Задачи:

 

 


 

 

Банково дело:

Задача: 1
Съставете текста на полица, чрез която е оформен търговски кредит, предоставен от предприятие “Алфа” ООД, гр. София, на предприятие “Бета”ООД, гр. Пловдив. Контрагентите по сделката постигат споразумение за отсрочване на плащането с един месец. Полицата е издадена на 01.05.2008 г. на номинална стойност 10 100 лв.. Полицата е авалирана от “Гама” ООД, гр. Пловдив.

Решение:
Тъй като с полицата се оформя търговски кредит между 2 страни, е необходимо съставянето на запис на заповед. Издателят е задълженото лице по кредита – предприятие “Бета”, а е бенефициента е предприятие “Алфа”.

 

Гр. Пловдив, 1 май 2008 г.
Падеж: 1 юни 2008 г.

ЗАПИС НА ЗАПОВЕД

Ние, “Бета” ООД, гр. Пловдив, се задължаваме неотменимо и безусловно да изплатим по тази запис на заповед сумата 10 100 лв (десет хиляди и сто лева) на “Алфа” ООД, гр. София на 1 юни 2008 г.

 

Издател:                                                                             (печат)
(“Бета” ООД, гр. Пловдив)

Текст за поръчителството:
Като поръчител се задължавам да платя записа на заповед при условията, при които е издаден:
“Гама” ООД                                                                                (печат)

 

Задача 2

Оформете текста на полицата, уреждаща отношенията между доставчика на шоколадови изделия “Алфа” ООД, гр. София, производителят им “Бета” ООД, гр. Пловдив, и търговецът на дребно “Гама” ООД, гр. Плевен. Полицата е издадена на 01.05.2008 г. и падежът й е на 01.08.2008 г., номиналната й стойност е 5500 лв. Полицата е платима при ТБ “Х”, гр. Плевен. Полицата е акцептирана от платеца и авалирана в негова полза от “Омега” ООД. На 30.06.2008 г. полицата е джиросана чрез поименно джиро на “Вега” ООД. Оформете текста на джирото и авала.

Решение:
Тъй като полицата урежда финансовите отношения между 3 страни, е необходимо съставянето на менителница. Издателят е предприятие “Алфа”, платецът е  “Гама”.

 

Гр. София, 01.05.2008 г.
Падеж: 01.08.2008 г.

МЕНИТЕЛНИЦА
Платете по тази менителница сумата 5500 лв. (пет хиляди и петстотин лева) на “Бета” ООД, гр. Пловдив или по тяхна заповед на 01.08.2008 г.

Менителницата е теглена срещу “Гама” ООД, гр. Плевен                                        

Приета за плащане: (печат)
“Гама” ООД, гр. Плевен

Платима при ТБ “Х”, гр. Плевен                                                         Издател: (печат)
“Алфа” ООД, гр. София
Съставяне текста на поръчителството:

Като поръчител на “Гама” ООД, гр. Плевен, се задължаваме да платим менителницата при условията, при които е издадена:                                                                        (печат)
“Омега” ООД 

Съставяне текста на джирото:
Вместо на нас, “Бета” ООД, платете на “Вега” ООД или по тяхна заповед.
30.06.2008 г.                                                                                             (печат)
“Бета” ООД, гр. Пловдив

Задача 3
Изчислете номиналната стойност на менителница, която урежда отношенията между доставчика на шоколадови изделия “Алфа” ООД, гр. София, производителят им “Бета” ООД, гр. Пловдив, и търговецът на дребно “Гама” ООД, гр. Плевен. Полицата е издадена на 01.05.2008 г. и падежът й е на 01.08.2008 г. Договореният търговски кредит е при 12% годишен лихвен процент. Сумата на кредита е 10 000 лв.

Изчислете размера на ефективната сума, изплатена от ТБ “А”, ако менителницата е сконтирана при нея на 20.06.2008 г. при 15% на годишна база.

