Основни термини в банковото дело

Парите са всеобщ еквивалент, измерител на стойността, измерител на определени социални икономически отношения и важен елемент в пазарната икономика.

Функциите на парите са:

 1. Платежно средство
 2. Размерно средство
 3. Измерител на стойността
 4. Средство за натрупване

Инфлация – Инфлацията е обезценяване покупателната сила на парите. В зависимост от темпа на покачване на цените инфлацията бива:

 1. Умерена инфлация- прие нея цените нарастват до 10% годишно.
 2. Галопираща инфлация- цените нарастват от 20 до 200%.
 3. Хипер инфлация- цените нарастват около 100% годишно.

Лихви

а) характеристика на лихвата- лихвата е абсолютната сума, която кредитора получава от своя длъжник като цена (наем) за използване на дадения в заем капитал. Много важно при управлението на лихвата е да се определи нейния източник, той може да бъде за:
 За физическите лица (граждани), доходи от трудови правоотношения, доходи от хонорари, граждански договори и др., доходи от наеми, други доходи.
 За юридически лица (фирми) – доходи от основна дейност, доходи от извънредни операции, доходи от финансови операции.
б) теории за лихвата
 Въздържателна теория за лихвата
 Класическа
 Производителна
 Лихвена теория за времевото предпочитание
в) видове лихви
– Според вида на банковите сделки (кредитна лихва, заемна лихва)
 Депозитна (влогова) лихва
 Според начина на изчисляване на лихвата, проста и сложна (капитализирана)
 Според начина на начисляване и плащане на лихвата :
1. Антиципативна лихва – тя се плаща в началото на периода (авансова лихва в България)
2. Декуразивна лихва- тя се начислява и плаща в края на периода (стандартна лихва)

Лихвен процент

Видове лихвени проценти:

 • В зависимост от срока – краткосрочни, средносрочни, дългосрочни лихвени проценти;
 • В зависимост от институцията която определя лихвения процент – лихвени проценти определяни от търговските банки, лихвени проценти определяни от централната банка;
 • В зависимост от вида на банковата операция- лихвени проценти по депозити и лихвени проценти по кредити;
 • В зависимост от това дали лихвените проценти отчитат увеличението на лихвените проценти – номинални и реални лихвени проценти.