Основни термини в банковото дело

Пари

Парите са всеобщ еквивалент, измерител на стойността, измерител на определени социални икономически отношения и важен елемент в пазарната икономика.

Функциите на парите са:

 1. Платежно средство
 2. Размерно средство
 3. Измерител на стойността
 4. Средство за натрупване

Инфлация – Инфлацията е обезценяване покупателната сила на парите. В зависимост от темпа на покачване на цените инфлацията бива:

 1. Умерена инфлация- прие нея цените нарастват до 10% годишно.
 2. Галопираща инфлация- цените нарастват от 20 до 200%.
 3. Хипер инфлация- цените нарастват около 100% годишно.

Лихви

а) характеристика на лихвата- лихвата е абсолютната сума, която кредитора получава от своя длъжник като цена (наем) за използване на дадения в заем капитал. Много важно при управлението на лихвата е да се определи нейния източник, той може да бъде за:
 За физическите лица (граждани), доходи от трудови правоотношения, доходи от хонорари, граждански договори и др., доходи от наеми, други доходи.
 За юридически лица (фирми) – доходи от основна дейност, доходи от извънредни операции, доходи от финансови операции.
б) теории за лихвата
 Въздържателна теория за лихвата
 Класическа
 Производителна
 Лихвена теория за времевото предпочитание
в) видове лихви
– Според вида на банковите сделки (кредитна лихва, заемна лихва)
 Депозитна (влогова) лихва
 Според начина на изчисляване на лихвата, проста и сложна (капитализирана)
 Според начина на начисляване и плащане на лихвата :
1. Антиципативна лихва – тя се плаща в началото на периода (авансова лихва в България)
2. Декуразивна лихва- тя се начислява и плаща в края на периода (стандартна лихва)

Лихвен процент

  а) Характеристики на лихвения процент – лихвата определена като относителна величина, при управлението на лихвения процент трябва да се определят следните граници:
  1. Долна граница на лихвения процент, тя показва минимално необходимите средства за издръжка и възпроизводство на кредитора
  2. Горна граница на лихвения процент, тя се определя от нормата на печалбата, от съответната дейност за която се иска кредит.
  б) фактори влияещи върху равнището на лихвения процент:
  1. Инфлация
  2. Съотношението между търсенето и предлагането на заемни средства на финансовите пазари.
  3. Срока за който е отпуснат кредита или е направен депозита.
  4. Сумата на кредита или депозита.
  5. Риска който поема банкера при отпускане на кредита.
  в) видове лихвени проценти:

 • В зависимост от срока – краткосрочни, средносрочни, дългосрочни лихвени проценти;
 • В зависимост от институцията която определя лихвения процент – лихвени проценти определяни от търговските банки, лихвени проценти определяни от централната банка;
 • В зависимост от вида на банковата операция- лихвени проценти по депозити и лихвени проценти по кредити;
 • В зависимост от това дали лихвените проценти отчитат увеличението на лихвените проценти – номинални и реални лихвени проценти.