Решение:
Номинална стойност на менителницата (N) = 10 000. (1+ 90.0,12/360) = 10 300
Ефективната сума (Е) = 10 300. (1 - 0,15.40/360) = 10 128,33 лв.

Задача 4
Изчислете емисионната цена и ефективната годишна доходност на тримесечни ДЦК с номинал 100 лв., емитирани при доходност до падежа 1 %.

Решение:
Р =  100/ (1 + 0,01.90/360) = 99,75 лв.
EAY = (1 + 0,01) 4 – 1 = 4,06 %

Задача 5

Инвеститор купува 3 месечна облигация 20 дни след емитирането й при доходност до падежа 1,5% и го продава 10 дни по-късно като доходността до падежа е 1%. Номинала на облигацията е 100 лв.. Изчислете доходността за периода на държане:

Решение:
Р20 = 100/ (1 + 0,015.(90-20)/90) = 98.85 лв. – цената на облигацията в момента на покупката, т.е. 20 дни след емисията
Р30 = 100/ (1 + 0,01.(90-30)/90) =  99.34 лв. – цената на облигацията в момента на продажбата й, т.е. 30 дни след емисията й
Доходност за периода на държане:
Rh = (99.34 – 98.85)/98.85 = 0,005 или 0,5%

Задача 6

Изчислете величината на капитала от първи и втори ред въз основа на изброените компоненти:

 1. Внесен и изцяло платен акционерен капитал на банката с изключение на привелигированите акции 100 000
 2. Фонд “Резервен” по смисъла на Търговския закон 12 000
 3. Други резерви с общо предназначение, заделени от печалбата след облагането й 5 200
 4. Балансова стойност на притежаваните от банката собствени акции 6 000
 5. Балансова стойност на нематериалните активи 2 000
 6. Резерви от преоценка на недвижими имоти, в които се помещава банката 4 000
 7. Дългово-капиталови (хибридни) инструменти и други финансови инструменти, включително безсрочни привилегировани акции, при условие че тези инструменти отговарят на определени изисквания 7 000
 8. Подчинен срочен дълг, отговарящ на изискванията на БНБ, до падежа на който остават 2 години  4 000
Решение

Капитал от първи ред = 100 000 + 12 000 + 5 200 – 6 000 – 2 000 = 109 200 лв.
Капитал от втори ред =  4 000 + 7 000 + 4 000.0,4  = 12 600 лв
Капиталова база = 109 200 + 12 600 = 121 800 лв.

Обърнете внимание, че капиталът от втори ред не може да бъде по-голям от капитала от първи ред. Ако в задачата имахте капитал от втори ред в размер на 110 000 лв., то при изчислението на капиталовата база капитала от втори ред ще се вземе със сумата 109 200 лв, колкото е капитала от първи ред. Освен това подчиненият срочен дълг не може да надвишава 50% от капитала от първи ред. Ако в задачата имахте подчинен срочен дълг в размер на 60 000 лв, то при изчислението на капитала от втори ред подчиненият срочен дълг ще се включи със сумата 54 600 лв.

Задача 7

Изчислете съотношенията на капиталова адекватност на ТБ “Х” въз основа на следните параметри:

 1. Внесен и изцяло платен акционерен капитал на банката с изключение на привелигированите акции 100 000
 2. Фонд “Резервен” по смисъла на Търговския закон 2 000
 3. Неразпределена печалба от минали години 10 000
 4. Загуба от текущата година 5 000
 5. Нереализирана печалба от инвестиционни имоти 34 000
 6. Дългово-капиталови (хибридни) инструменти 12 000
 7. Подчинен срочен дълг, до падежа на който остават 6 години 33 000
 8. Рисково предеглени активи за кредитен, пазарен и оперативен риск – 1 900 000 лв.

Решение

Капитал от първи ред = 100 000 + 2 000 + 10 000 – 5000 = 107 000 лв.
Капитал от втори ред = 12 000 + 33 000 = 55 000 лв.
Капиталова база = 107 000 + 55 000 = 162 000 лв.
Капиталова адекватност от първи ред = 107 000/1 900 000 = 5,63 %
Обща капиталова адекватност = 162 000/1 900 000 = 8,53 %

В примера капиталовата адекватност от първи ред и общата капиталова адекватност са под изискуемите минимални съотношения (от 6 и 12 % съответно).

