Същност на фирмените финанси

Същността на финансите на фирмата може да се определи като приложение на съвкупност от начини за постигане на финансовата й цел при спазване на определени икономически принципи, а те са:

ПЪРВИ ПРИНЦИП: при подбора на подходящи източници на капитал, трябва да се спазват определени съотношения между тях, така че нетния доход на единица собствен капитал да бъде най-висок. Нетният доход във финансовата теория се уеднаквява с неразпределената печалба в счетоводството. Този принцип е много важен за предприемачите. НП/СК=норма на възвращаемост на СК (напр. ако НП/СК=0,20 това означава че за 5 години ще се възстанови вложеният капитал). Увеличаването на активите води до увеличаване на продажбите. Темпът на увеличаването на продажбите трябва да се сравни с темпа на увеличение на разходите (те се делят на постоянни – 603, 604, 605 и променливи). Разходите се увеличават, но не със същия темп, както приходите. Това се нарича икономия от мащаба. От анализът става ясно че ПК има по-голяма норма на възвращаемост.

ВТОРИ ПРИНЦИП: при определяна не на цената на капитала, трябва тя да съотвества на оценката на риска от инвестицията. При по-висок риск – по-висока цена и обратно.

ТРЕТИ ПРИНЦИП: при постигането на финансовата цел на фирмата да се максимизира пазарната оценка на активите и на инвестирания в тях капитал. Целта на постигането на висока печалба е всвързана с целта да се постигне висока пазарна оценка. Пари и капитал се различават по това, че парите са само платежна сила, а капиталът нараства с течение на времето. Прилагането на тези принципи е свързано с условията, в които функционира фирмата. Тези условия са познати като бизнессреда на фирмата.