Съдържание на финансите на фирмата

Трите стандартни подхода за осъществавяне и разширяване на една стопанска дейност образуват съдържанието на корпоративните финанси, а именно:
  • Намиране на подходящи източници на капитал;
  • Инвестирането на капитала в подходящи активи;
  • Постигане на максимален финансов резултат от инвестицията.

Подходящи източници на капитал са тези източници, чиято цена е поносима за предприемача – цената на капитала е доходът, който изисква да получи от него собственикът му, ако този капитал бъде инвестиран в активите на конкретна фирма. Рискът е вероятността да не се получи доходът от една инвестиция и той съществува за собстваника на капитала. Различните фирми носят различен риск.

Пoдходящи активи за инвестиране са тези активи, които носят висок доход в бъдеще, т.е високият доход в ще увеличи тяхната пазарна оценка в бъдеще.
Финансова цел на фирмата – стремеж на инвеститорите да постигнат максимална печалба от вложения капитал при минимален риск, т.е при минимална вероятност да не получат вложения капитал обратно. Зада постигнат тяхната цел, фирмите оптимизират източниците, както и влагането им в активите.