Финансово посредничество

Характеристика – финансовото посредничество е дейност чрез която финансовите посредници привличат временно свободните парични средства и след това ги влагат в различни активи с цел реализиране на доход.

Значението на финансовите посредници за развитие на икономиката се изразява в следното:

 1. Допринася за увеличаване на натрупванията  (спестяванията).
 2. Подобряват се разпределителните механизми при извършване на инвестиции.
 3. При развито финансово посредничество се привличат капитали отвън или се ограничава отлива от страната.

Видове финансови посредници

 1. Според това дали финансовите посредници имат издаден лиценз от БНБ или друга лицензирана институция.
 2. Финансови посредници с лиценз.
 3. Финансови посредници без лиценз
 4. Според мястото и функциите на финансовите посредници в икономиката.
 5. Банки (централна банка и търговски банки).
 6. Небанкови финансови посредници (пенсионни фондове, застрахователни компании, лизингови компании, взаимни фондове, брокерски къщи и др.)

Финансова система – финансовата система на една държава представлява съвкупност от пазари, институции, регулации и техники чрез които се търгуват акциите, облигациите и се определят лихвените проценти. Елементите на финансовата система са: Финансови пазари, финансови институции, финансови регулации. Функциите на финансовата система са:Разплащателна функция, Функция спестяване, запазване покупателната сила на парите, функция осигуряване на ликвидност, кредитна функция, управление на риск, политическа функция.

Причини за силната регулация върху банковата система (финансовия сектор)

 1. Нуждата да се осигури информация за всички потенциални инвеститори в банката.
 2. Да се осигури стабилност на финансовите институции понеже те работят предимно с чужд капитал.
 3. Регулирането на финансовия сектор създава условие за подобряване наблюдението и контрола на икономиката.

Банки и банкова система

а) Характеристика на банката
– определение- банката е посредник при извършването на операциите с пари и парични капитали.
– определение- банките превръщат парите в капитал.
– определение- съвременната банка е специфично предприятие, което предлага разнообразна продуктова палета на своите клиенти с цел удовлетворяване на техните потребности и интереси.
б) Банкова система– банковата система на една страна представлява съвкупност от пазари и институции които предлагат банковите услуги и продукти на клиентите, в момента банковата система на България е изградена от:
– Централна банка (БНБ)
– Търговски банки
– Небанкови институции- кредитни институции и финансови къщи.
В своето развитие банковите системи са минали 2 етапа на развитие:

 • Еднозвездна (едностепенна) банкова система– при нея централната банка е едновременно емисионен, касов, разчетен, платежен и кредитен център.
 • Двустепенна (двузвездна) банкова система– при нея централната банка осъществява емисионната политика, паричната политика и банков надзор, а търговските банки осъществяват- платежното посредничество, кредитното посредничество и доверителни операции.

Нормативна уредба на банковата система в България

а) Национална нормативна уредба- с нея се определят:
– Правила за създаване и управление на банката
– Продукти и услуги които търговските банки предлагат на клиенти
– Начини и техники чрез които ЦБ и други надзорни институции ще контролират търговските банки. По-важни нормативни документи са:
– Закон за БНБ;
– Закон за кредитни институции;
– Закон за гарантиране на влогове в банките;
– Закон за парични преводи, електронни платежни инструменти, платежни системи;
– Закон за особените залози;
– Закон за мерки срещу изпиране на пари;
– Наредба на БНБ за приложение закона за кредитни институции.
б) Вътрешно-банкова нормативна уредба- с нея се регламентира
– Начин и процедури за откриване, преструктуриране и закриване на структурни единици в банката
– Продукти и услуги, които клоновете на търговската банка ще предлагат на клиентите
– Процедури и техники, които банката ще използва за да контролира структурните си единици.
в) По-важни нормативни документи 
– Тарифа за лихвите, таксите и комисионните които банката ще събира
– Правила за кредитните сделки на банката
– Правила за обслужване на клиентските сметки
– Правила за сделки с ценни книжа на банката
– Правила за разплащанията