СЧЕТОВОДСТВО

 

 

Тема 1. СЪЩНОСТ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
Тема 2. ХАРАКТЕРНИ ЧЕРТИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО КАТО СИСТЕМА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Тема 3. НОРМАТИВНА УРЕДБА НА СЧЕТОВОДСТВОТО
Тема 4. ПРЕДМЕТ И ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
Тема 5. СЪЩНОСТ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА АКТИВИТЕ И НА ИЗТОЧНИЦИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА АКТИВ
Тема 6. МЕТОД НА СЧЕТОВОДСТВОТО

ТЕМА 7: БАЛАНСОВО ОБОБЩАВАНЕ. СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
ТЕМА 8: ОЦЕНКА НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ В БАЛАНСА
TEMA 9: СЧЕТОВОДНИ СМЕТКИ – СЪЩНОСТ, СТРОЕЖ, МОДЕЛИ
ТЕМА 10: ОТКРИВАНЕ, ВОДЕНЕ И ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ. СПОСОБ НА ДВОЙНОТО ЗАПИСВАНЕ
ТЕМА 11: ТЕКУЩО И ПЕРИОДИЧНО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ
ТЕМА 12: ФИНАНСОВ ОТЧЕТ. ФИНАНСОВ ОДИТ
ТЕМА 13: ДОКУМЕНТИРАНЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОПЕРАЦИИ
ТЕМА 14: ИНВЕНТАРИЗИРАНЕ. ОЦЕНЯВАНЕ И КАЛКУЛИРАНЕ
ТЕМА 15: ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО. ЕЛЕМЕНТИ, ПРИНЦИПИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО. СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА.
ТЕМА 16: ПЪРВОНАЧАЛНО ОЦЕНЯВАНЕ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ. ВИДОВЕ ОТЧЕТНИ ЦЕНИ
ТЕМА 17: МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ
ТЕМА 18: МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПОТРЕБЛЕНИЕТО НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ. АМОРТИЗАЦИЯ
ТЕМА 19:
ТЕМА 20: СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА
ТЕМА 21: СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ
ТЕМА 22: СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВОТО СВОЙСТВО НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ТЕМА 23:  СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ТЕМА 24: СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
ТЕМА 25: ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ
ТЕМА 26: ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО