ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

 

 

 

 

 

A

Автоматични стабилизатори

Аutomatic stabilizers

Концепция за изграждане на системата на данъците и правителствените разходи, според която е необходимо да се притъпява (смекчава) неблагоприятното влияние на промените в дохода върху съвкупното търсене. Типичен „вграден стабилизатор” са плащанията от бюджета на безработните и личният подоходен данък.

Автономни разходи

Аutonomous expenditures

Разходи, които на са зависими от нивото на дохода (не са негова функция).

Автономно потребление

Аutonomous consumption

Политика на увеличаване на съвкупното търсене с цел поддържане на висока заетост; съвкупното търсене може до бъде увеличено чрез експанзионистична фискална и парична политика.

Администрирани цени

Administered prices

Понятие за обозначаване на ценообразуване, при което цените се поддържат постоянни през дълъг период от време.

Акселератор

Accelerator

Изместване на инвестиционното търсене в резултат на промени в равнището на реалния БВП. Намира се в тясно взаимодействие с мултипликатора. Увеличаването на инвестициите в макроикономиката при равни други условия води до нарастване на брутния продукт, което от своя страна предизвиква нарастване на инвестициите.

Акции

Common stock

Титул на собственост, удостоверяващ, че техният собственик или приносител участва в акционерния капитал на дружеството и има право на част от неговата печалба. Акциите дават право на глас в общото събрание и на дивидент съразмерно с номиналната им стойност

Акционерни дружества

Limited liability firms

Фирми, чийто капитал е разделен на дялове между множество съдружници, които могат да бъдат продавани.

Алтернативни разходи

Opportunity costs

Разходи по държането на конкретен актив, изразени като пропуснат доход, който би се получил при държане на друг, алтернативен актив.

Амортизация

Depreciation

Намаляване стойността на капиталовото оборудване вследствие на неговото изхабяване.

Антиципирана инфлация

Anticipated inflation

Състояние на икономиката, при което темпът на инфлацията може да се прогнозира и отчете предварително и да се вземе под внимание при сключването на стопанските договори. При нея не се извършва преразпределение на доходите.

Анюитет

Annuity

Актив, носещ периодично на собственика си (напр. месечно) фиксирани парични суми. Конзоли или перпетюитети се наричат “вечните” анюитети.

Анюитетен заем

Аnnuity loan

Заем, който се погасява в определен срок с периодични фиксиране вноски, традиционен такъв заем са например ипотеките.

Асимитрична информация

Аsymetric information

Неравенство в информацията, достъпна за участниците в транзакция, пораждащо например проблема с нежелания избор (adverse selection) и проблема с нечестното поведение (moral hazard).

 

   
Б

Базисен лихвен процент

Prime rate

Лихвен процент по заемите, отпускани от най-големите банки на първокласни заематели (т.е. когато рискът е минимален).

Базисна точка

Basis point (b.p.)

Най-малката мярка при обявяване (котиране) на доходността на облигации и други финансови инструменти, равна на 1/1000 от един процентен пункт или 0,01 процент. За облигация, чиято доходност до падежа се променя от 5,90 процента на 6,15 процента, се казва, че доходността й е нараснала с 25 базисни точки.

Баланс

Balance sheet

Счетоводен документ, съставен към определен момент. Показва салдата по водените сметки, като активните сметки си записват отляво (или отгоре), а пасивните отдясно (или отдолу). Сборът от салдата по активните сметки (сумата на активите) е равен на сбора от салдата по пасивните (сумата на пасивите).

Баланс по текущите операции

Current account balance, Balance of payments on current account

Съставен блок на платежния баланс, включващ търговския баланс, нетния доход от инвестиции, нетните услуги и нетните едностранни тренсфери.

Балансирана инфлация

Balanced inflation

Инфлация при сравнително умерено и пропорционално увеличаване цените на стоките, което се придружава с нарастване на номиналния лихвен процент, запазващ равнището на реалния. Икономиката може успешно да се приспособява към балансираната инфлация.

