Финансово планиране във фирмата

Съществуват най-различни начини планиране на финансовите потребности на фирмата в бъдеще, а най-основните са съдържаниие на основните методи на финансово планиране. Една част от методите се отнасят за текущото финансово планиране, а друга за инвестициите.

Методи за планиране на текущите финансови потребности – тоест как да се определят разходите за следващата финансова година. Същност – процес на определяне на финансовите потребности на фирмата в бъдеще. Бъдещите финансови задължения, които предстои да погаси фирмата.

Процент от продажбите – в основата на този метод е връзката между обема на продажбите и необходимите активи. Първо установяваме активите, водещи до увеличение на продажбите, така се намират необходимите ни източници. Второ, съгласно баланса за текущата година, правим съотношение между ДА/продажби и КА/продажби и получените норми се умножават по заложените бъдещи продажби. Получените суми показват колко налични КА и ДА трябва да бъдат осигурени за следващата година. Разликата между сумите за ДА и КА от баланса за текущата година и получените суми за следващата година се нарича допълнителна финансова обвързаност, търси се в пасива и трябва да бъде осигурена.

Правила за прилагане на метода:
1. Определят се продажбите за текущата година
2. Установява се състоянието на баланса в предприятието в края на текущата година
3. Изчисляват се норми на елементите на КА и ДА към обема на текущите
4. Прогнозират се продажбите за следващата финансова година
5. С изчислените норми се умножават бъдещите продажби и се изчислява стойността на елементите на КА и ДА за следващата година
6. Разликата между изчисления обем на А за следващата година и стойността на П от текущата година е допълнителна та финансова потребност за фирмата за следващата година.

Паричен бюджет (бюджет на паричните приходи и разходи) – в основата на този метод е изчисляването на паричните средства за следващата финансова година, които ще гарантират нормалната работа на фирмата. Изчисляването им се извършва в т.нар бюджетна форма Cash in – Cash out. Бюджета се прави в двустранна форма