и услугите не се заплащат при получаването, а чрез отложено или разсрочено плащане. типична проява на тази функция е покупката на стоки на крадит.
Подем – Друго наименование на икономическата експанзия, когато предхождащото я оживление се разглежда като самостоятелна циклична фаза.
Полица – Безусловно, писмено, законово валидно задължение да се изплати определена сума пари при поискване или в определен бъдещ момент.
Постоянни разходи – Разходи, които са независими от обема на производството и са свързани с фиксирани фактори.
Потребителска кошница – Набор от стоки, необходими за задоволяване на приетия минимум от социални потребности на населението. Включва няколкостотин вида най-необходими и предпочитани от населението стоки и услуги, разпределени в основни групи: храна, горива, транспортни услуги, медицинско обслужване и така нататък.
Потребителски заем – Заем, взет от физическо лице за покупка на стоки за дълготрайно потребление и изплащан на части (installment loan).
Праг на бедността – Измерител на бедността, основаващ се на оценката на дохода, необходим за съществуване на домакинството. Въз основа на тази оценка се изчислява и необходимият годишен доход за покриването на нуждите на домакинството. Тази граница се приема като линия (праг) на бедността.
Пределен приход – Изменение на общия приход в резултат на допълнително продадена единица продукт.
Пределен приход от продукта на труда – Допълнителният приход в парично изражение, получен от наемането на допълнителна единица труд при неизменност на другите фактори, които се използват.
Пределен приход от факторния продукт – Приход от употребата (приложението) на допълнителна единица производствен фактор.
Работна заплата – Паричното възнаграждение за ползването на труда като производствен фактор, което приема формата на цена, установена с договор. При равни други условия работната заплата зависи от търсенето и предлагането на трудовия пазар. На практика обаче то е солно повлияно от монополистичната и монопсонична структура на този пазар.
Равнище (норма) на безработицата – Процентното отношение на броя на безработните към броя на лицата, включени в активната работна сила.
Равновесен валутен курс – Валутен курс, получен от балансирането на търсенето и предлагането на валутния пазар.
Развиващи се страни – Група държави в световното стопанство, отличаващи се със сравнително ниска степен на развитие и производство, с наличието на сложни проблеми на икономическия растеж и отвореността на икономиката. Критерии за типологизация на страните в две големи групи – развити и развиващи се, е брутния вътрешен продукт (национален доход) на глава от населението.
Разполагаем личен доход – Личният доход, коригиран с изплатените данъци.
Разчетна единица – Функция на парите, използването им за измерване и сравнение ценността на различни стоки и услуги.
Разширен кредит – Сконтов кредит, отпускан от централната банка за оздравяване на банка с трайни ликвидни проблеми.
Реален БВП (БНП) – Номиналният БВП (БНП) в постоянни цени на избрана базова година, към която се приравняват цените на всички останали години.
Реален валутен курс – Цената на една валута, изразена в цената на друга валута, но съобразена с индекса на инфлацията. Когато номиналният валутен курс бъде коригиран с темпа на инфлацията, се получава неговото реално изражение.
Реален лихвен процент – Номиналният (пазарен) лихвен процент, коригиран с темпа на инфлацията.
Реални пари – Количеството пари, мерено в постоянни цени. Пресмята се като частно от количеството номинални пари и равнището на цените.
Ревалвация – Официално увеличение на обменния курс на националната валута.
Регулиращ кредит – Вид сконтов кредит, отпускан от централната банка на банка при временни проблеми с ликвидността.
Реинвестиране – Отнася се за финансови инструменти, процес, при който главницата плюс лихвата от предходния период стават нова главница за следващия (нов) период.
Реинвестиционен риск – Несигурността за бъдещите лихвени проценти по реинвестиционните възможности. При кредитирането това е рискът, че банката няма да бъде в състояние де реинвестира лихвоносни активи по текущите пазарни лихвени проценти.
Рента – Доход от производствената употреба на земята. Цената на земята е капитализирана поземлена рента.
РЕПО операции – Краткосрочен ликвиден финансов инструмент; договор за продажба на ценни книжа с уговорка за обратно изкупуване след определен срок по определени в договора цени.
Ререгулиране – Възстановяване регулативната роля на държавата в икономиката и на пазара. Отнася се най-вече за финансовия сектор и се обяснява да се намалят рисковете в този сектор.
Ресконтиране – Повторно сконтиране, често от страна на централната банка.