Балансирани иновации

Balanced innovations

Нововъведения в производството, които не променят относителното търсене на факторите за тяхната възвращаемост.

Банки, търговски

Bank, commercial

Финансови посредници, чиято най-важна отличителна черта са операциите по формирането на чекови депозити. Те поддържат също и срочни депозити, издават транспортно-туристически чекове и извършват други финансови услуги. Предоставят заеми на физически и юридически лица.

Банков акцепт

Banker’s acceptance

Форма на краткосрочно кредитиране на вносител, при което неговата банка акцептира менителница (става длъжник по нея) и по този начин гарантира вземане срещу него; инструмент на паричния пазар.

Банкови резерви

Reserves funds or assets banks

Част от депозитите, които банките задържат за посрещане на исканията на вложителите. Банковите резерви биват действителни (реално наличните), желателни (които банката се стреми да поддържа съобразно своята стратегия) и задължителни (минимално необходимите, определяни от централните банки).

Бартер

Barter

Размяна на стоки и услуги без посредничеството на пари.

Безработица

Unemployment

Състояние на икономическата система, при което част от желаещите и можещите да работят при конкретните условия на трудовия пазар не са в състояние да си намерят работа. Измерва се с разликата между предлагането и търсенето на труд. Нейното нарастване води до намаляване на реалния брутен национален продукт и понижава жизненото равнище на населението.

Безсрочни депозити

Demand deposits

Депозити, които по всяко време могат да бъдат изтеглени от сметката, по която се държат. Служат за издаване на чекове и извършване на преводи, обикновено не носят лихва.

Брутен вътрешен продукт

Gross domestic product - GDP

Общата пазарна стойност на произведените стоки и услуги в течение на определен период (обикновено една година) в държавните граници на страната.

Брутен национален продукт

Gross national product – GNP

Сумата на стоките и услугите, произведени в течение на определен период (обикновено една година) и измерени по текущи пазарни цени плюс нетния експорт. Той маже да се определи и като сума от брутния вътрешен продукт и чистия външен доход.

Брутна възвращаемост на капитала

Gross return of capital

Отношение между общия приход от функционирането на капитала и разходите, направени за неговото закупуване (наемане).

Брутни инвестиции

Gross investment

Разходите на фирмите за капиталово оборудване, изменението на стоково-материалните ценности и запаси плюс разходите на домакинствата за новопроизведени жилища.

Буферни запаси

Buffer stocks

Образуване на международни фондове за закупуване и съхранение на първични суровини съгласно статута на международните стокови съглашения. Предназначението им е да стабилизират техните цени и оттам да направят по-устойчиви екпортните приходи на страните, които са техни основни производители.

Бюджетен дефицит

Budget deficit

Състояние на бюджета, при което разходите са по-големи то приходите.

Бюджетен излишък

Budget surplus

Състояние на бюджета, при което приходите са по-големи то разходите.

Бюджетно ограничение

Budget equation

Уравнение, което отразява всички възможни комбинации на благата, закупувани от потребителя при текущи пазарни цени и зададен доход.

В

 

Валутен (паричен) съвет

Currency board

Парична система, при която курсът на националната валута се фиксира на постоянно ниво към избрана чужда (резервна) валута (или валути), поддържа се пълна конвертируемост на националната валута, а резервната и валутната база е покрита 100 процента с резервна валута.

Валутен арбитраж

Exchange arbitrage

Сделки на валутния пазар, при които се извършва едновременна покупка и продажба на една валута. Спекулативна операция без поемане на риск. Целта на арбитража е да се купи на един пазар валутата по-евтино и да се продаде веднага на друг, където тя се котира по-високо. Подобни сделки се извършват и на стоковите борси. Арбитражът има голямо значение за изчистване на пазарното неравновесие и прави пазара да функционира по-ефективно.

