Финансови инструменти

Характеристика на финасовите инструменти

Преди да инвестираме в даден финансов инструмент е необходимо да имаме отговор на следните въпроси:

 1. В каква валута е инструмента
 2. Има ли срок инструмента
 3. На какъв риск ни излага инструмента
 4. Каква е ликвидността на този инструмент
 5. Какви документи са необходими за инструмента
 6. Под каква форма е дохода от инструмента
 7. Каква е периодичността на получаване на дохода от инструмента
 8. Каква е цената за придобиване на този инструмент (лихви, такси, комисионни)

Държавни ценни книжа

а) Характеристика на държавни ценни книжа (ДКЦ)

ДЦК са финансов инструмент, който притежава следните същностни характеристики:

 • Инструмент за финансиране на бюджетния дефицит;
 • Чрез ДЦК се осъществява управлението на вътрешния държавен дълг;
 • Те са директно задължение на държавата, което ги прави високо ликвидни.

б) Видове държавни ценни книжа (ДКЦ)

Според срока на ДЦК:

 • Краткосрочни (съкровищни бонове);
 • Средносрочни (съкровищни полици);
 • Дългосрочни ( съкровищни облигации).

Според формата на дохода от ДЦК:

 • Лихвоносни ДЦК;
 • Сконтови-лихвоносни ДЦК.