Рестриктивна фискална политика – Увеличаване на данъците върху доходите и съкращаване на бюджетните разходи с цел финансовата стабилизация на икономиката. Обикновено се прилага, когато икономиката е обхваната от инфлация.
Рецесия – Фаза на стопанския цикъл, характеризираща се със силно и относително бързо (но за не по-малко от две тримесечия) спадане на реалния брутен национален продукт.
Рискова премия – Надбавка в лихвения процент по рисков актив, сравнен с лихвения процент по безрисков или по-нискорисков актив.
Рискова структура на лихвените проценти – Зависимост на доходността на облигациите (на финансовите инструменти) от платежоспособността на емитента, ликвидността на инструмента и данъчния режим на дохода от ценната книга.
Свободна търговска зона – Съглашение между две или повече страни за премахване на всички ограничения във взаимното им търговия, като всяка запазва правото да установява митнически режим спрямо трети страни.
Свърхрезерви – Превишаване на резервите, които търговските банки държат по сметки в централната банка, над изискуемите минимални (изискуеми) резерви.
Сеньораж – Разликата между номиналната стойност на парична емисия, пускана в обращение, и разходите по нея; присвоява се от държавата.
Сетълмент – Уреждане на заплащания, погасяване на дължими суми.
Сконтов кредит – Лихвеният процент, по който централната банка отпуска кредити на търговските банки. Това е един от основните инструменти на паричната политика.
Сконтов кредит – Кредит, отпускан срещу лихва под формата на отстъпка от номинала на полицата, подписана или прехвърлена в полза на заемодателя; обикновено е краткосрочен.
Сконтов процент – Процентът, използван при сконтиране на ценни книжа, т.е. при отпускане на сконтов кредит.
Сконтово гише – Специфичен термин за възможността за финансовите институции да получат сконтов заем от централната банка.
Скрита икономика – Разрешена от закона, но правно нерегламентирана стопанска дейност. Основен подбудителен мотив за такава икономика е да се избегне данъчното облагане.
Собствен капитал – Част от пасива на баланса, показател за собствените източници на финансиране; включва основния и допълнителния капитал, законовите и допълнителните резерви, неразпределена печалба от предишни години и печалбата от текущата година.
Социални плащания (трансфери) на правителството – Парични плащания от правителството за пенсии помощи при безработица, майчинство, инвалидност и т. н. Това са бюджетни разходи, които по своето влияние върху съвкупното търсене и предлагане се различават значително от разходите на правителството за покупки на стоки и услуги.
Спекулативен мотив – Мотив за търсене на пари, според който то е в обратна връзка с лихвения процент.
Спекулативни валутни операции – Покупко-продажба на конвертируеми валути с цел извличане на печалба от разликата във валутните курсове.
Спестовен депозит – Безсрочен депозит, без право на издаване на чекове.
Спестовна институция – Финансов посредник, приемащ депозити; в категорията се включват взаимно спестовните банки, спестивните и заемните асоциации и кредитните съюзи.
Спестовна облигация – Вид държавна ценна книга, не се търгува на финансовите пазари; в различните си варианти носи доход или под формата на отстъпка от номинала или под формата на купон.
Спестовни депозити – Депозити на виждане, носещи лихва и за чието изтегляне може да се изисква предизвестие; в България предизвестие не е необходимо, в тази категория се включват спестовните депозити на домакинствата, детските влогове и жилищноспестовните влогове.
Спестовни и заемни асоциации – Вид спестовни институции в САЩ, приемащи депозити срещу дялове, по които плащат дивидент; първоначално активите им са били главно под формата на ипотеки.
Спот – Поръчка за покупка или продажба на даден актив, например валута, по текуща пазарна цена. Изпълнява се в срок от два работни дни от сключване на сделката. Котираната цена е спот цена. Противопоставя се на срочните (форуърдни) контакти.
Спот валутен курс – Съотношение между покупателната способност на валутите, което се формира в резултат на текущите трансакции.
Спот курс – Обменен курс на валутата, обслужваща търговски сделки, които се изпълняват незабавно, т.е. до 48 часа след сключване на договора (т. нар. Спот сделки, касови операции).
Спот лихвен процент – Лихвен процент за спот сделки (за незабавно изпълнение).
Спред – Разликата между получени и платени лихви, между цена продава и цена купува (на акции, облигации, валута).