Валутен курс

Exchange rate

Цената на една парична единица, изразена чрез друга валута. Например доларовата цена на лева в зависимост от търсенето и предлагането на валутния пазар. Това съотношение може да бъде фиксирано, свободно плаващо или да се определя от централната банка.

Валутна зона

Currency area

Икономически регион, в който се използват една или повече валути, функциониращи като единно покупателно и платежно средство.

Валутна конвертируемост

Convertability

Способността на една национална валута свободно да се обменя срещу други валути. Конвертабилността може да бъде пълна или частично ограничена. Българският лев е частично конвертируем, защото не се обменя срещу други валути на международния валутен пазар.

Валутна система

Exchange rate system

Организация на разплащанията в световното стопанство, дефинирана като съвкупност от правила, принципи и институции, които уреждат валутните взаимоотношения между държавите. На тях се подчиняват и търговските агенти в своето международно общуване.

Взаимен фонд

Mutual fund

Финансова институция, набираща капитал чрез продажба на собствени акции дялове обикновено на дребни спестители и инвестираща “на едро” в диверсифициран портфейл от ценни книжа, намалявайки по този начин риска и същевременно разходите по управление; негова модификация са взаимните фондове на паричния пазар, чиито активи са високоликвидни краткосрочни инструменти.

Взаимни търговски преференции

Mutually beneficial preferences

Съглашение между две и повече страни за взаимно изгодна търговия. Изгодата обикновено е свързано с намаляване на вносните мита. На многостранна основа такова съглашение функционира по отношение на търговията с изделия от текстилни влакна.

Взаимно-спестовна банка

Mutual saving bank

Спестовна институция, приемаща депозити срещу лихва; първоначално активите се формирали главно чрез ипотеки.

Вторичен ефект

Externality

Разход или изгода, възникваща от стопанска дейност, която не се включва в пазарната оценка на нейните резултати. Типичен пример са токсичните отпадъци от индустриалното производство или повишаването на производителността на работниците в следствие на по-високата им квалификация, за които фирмата не е правила разходи.

Вторичен пазар

Secondary market

Пазар, на който се продават финансови инструменти.

Вторични резерви

Secondary reserves

Банкови активи, които лесно могат да се превърнат в ликвидни средства, например краткосрочни държавни ценни книжа.

Външни икономии

External economies

Благоприятни технологични и парични външни ефекти, които водят до намаляване на средните издръжки на фирмата при нарастване на отрасловото производство.

Вътрешен доход

Internal income

Съвкупността от доходите на гражданите и фирмите в националната икономика.

Вътрешна кредитна експанзия

Domestic credit expansion

Специфичен показател за кредитната експанзия, равен на разликата между прираста на паричната маса и прираста на валутните резерви. Често се включва като критерий за поведение в програми, финансирани от МВФ.

Вътрешни икономии

Internal economies

Намаляване на средните издръжки на фирмата в резултат на нарастване на мащаба на производството под въздействие на фактори, намиращи се под неин контрол.

Д

Девалвация

Devaluation

Официално намаляване на курса на националната валута; при плаващи валутни курсове загубва смисъла си.

Дезинтермедиация

Desintermediation

Процес на намаляване на паричните средства, преминали през системата на финансовите посредници и съответно увеличаване на прякото финансиране; т.е. намаляване на депозитите в банките и нарастване на покупките на финансовите инструменти.

Дезинфлация

Desinflation

Рязко намаляване на темпа на инфлация

Депозит

Bank deposit

Парична сума, държана от клиент по сметка в банка; част от пасивите на банката.

Депозитен мултипликатор

Deposit multiplier

Коефициент, показващ максимума, до който може да се мултиплицира (нарасне) първоначалната промяна на депозитите в банковата система. Неговата величина е реципрочна на коефициента на задължителните резерви.

Депозитни институции

Depository institutions

Финансови институции, приемащи депозити от населението; включват търговските банки и спестовните учреждения.

Депресия

Depression

Продължителен период на замряла икономическа активност и високо ниво на безработица.

