Лекции по Статистика

 

 

Тема 1:  Елементи от теорията на вероятностите

Тема 2:  Дискретни случайни величини. Числови характеристики

Тема 3. Абсолютно-непрекъснати случайни величини. Числови характеристики.

Тема 4. Статистическо изучаване.

Тема 5. Симулиране на извадки от наблюдения върху дискретно или непрекъснато разпределени случайни величини.Тема 6. Начини за представяне на информацията от наблюдението. Кръстосани таблици и статистически редове. Статистически графични изображения.Тема 7. Дескриптивни статистики. Относителна честота. Средни величини. Статистическо  разсейване, асиметрия, ексцес. Статистическа  вариация. Моменти, квантили. Eмпирична функция на разпределение

 

Тема 8. Гранични теореми, намиращи приложение в статистиката. Симулиране на данни и визуализиране на резултатите от граничните теореми.

 

Тема 9. Графични методи за определяне на типа на разпределението на извадката.

 

Тема 10. Статистическа оценка на параметри. Точкови оценки. Интервални оценки.

 

Тема 11.  Статистическа проверка на хипотези. c2-критерий на Пирсън. Критерий на Колмогоров – Смирнов

 

Тема 12. Статистическа проверка на хипотези за еднородност на две извадки. Критерий на Смирнов (Колмогоров - Смирнов). c2-критерий за еднородност. U - критерий на Уилкоксън (Манна - Уитни). Критерий на знаците.

 

Тема 13.  Статистическа проверка на параметрични хипотези

 

Тема 14.  Дисперсионен анализ

 

Тема 15.  Регресионен анализ

 

Тема 16.  Корелационен анализ. Основни понятия. Измерване на зависимости при различни видове  скали.

 

Тема 17.  Анализ на динамични редове. Описателни характеристики на динамичните редове. Методи и модели за анализ на тенденцията в развитието.

 

Тема 18.  Статистически анализ на сезонни колебания.

 

Тема 19. Анализ на Фурие.

 

Тема 20.  Класификации. Кластерен анализ.