Средство за натрупване – Функция на парите като средства за запазване стойността на богатството. В ролята на средство за натрупване могат да бъдат използвани златото, банкнотите, ценните книжа, банковите сметки. Правилата за използването на средствата за натрупване за запазване и умножаване на богатството са разработени детайлно от теорията на портфолиото.
Срочен депозит – Депозит с по-голяма лихва, при който парите са блокирани за определено време, обикновено един, три, шест или дванадесет месеца.
Срочна структура на лихвените проценти – Доходността на облигациите (финансовите инструменти), различаваща се само по срока, представена като функция на този срок.
Срочни депозити – Пари, вложени за определен срок в банка и носещи лихва.
Статично пазарно равновесие – Пазарно равновесие в определен момент и при предварително зададени условия.
Стенд бай споразумение – Вид кредитно споразумение с МВФ за поддръжка на платежния баланс.
Стоково-материални запаси – Суровините, материалите, международните продукти и непродаваемата крайна продукция на фирмите, т. нар. продукция на склад.
Текуща доходност – Отношение на годишния доход към текущата цена на един актив.
Текуща стойност – Дисконтираната стойност на паричните плащания в бъдещи периоди.
Темп на инфлация – Ежегодният темп на прираста на ценовия индекс, обикновено на индекса на цените на потребителските стоки. Измерва се с процентно изразения прираст на средното равнище на цените на потребителските стоки спрямо предходната година.
Теория за избора на портфейл – Теория, изучаваща факторите, от които зависи изборът на активи от икономическите агенти при формиране на техните инвестиционни портфейли . Основни фактори са богатството, рискът, ликвидността и очакваният доход от актива.
Теория за парите – Раздел в икономическата теория, изучаващ въздействието на парите и паричната политика върху икономиката като цяло.
Теория за сегментираните пазари – Теория за срочната структура на лихвените проценти, според която пазарите на облигации с различен срок нямат връзка един с друг и формираните на всеки от тях лихвени проценти са независими.
Теория на очакванията – Теория за срочната структура на лихвените проценти, според която лихвеният процент по дългосрочна облигация е равен на средния от очакваните лихвени проценти по краткосрочни облигации с падежи през срока на дългосрочната
Технически анализ – Прогнозиране на движението на цените чрез анализ на обема на сделките, търсенето и предлагането, краткосрочния и дългосрочен тренд и други пазарни фактори.
Точка на прекратяване на производството – Обем на производството, при който общият приход се изравнява с общите издръжки и икономическата печалба е равна на нула.
Транзакционни (чекови) депозити или сметки – Депозитни сметки, от които титулярът може да тегли пари по всяко време, да нареди плащане или да издаде чек срещу тях.
Транзакционно търсене на пари – Търсенето на пари, свързано с нивото на икономическата активност и зависещо от обема на транзакциите.
Трансмисионен механизъм на текущите плащания – Канал за пренасяне на инфлация, свързан с механизма на цените на стоките, с които се търгува на международния пазар, или който предизвиква директен натиск върху търсенето от кейнсиански тип.
Трансферна заработка – Доход от производствен фактор, при най-добрата му алтернативна употреба, който възпира нерационалното му преместване към други сфери на приложение.
Трансферни плащания – Плащания, осъществявани от държавата към домакинствата, които не са за заплащане на оказани услуги. Това са пенсии, стипендии, помощи за безработни и др.
Трансферно ценообразуване – Формиране на специфични ценови взаимоотношения между компанията майка и нейните задгранични филиали, с оглед преодоляване на данъчното или митническото бреме. Смисълът е в баланса на компанията-майка или нейните филиали да се покаже по-малък доход, ако данъците и митата в съответната страна са по-големи. Това става посредством подценяване или надценяване на суровините и материалите, които те взаимно си продават.
Труд – Факторна услуга, свързана с физическите и умствени възможности на човека при производството на стоки и услуги.
Трудоемкост – Понятие, използвано при измерването на разхода на труд за единица продукция.
Трудоспестяващи иновации – Технологично обновление на производството, в резултат на което нараства печалбата за сметка на заплатата.
Търговска банка – Банка, предоставяща широк диапазон от финансови услуги, най-вече откриване и обслужване на сметки и отпускане на заеми.
Търговски баланс – Съставна част на платежния баланс, в която се записват операциите на търговията със стоки (видимата търговия). Когато бъдат включени и търговските операции с услугите (невидимата търговия), тогава балансът се нарича текущ платежен баланс или баланс по текущите операции.