Деривати

Derivatives

Финансови инструменти, които придобиват стойност от стойността на друг актив, например фючърси, опции.

Деспестяване

Dissaving

Изразходване на повече парични средства, отколкото е величината на дохода.

Дефлация

Deflation

Общо спадане на цените в страната.

Диверсификация на портфейла

Diversification

Включване в портфейла на различни по срок и вид активи с оглед минимализиране на риска и максимилизиране на печалбата.

Дивидент

Dividend

Доход, ежегодно изплащан на държател на акция.

Доходност на падежа

Yield of maturity

Мярка на лихвените проценти, считана за най-коректна. Тя изравнява потока от плащания, които се получават при държане на финансови инструмент до падежа му, с неговата покупна цена.

Доходност на сконтова база

Yield on a discount basis

Разликата между номинал и покупна цена на сконтова облигация (инструмент), разделена на номинала и умножена по 360/n, където n е срокът до падежа.

Дълга позиция

Long position

Купуване на финансов актив. Дълга позиция се открива, когато има или се очаква покачване на цената на актива, за да се спечели от продажбата му (т. нар. закриване на позицията).

Дългово финансиране

Debt finance

Паричните средства, които една фирма получава срещу обещание, изявено в законово определена форма, че ще ги върне с определена лихва в определено време, извършвайки плащани по определен график или в края на периода.

Дългосрочно равновесие

Long-run equilibrium

Състояние на равновесие след приспособяване на всички икономически променливи към потенциалното ниво на производство; това е равновесното ниво при пълна заетост.

Държавен дълг

National debt

Общото количество на пуснатите в обращение (непогасени) държавни ценни книжа.

Държавни ценни книжа

Government securities

Ценни книжа, издавани от държавата за покриване на бюджетния дефицит.

Дюрация

Duration

Дюрацията или дюрационният анализ е изчислителен метод за измерване на ценовата чувствителност (лихвения риск) на финансовите инструменти спрямо промени в лихвените проценти. Чрез дюрацията се определя истинският матуритет (продължителност) в противоположност на крайния матуритет на финансовия инструмент, като се измерва средният срок, необходим за събиране на всички плащания по главниците и лихвите.

 

Е

Евроакции

Euroequity

Акции, емитирани в чужда валута и продавани извън страната на издателя.

Евродолари

Еurodollars

Депозит в доларово изражение, държан извън пределите на САЩ, включително в клон на американска банка

Еврооблигация

Еurobond

Корпоративна или държавна облигация, деноминирана във валута, различна от националната валута на емитента. Такива облигации обикновено се имитират от международни синдикати, от търговски и международни банки. Могат да бъдат емитирани в една или повече валути. Заемите в еврооблигации често са с ниски лихвени проценти.

Еднолична фирма

Individual proprietorship

Физическо лице, което упражнява стопанска дайност, упомената в Търговския закон на съответната страна, за която носи неограничена отговорност.

Експанзивна фискална политика

Expansive fiscal policy

Фискална политика, насочена към стимулиране на икономическия растеж чрез данъчни облекчения и увеличаване на правителствените разходи.

Експанзия

Expansion

Относително продължителна фаза на стопанския цикъл, характеризираща се с нарастване на Реалния брутен национален продукт, следваща депресията, респективно оживлението.

Експортно ориентиран икономически растеж

Outward orientation of growth

Модел на икономическия растеж, който извежда на приоритетно място отраслите, произвеждащи високотехнологични стоки, способни да конкурират продукцията на развитите държави.

Еластичност на валутното търсене

Elasticity of demand on foreign exchange market

Зависимост между търсенето на една валута и нейната покупателна стойност. Измерва се като отношение между процентната промяна в търсеното количество от валута и процентното изменение на найната цена.

Еластичност на предлагането

Price elasticity of supply

Зависимостта на количеството на предлаганата продукция от пазарната цена. Измерва се с отношението на промените в предлаганото количество стоки към промените в техните цени, изразено в процент.

