Математически обозначения


 

 

 

 

Y – номинален доход (БВП)

y -  реален доход

P – индекс на цените

C -  потребление

I – инвестиции

G – правителствени разходи

T – данъци

S – спестяване

X – износ

Imp – внос

CA – текуща сметка

K – капиталова сметка BOP – платежен баланс M – парична маса
Ms  – парично предлагане

Ms  – търсене на пари

H – парична база (резервни пари) R – резерви на търговските банки RR – задължителни резерви
RE – свободни резерви

CC – пари в обращение

rr – процент задължителни резерви

re – склонност към държане на свободни резерви cc – пределна склонност към пари в обращение imp – пределна склонност към внос
L – вътрешен кредит

F – валутни резерви

B – държавни ценни книжа

D – депозити

μ – паричен мултипликатор

i – номинален лихвен процент

r – реален лихвен процент π – инфлация – log(Pt/Pt-1) sn – сеньораж
c – пределна склонност към потребление

е – номинален валутен курс, взет в пряка котировка (1 USD = 2 BGN)

еr  – реален валутен курс

Q – производителност

W – заплати

u – полезност

N – заетост

Un – безработица

t – оператор за време
∆x – оператор за първи разлики (xt  – xt-1) Log – оператор за логаритъм