Търговски баланс – Разликата между износа и вноса на стоки от и за една страна за определен период от време.
Търговски ценни книжа – Краткосрочни полици, издадени от първокласни търговски фирми, банки и финансови компании, с обичаен срок от 2 до 27 години.
Търсене на пари – Основно понятие на паричната теория – означава търсенето на пари като вид актив, в който икономическите агенти държи богатството си – паралелно с финансови и реални активи. Търсенето на пари зависи от редица фактори, сред които лихвените проценти, дохода и др.
Търсене на труд – Желанието на работодателите да закупят определено количество труд при дадена цена.
Умерена инфлация – Бавно покачване на цените на стоките, услугите и работната сила, чийто темп на прираста не надхвърля едноцифрени числа.
Унитарна банка – Банка без клонове, характерна за САЩ
Управление на портфейла (на банка) – Управление на активите и пасивите на банка с цел да се увеличат рентабилността, платежоспособността и ликвидността.
Ускорена инфлация – Отличителна черта на ускорената инфлация са високите й темпове, които обикновено се измерват с трицифрени числа. Реалните доходи на стопанските агенти бързо спадат, а реалният лихвен процент става отрицателна величина.
Условия на търговия – Показател, дефиниран като отношение между количеството на дадена стока, което трябва да бъде произведено и доставено на пазара, за да се получи единица друга стока. В агрегиран вид, като аналитичен инструмент за вземане на макроикономически решения се пресмята като отношение на цените на експортните стоки към цените на импортните, което показва с единица експортен доход колко единици чуждестранни стоки могат да бъдат внесени.
Факторен доход – Доход от приложението на производствените фактори – рента, работна заплата, лихва и печалба, получавани от собствениците на съответните фактори – земя, труд и капитал.
Факторен пазар – Пазар на стоки и услуги, предназначени за производствена употреба.
Факторинг – Краткосрочно финансиране чрез продажба на вземане на трета страна, наричана фактор, която поема пълния риск по събиране на вземането, вкл. загубите.
Фалит – Законова процедура за уреждане на задълженията на физическо лице или фирма, които не са в състояние да посрещнат своите задължения към кредиторите.
Федерална резервна система (Фед) – Централната банка на САЩ
Фиксирано предлагане на земя – Невъзможност от промяна в предлаганото количество земя за конкретен начин на употреба под въздействието на промени в нейната цена.
Финансови пазари – Пазари, на които става търговия с финансови инструменти и се извършва пряко финансиране на икономическите агенти. Според срока търгуваните инструменти се делят на парични и капиталови.
Финансови посредници – Институции, акумулиращи парични средства на икономическите агенти, които имат “излишък” от тях, и насочващи ги към икономическите агенти, които изпитват “дефицит”. Посредниците работят чрез купуване на ценни книжа (финансови инструменти) или чрез отпускане на заеми.
Фискална политика – Използване на данъчната политика и правителствените разходи за управление на съвкупното агрегатно търсене. Фискалната политика намира документирано (институционализирано) изражение в държавния бюджет, който е и нейният главен инструмант за осъществяване на желаното влияние върху състоянието на макроикономиката. Съществува в две основни форми – рестриктивна и експанзионистична.
Фискална политика – Политика на правителството по отношение на държавните разходи, приходи и балансирането на бюджета.
Фискална спирачка – Прилагане на прогресивно или пропорционално данъчно облагане с цел недопускане на прекомерно увеличаване на доходите и съвкупното търсене.
Флоут – Елемент от баланса на централната банка – наличност в процес на събиране (инкасиране) минус отложена наличност. По-общо представлява остатъците в разплащателната система.
Фондова борса – Пазар на ценни книжа. Главни носители на търсенето и предлагането на този пазар са корпорациите. Упълномощени от тях лица и институции (брокери) купуват или продават от тяхно или от свое име корпоративни акции и облигации. Фондовата борса е мощен инструмент за привличане на паричен капитал. Състоянието на финдивата борса (курсът на ценните книжа) е изключително важен индикатор за състоянието на икономиката в текущия момент.
Фондова борса – Основен вид вторичен пазар, на който се търгува с финансови инструменти (ценни книжа), наричан още организиран финансов пазар. Фондовите борси могат да бъдат частни компании или публично-правни институции.