Еластичност на търсенето

Elasticity of demand

Отношението между процентното изменение на търсеното количество към процентното изменение на цената или дохода.

Еластичност на търсенето на труд

Demand elasticity of labour

Степен на изменение на търсенето на труд под въздействието на един или друг фактор

Ескалираща митническа защита

Tariff escalation effect

Нарастване на ефекта от приложението на митата, поради ограничаване на вноса на крайни продукти и стимулиране на вноса на суровини.

Естествена норма на безработица

Natural rate of unemployment

Съответства на равнище, при което равновестният продукт е изравнен с потенциалния, а продуктовият и трудовият пазар са балансирани. Това е нормата на безработица при пълна заетост и отговаря на текущата и структурната безработица взети заедно.

Ефект на реалното богатство

Real wealth effect

Намаляване на богатството при увеличаване на ценовото ниво и последващото намаляване на автономните разходи.

Ефективен пазар

Еfficient market

Според теорията на ефективния пазар (която е частен случай на теорията на рационалните очаквания) финансовите пазари отразяват цялата публично налична информация. От тази теория следва, че платените днес цени ще бъдат корелирани с пазарните цени, които инвеститорите очакват да се установят в бъдеще.

Ефективна годишна доходност

Еffective annual yield

Доходността по финансов инсткрумент, например срочен депозит, получена, ако паричните средства, инвестирани за по-кратък срок от една година, останат по сметката цяла календарна година. Тази доходност може да нацени фактическата доходност със срок под една година, тъй като при изчисленията се приема, че средствата автоматично се реинвестират при първаначалния лихвен процент.

Ефективна митническа защита

Effective tariff protection

Показател за функционалността на митническата тарифа, дефиниран като процентно изменение на добавената стойност в резултат на прилагането на митническата система.

Ефективност на капитала

Efficiency of capital

Измерител на рентабилността на инвестициите, който съпоставя обема на производството и изразходвания за него капитал.

З

Загуби от мащаба

Diseconomies of scale

Намаляваща възвръщаемост от мащаба, вследствие на което при нарастване на производството се увеличават и дългосрочните средни общи разходи.

Задължителни резерви

Required reserves

Изискуеми по сметка в централната банка или в касите на търговските банки резерви, определяни от централната банка като процент от депозитите в търговските банки.

Задържащ ефект

Ratchet effect

Ефект от повишаването на цените на стоките, независимо от начина на формиране и поддържане на валутния курс.

Заетост

Employment

Процентно отношение на броя на заетите към трудоспособното население в страната.

Закон за търсенето

Law of demand

Зависимост между цената на стоката и търсеното количество. Колкото по-ниска е цената на даден продукт или услуга, толкова по-голямо е нейното търсене за единица време.

Закон на предлагането

Law of supply

Зависимост между цената на стоката и предлаганото количество. С повишаване на цената предлагането расте и обратно - с нейното понижаване предлаганото количество намалява.

Залог

Pledge

Обезпечение на заем, прехвърлено за съхранение или на името на кредитора; собствеността остава на заемателя, но правото на разпореждане се прехвърля като гаранция за връщане на заема. След изплащане на дълга залогът се връща на кредитополучателя.

Запис на заповед

Promissory note IOU (I owe you)

Еднократно и безусловно, в установената от закона форма, писмено задължение на издателя да плати на падежа определена сума на бенефициента или на негова заповед.

Застрахователна компания

Insurance company

финансова институция, поемаща риск или отговорност за плащанe срещу парични вноски на застрахования, наречени премии.

Затворена икономика

Closed economy

Икономика, която няма връзка с икономиките на други страни, т.е. няма външен сектор.

Земя

Land

Поземлена площ заедно с разположените върху нея и в нейните недра естествени ресурси в качеството им на първичен фактор за производство.

Златен стандарт

Gold standard

Валутна система, която възприема златото като основно разпращателно и разменно средство в международните икономически отношения.

