Задачи

 

 

Задачи

 

Задача   1:  

Дадено   е,   че   валутният   курс   лев   –   долар   в   първоначалния   период   е 1.4BGN = 1USD.     След    една     година     - 1.55BGN = 1USD. Инфлацията     в    САЩ     за едногодишния период е 4%, а е България – 10%. Пресметнете във вид на индекс какъв е реалният курс на лева спрямо долара.

 

Задача   2: 

 Дадено   е,   че   валутният   курс   лев   -   долар   в   първоначалния   период   е 1.30BGN = 1USD, а в следващия период - 1.43BGN = 1USD. Валутният курс лев – евро и за двата периода е 1.95BGN = 1EUR. Теглото на щатския долар във външната търговия е 40%, а на еврото – 60%. Инфлацията в САЩ за периода е 3%, в Еврозоната – 3.5%, а в България – 12%. Намерете реалния валутен курс във вид на индекс.


Задача 3:

Нека салдото по текущата сметка CA = −1000 . Салдото по капиталовата сметка K = 30 . Салдото по капиталовата сметка е o FA = 1100. Грешките и пропуските са в размер

на EO = −20 . Намерете изменението на валутните резерви.


Задача 5: В една икономика автономното потребление Ca = 800 , инвестициите I = 300 , правителствените  разход G = 1000 ,  износът X = 500 ,  автономният  внос Im pa    = 300 . Пределната  склонност  към  потребление  e  c=0.7,  а  пределната  склонност  към  внос  - imp=0.2. Ако  доходът в страната е равен на съвкупните  разходи, намерете  салдото по текущата сметка.


 

Задача 6:

Нека курсът на щатския долар (USD) е фиксиран към златото (AUX) при курс $50 за тройунция. Съотношението между британската лира (GBP) и щатския долар е $1.50 за една лира, а между щатския долар и канадския долар (CAD) – 1.38 канадски долара за един щатски  долар.  Намерете  цената на канадския  долар и лирата в злато и на колко
канадски долара е равна една лира?


Задача 7:

Аржентинското песо (ARP) е взето решение да бъде фиксирано към кошница от валути –  50%  щатски долар (USD) и   50% евро (EUR). Валутният курс между долара и еврото е 1.10 долара за едно евро. Да се намери валутният курс между аржентинското песо и щатския долар и между аржентинското песо и еврото.

 

 

Задача 8:

Дадено е, че има две алтернативи за инвестиране:

1) Банков депозит в САЩ в долари, който ще донесе годишна доходност (r) от 3%;

2) Инвестиране на същата сума в британски лири в Англия, което ще донесе годишна доходност (r*) от 5%.
Спот-курсът (S) между британската лира (GBP) и щатския долар (USD) е 1.50 долара за една лира. Намерете форуърд-курса (F) GBP/USD ако е в сила покрития лихвен паритет

 

Задача 10:

Дадено е, че съвкупният доход в икономиката е 61 500 млн.лв. Салдото по сметката  Текущи  трансфери  нето  е  1 300  млн.лв,  салдото  по  сметката  Доход  нето  е отрицателно  и  е  -  1   700  млн.лв.  Потреблението   в  икономиката  е  52 400  млн.лв, инвестициите са 23 700 млн.лв. Преките чуждестранни инвестиции са 9 800 млн.лв. Да се намери разликата между износа и вноса на  стоки и услуги. Допускаме, че бюджетното салдо е нула. Да се намерят и брутните спестявания.