При разглеждане на задачите за капиталова адекватност, прочетете в Наредба 8 на БНБ съответните изисквания и начин на изчисляване.

 

Задача 8. Въз основа на следните данни изчислете общата капиталова адекватност и капиталовата адекватност от първи ред на ТБ “Х”:

 1. Внесен капитал                                                                                                                  10 млн.лв.
 2. Фонд “Резервен”                                                                                                                 2,6 млн.лв.
 3. Др. резерви с общо предназначение, заделени от печалбата след облагането й       1,8 млн.лв.
 4. Загуба от текущата и от минали години                                                                           0,95 млн.лв.
 5. Резерви от преоценка на недвижими имоти                                                                    0,43 млн.лв.
 6. Дългово /капиталови /хибридни/ инструменти                                                                 3,19 млн.лв.
 7. Балансова стойност на обратно изкупените от банката собствени акции                    0,10 млн.лв.
 8. Подчинен срочен дълг, отговарящ на изискванията на Наредба 8                                              0,70 млн.лв.
 9. Активи с рисково тегло 0%                                                                                                185 млн.лв.
 10. Активи с рисково тегло 20%                                                                                                             215 млн.лв.
 11. Активи с рисково тегло 50%                                                                                                             83 млн.лв.
 12. Активи с рисково тегло 100%                                                                                            97,7 млн.лв.
 13. Рисков компонент на задбалансовите позиции                                                                              2,35 млн.лв.
 14. Рисково претеглени позиции за валутен риск                                                                 0,60 млн.лв.

Решение:

Капитал от първи ред = 10 + 2,6 + 1,8 – 0,95 – 0,1 = 13,35 млн. лв.
Капитал от втори ред = 3,19 + 0,43 + 0,7 = 4,32 млн. лв.
Общ рисков компонент = 0.185 + 0,2.215 + 0,5.83 + 97,7 + 2,35 + 0,6 = 185,15 лв.
Капиталова адекватност от първи ред = 13,35/185,15 = 7,2 %
Обща капиталова адекватност = (13,35 + 4,32)/185,15 = 9,54 % 

Задача 9

 

По-долу е посочен обема на банковите активи и пасиви с фиксиран лихвен процент, падежиращи се в рамките на съответните времеви интервали и активите и пасивите с плаващ лихвен процент (сумите са в хил.лв.).

                               0-7 дни                   7-30 дни                 30-90 дни               90-360 дни             1 – 1, 5 година          ……..
Активи                    1500                       800                         700                         750                         1400
Пасиви                   1400                       900                         600                         800                         1000

Активи с плаващ лихвен процент  6 000
Пасиви с плаващ лихвен процент  7 000

Определете размера на лихвеночувствителните активи и лихвеночувствителните пасиви за периода до 30 дни, както и ресурсния дисбаланс. Ако лихвеният процент се покачи с 5 процентни пункта, определете с колко се променя нетния лихвен доход и в каква посока.

Решение:
За периода до 30 дни разглеждаме първите 2 колони от таблицата за активите и пасивите с фиксиран лихвен процент, т.к. падежът им настъпва през разглеждания период.
ЛЧА (Лихвеночувствителни активи) = 1 500 + 800 + 6 000 = 8 300 хил. лв
ЛЧП (Лихвеночувствителни пасиви) = 1 400 + 900 + 7 000 = 9 300 хил. лв.
Ресурсен дисбаланс = 8 300 - 9 300 = -1 000 хил.лв.
Ресурсния дисбаланс е отрицателен, което означава, че при повишаване на лихвените проценти банката ще отчете намаляване на нетния лихвен доход.
Изменението в нетния лихвен доход е: - 1 000.0,05 = - 50 хил. лв.