И

Изземвания

Leakage

Понятие, използвано в макроикономическия анализ за обозначаване на чистите данъци, спестяването и износа. Смисълът му е противоположен на добавките, в които се включват инвестициите и правителствените покупки. И двете се използват като аналитичен инструмент, когато Брутния национален продукт се разглежда като циркулационен поток.

Износ на капитал

Capital outflows

Нетна величина, сбор от кредитите, отпускани на чуждестранни заематели и средствата, използвани за покупка на чужди реални или финансови активи.

Източници на икономически растеж

Sources of economic growth

Съвкупност от макропроменливи величини, които стават основа на даден тип икономически растеж и определят неговата динамика. Приз призмата на този подход икономическият растеж може да бъде капиталоемък, трудоемък, технологоемък и т.н.

Изчистващи се пазари

Clear markets

Пазари, на които цените са достатъчно еластични (гъвкави), за да могат да осигурят много бързо равновесие между търсенето и предлагането. На изчистващите се пазари не съществува разпределение, неизползвани ресурси, излишно търсене или предлагане. Към такъв тип пазар се приближават фондовата или стоковата борса. Но това не се отнася до пазара на труда.

Икономии от мащаба

Economies of scale

Нарастване на производителността или намаляване на средните производствени разходи като резултат от увеличаване на обема на всички производствени фактори, използвани при неизменна количествена пропорция.

Икономика

Economy

Понятие, с което се обозначава цялостната стопанска дейност в дадена страна. Това е съвкупността от знания на законите и механизмите на националното и световното стопанство.

Икономическа интеграция

Economic integration

Процес на сближаване и взаимообвързване на националните икономики, в резултат на който те функционират по-ефективно.

Икономическа печалба

Economic profit

Печалба над нормалната, която се полага като доход за предприемачество. разлика между приходите и издръжките на фирмата.

Икономически (делови) цикъл

Business cycle

Повтарящо се колебание на съвкупното производство. Всеки цикъл се състои от пик (достигнато най-високо ниво на производството и заетостта преди започването на спад), рецесия или контракция (спадане на производството в течение най-малко на две тримесечия), дъно (най-ниска точка на производството) и оживление или експанзия (нарастване на производството).

Икономически агент

Economy agent

Фирма, индивид или домакинство, извършващи икономическа дейност (покупка, продажба и др.).

Икономически растеж

Economic growth

Нарастване на съвкупния продукт в националното стопанство. Икономическият растеж обикновено се измерва като годишен прираст на реалния Брутен вътрешен (национален) продукт. Може да се изрази и като прираст на потенциалния БВП/БНП. Естествен резултат на този процес е нарастване и на жизненото равнище на населението.

Имунизация

Immunization

Действия за предпазване на даден портфейл от риск. Всеки портфейл може да бъде имунизиран с цел да се получи желаната доходност независимо от промените в лихвените проценти или цените на облигациите. Един портфейл с облигации е имунизиран, когато дюрацията съвпада с периода на държане от инвеститора. Банките могат да имунизират баланса си, като поддържат приблизително еднаква по срочност величина на активите и пасивите.

Инвестиции

Investments

Парични средства, предназначени за закупуване на активи, а в обикновения език покупка на някакъв актив; инвестициите биват фиксирани (fixed), когато са за покупка на дълготрайни активи, и за записи (inventory investments), когато са за покупка на краткотрайни активи (запаси), които ще се вложат в производството.

Инвестиционен клас (облигации)

Investment grade

Корпоративни или муниципални облигации с високо качество, чийто рейтинг е от ААА до ВВВ по Standart and Poors и по Fitch’s Investors Service и от Ааа до Ваа по Moody’s Investors Service.

Инвестиционна банка

Investment bank

Финансов посредник, занимаващ се с продажба и пласиране на нови емисии ценни книжа. Тя купува ценните книжа от емтента и поема риска по пласирането (продажбата) им на инвеститори. Процесът на покупката и пласирането е известен като underwriting. Обикновено в операцията участват няколко инвестиционни банки, всяка от които се ангажира да продаде част от предложения за продажба пакет, като в замяна получава част от комисионната или спреда в цената.