Форуърд – Дума, определяща сделка или характеристика на сделка към определен бъдещ момент, като договарящите се страни постигат съгласие и уреждат сделката в момента.
Форуърден валутен курс – Валутно съотношение, формирано в резултат на трансакции, чиито падеж настъпва след два търговски (бизнес) дни. Мотив за форуръдните сделки е желанието на продавачите и купувачите на валута да се застраховат или да спечелят от промените на валутния курс до настъпване на падежа на трансакцията.
Форуърден лихвен процент – Лихвен процент по форуърдна (срочна) транзакция
Фрикционна (текуща) безработица – Минималното равнище на безработицата в условията на пълна заетост. Предизвиква се от постоянните промени на трудовия пазар и е свързана с текучеството и миграцията на работната сила.
Функция на потреблението – Непрекъснатата функция, описваща взаимовръзката между личните потребителски разходи и личния разполагаем доход.
Функция на спестяването – Непрекъсната функция, която описва взаимовръзката между спестяванията и личния разполагаем доход. С нарастването на дохода нараства и потреблението, но не в същата степен гласи основният психологически закон, изведен от Кейнс. От него следва, че непотребяваната част се спестява. Функцията на спестяването е огледално отражение на функцията на потреблението.
Фючърс – Дериват, прехвърляем договор за покупка или продажба на определен актив, в определено количество със стандартизирано качество, по посочени цени и условия на доставка на или до фиксирана дата. Фючърсите се използват или за хеджиране или за спекулации, като реална доставка на актива обикновено не се извършва.
Хедж, Хеджиране – Операция, която цели предпазване от риск
Хеджиране – Застраховане срещу валутен риск, практикувано широко на форуърдния и спот валутен пазар. Хеджиране може да се прилага и при покупко-продажба на стоковата борса.
Хиперинфлация – При хиперинфлацията темповете на прираста на цените са толкова високи (достигащи пет и повече цихрени числа), че парите вече не са в състояние да обслужват обръщението. Стопанските агенти предпочитат бартерната размяна.
Холдинг – Фирма, която притежава контролния пакет акции или най-малко една четвърт от капитала на дружествените фирми.
Хроничен бюджетен дефицит – Наличие на системен бюджетен дефицит в продължителен период
Цена “купува” – Цената, предлагана срещу определен актив на евентуалните продавачи от купувач, специализиран в покупки и продажби на актива
Цена “продава” – Цената, искана за продажбата на финансов актив от специализиран посредник
Цена на преразпределението – Аналитичен инструмент за оценка на преразпределителната политика на държавата, основаващ се на възможната размяна на ефективност и равенство. Изземването чрез данъците на част от дохода на богатите слоеве и предоставянето им на социално слабите, обикновено се съпътства от неблагоприятни ефекти – намаляване на стимулите за труд и предприемаческа активност у притежателите на високи доходи, и очакване на социални трансфери, вместо стремеж към пазарни доходи у социално слабите, но работоспособни слоеве.
Ценни книжа – Общ термин за означаване на акции, облигации и други финансови инструменти, продавани на финансовите пазари
Ценова дискриминация – Продажби на един и същи продукт на различни цени за различните купувачи
Ценова конкуренция – Междуфирмена конкуренция чрез изменение на продажната цена
Ценови лидер – Водеща фирма с достатъчна пазарна мощ, което й позволява да определя ценовата политика в даден пазарен сектор
Централна банка – Банката, която провежда паричната политика в дадена държава. Тя може да осъществява и надзор над банковата система и да организира разплащателната система.
Чек – Нареждане до банка да плати срещу сметка при нея
Чист външен доход – Разлика между доходите на граждани и фирми, извън страната, и доходите на чуждите граждани и фирми вътре в страната
Чист вътрешен продукт – Разлика между БВП и амортизациите
Чисти данъци – Разликата между данъците и социалните плащания на правителството
Чисти инвестиции – Разликата между брутните инвестиции и амортизациите
Чисти косвени данъци – Раликата между косвените данъци и субсидиите
Чисто национално благосъстояние – Пресмята се като от БВП (БНП) се извади стойността на нанесените щети на околната среда и се прибави стойността на свободното време, плюс резултатите от неотчетената стопанска дейност
Човешки капитал – Концепция, която отдава приоритетно значение на качествената характеристика на работната сила при интерпретацията на труда като производствен фактор. Факторът труд започва да носи белезите на капитал, когато се инвестират средства за квалификация и образование на работната сила