Финансово посредничество
Финансово посредничество

Характеристика – финансовото посредничество е дейност чрез която финансовите посредници привличат временно свободните парични средства и след това ги влагат в различни активи с цел реализиране на доход.

Read More

Финансово планиране
Финансово планиране във фирмата

Съществуват най-различни начини планиране на финансовите потребности на фирмата в бъдеще, а най-основните са съдържаниие на основните методи на финансово планиране. Една част от методите се отнасят за текущото финансово планиране, а друга за инвестициите.

Read More

Държавни приходи
Същност и класификация на държавните приходи

Държавните приходи са парични средства, с които тя разполага, за да посреща своите разходи. Те представляват парични плащания на физически и юридически лица с принудителен и задължителен характер в полза на държавата. Като икономическа категория, държавните приходи изразяват еднопосочни отношения между стопанските субекти и държавата. Те са част от БВП и националното богатство, които на принудително-задължителна основа се акумулират в бюджета за финансиране на обществените потребности. В основата на формирането на приходите на държавата стои разпределението и преразпределението на БВП и на част от националното богатство.

Read More

Държавни разходи
Разходна политика и видове държавни разходи

Съществува тенденция държавните разходи да нарастват в дългосрочен план. Нужно е обаче да се спре безконтролният им ръст, тъй като ресурсите в икономиката са оскъдни. Производствените фактори, вложени в публичното стопанство, са отнети от частното посредством данъчното облагане. Ето защо ефективното им използване в публичния сектор е много отговорен проблем. Разходните програми в публичното стопанство, за разлика от тези в частното, влияят на много по-голяма група от хора.

Read More

Икономическа роля на държавата
Икономическа роля на държавата

В основата на публичните финанси стои държавата и нейните административни, икономически и социални функции. Първоначално държавата се приема само като административно тяло, чуждо на икономиката. Постепенно и във връзка с изпълняването на държавните функции се създава държавният сектор в икономиката, който си взаимодейства с частния сектор. В държавния сектор се създава особен вид стоки и услуги – публични блага, чрез тях се задоволяват колективните потребности. Днес държавният сектор заема значителен дял от икономиката на всяка страна и поради това се счита, че съвременната икономика е смесена.

Read More