Индекс на цените

Price index

Процентно изразеният растеж на средното равнище на цените на всички продукти към определена година, наричана базисна.

Индекс на цените на потребителските стоки

Consumer price index

Процентно изразеното движение на средното равнище на цените на стоките, включени в потребителската кошница. Измерва влиянието на инфлацията върху доходите на домакинствата.

Инфлация

Inflation

Всеобщо (в рамките на цялата икономика) и относително дълготрайно нарастване на цените на стоките, което намалява покупателната способност на паричната единица и повишава стойността на живота.

Ипотекарно базирана ценна книга

Mortgage-backed security

Ценна книга, обикновено облигация, обслужването на която се осигурява от ипотечни заеми. Обезпеченията по нея са застраховани и учредени в полза на трето лице ипотеки.

Ипотечна ценна книга

Mortgage debenture

Обезпечена с ипотека, учредена в полза на кредитора ценна книга за дългосрочен дълг, носеща фиксиран доход.

К

Капитал

Capital

Вторичен производствен фактор. Капиталът може да бъде физически (овеществен) и финансов (паричен).

Капиталов баланс

Balance of capital account

Сделките с финансови активи, сключвани между чуждестранни и местни за една страна икономически агенти за определен период от време.

Капиталова печалба/загуба

Capital gain/loss

Разликата между продажната и покупна цена на актив, разделена с покупната му цена.

Капиталови пазари

Capital markets

Пазари, на които се търгуват финансови инструменти със срок над 1 година.

Картел

Cartel

Съглашение - устно или писмено, между две или повече фирми за подялба на пазара.

Квази-бюджетен дефицит

Quasy fiscal deficit

Загуби (дефицит), натрупани в държавния сектор на икономиката, които не се отчитат като част от дефицита на държавния бюджет.

Квазипари

Quasy money

Елемент на паричната маса, включващ срочни, спестовни и други депозити.

Кеш флоу

Cash flow

Нетен паричен поток. Във фирмените финанси означава разликата между приходите на фирмата и всички разходи, включително платените данъци.

Класическа безработица

Classical unemployment

Поражда се от неуравновесения трудов пазар, при който преобладаващата реална работна заплата е над своето пазарно равнище.

Клауза за обратно изкупуване

Call privileges

Клауза в договорите за емисия на ценни книжа. Позволява на емитента (заемателя) да изкупи обратно дадена емисия или част от нея преди падежа.

Клиринг

Clearing

Процес на установяване на взаимните задължения сред група участници (например банки), влизащи в разплащателни взаимоотношения помежду си; предявяване на дължимо вземане към банка платец за окончателно разплащане; нетният (net) клиринг се осъществява чрез прихващане.

Кол опция

Call option

Опция за покупка

Командитни дружества

 

Фирми, образувани с договор за извършване на съвместна дейност от две или повече лица, като един или повече от съдружниците са солидарно и неограничено отговорни, а останалите отговарят за размера на дяловото си участие.

Конвертируема облигация

Convertible debenture

Облигация, която може да се превърне по определена цена в предварително определен брой други активи (например акции) на същия емтент.

Конгломерат

Conglomerate

Големи корпорации, които произвеждат или продават технологично несвързани стоки.

Кооперация

Cooperative

Доброволни сдружения на физически лица за стопанска дейност с променлив капитал и еднакви права, независимо от дяловото им участие в активите на сдружението.

Корпоративни ценни книжа

Corporate securities

Емитирани от фирми ценни книжа, например облигации.

Косвени данъци

Indirect taxes

ключените в цените на стоките и услугите данъци. Бремето на косвените данъци се поема предимно от потребителите.

Косвено финансиране

Indirect financing

Свързването на кредитори и заематели, опосредствано от финансова институция (финансов посредник).

Крайни стоки и услуги

Final goods and services

Стоките и услугите, които са преминали окончателно стадиите на производство и са достигнали крайния потребител.

Краткосрочна търговска ценна книга

Commercial paper

Негарантирано задължение (полица) с издател първокласна търговска фирма или финансова институция и обичаен срок от 2 до 270 дни.

Краткосрочно равновесие

Short-run equilibrium

Равновесие на съвкупното търсене и предлагане; на него отговаря равновесното нива на цените и на съвкупното производство.

Кредибилност

Credibility

Степен, до която участниците на пазара вярват, че полисимейкърите ще поддържат избраната насока на политиката, например вярата в ангажимента на централната банка, че ще провежда антиинфлационна политика.

Кредит

Credit

Използване на парите като платежно средство. Притежателите на парични фондове ги предоставят в заем срещу задължението да им бъдат върнати по-късно с лихва.

Кредитен риск

Credit risk

Рискът от неплатежоспособност на заемателя.

Кредитен съюз

Credit union

Финансова институция на САЩ, организирана като акционерно дружество от хора с общ интерес (например работещите в една фирма), държащи акциите й и имащи право да получават заеми от нея

Кредитна линия

Line of credit

Съгласие, дадено от банка на фирма заемател за предоставяне на кредит в бъдеще, непревишаващ определен размер, за определени търговски цели, без допълнителни договорености.

Кредитни тавани

Credit ceilings

Административен инструмент на паричната политика, ограничаващ общия размер на отпусканите от банките кредити.

Кредитор от последна инстанция

Lender of last resort

Роля на централната банка като финансова институция, от която банките могат да получат кредит, когато друг не би им отпуснал; целта в случая е запазване на стабилността на банковата и финансовата система.

Криза

Crisis

Относително продължителна фаза на икономическия цикъл. Характеризира се със спадане на реалния БНП/БВП.

Л

Ливъридж

Leverage

Паричен заем с цел да се увеличи доходността на инвестирания кепитил. Във фирмените финанси означава използването на дълг (облигации), за да се осигури по-висока доходност на собствения акционерен капитал.

Ликвиден ефект

Liquidity effect

Спадане на лихвените проценти като резултат от нарастване на паричната маса.

Ликвидност

Liquidity

Степента, в която даден актив може да се превърне в пари, изпълняващи функцията на средство за размяна при дадена цена.

Ликвидност

Liquidity

Възможност за един актив да се превърне в налични пари за кратко време с минимум загуби; способността на банка да посреща плащанията си във всеки момент.

Лихва

Interest

Цената на парите, взети на заем

Лихвен процент

Interest rate

Процентното отношение между лихва и главница

Лихвен риск

Interest rate risk

Риск от намаляване на стойността на лихвоносен финансов актив след промяна повишение на лихвените проценти.

Ломбарден кредит

Lombard loan

Кредит, отпуснат срещу залог на движими вещи (ценни книжа, взимания и др.); форма за рефинансиране на търговските банки от централната банка.

Лош кредит

Bad loan

Кредит (дълг), който вероятно няма да бъде изплатен и ще донесе загуба на кредитора; класифицира се като вероятна загуба и няма икономическа стойност.

М

Междубанков депозит

Interbank deposit

Депозит на една банка в друга банка

Менителница

Bill of exchange

Валидно законово писмено едностранно безусловно нареждане на издателя (трансант) към платеца (трансат, акцептант) да заплети определена сума към определен бъдещ момент на определено трето лице ремитент поемател или на негова заповед.

Мита

Tariffs

Данък върху вноса на чуждестранни стоки, който за производителя (вносителя) има характер на добавка към разходите, която се покрива чрез увеличаване на крайната цена и следователно се поема от потребителите.

Митнически съюз

Customs union

Етап на икономическата интеграция, при който са премахнати търговските ограничения между страните - участнички в общността, и е изградена единна тарифа за вноса от трети страни.

Монетизиран дълг

Monetized debt

Частта от бюджетния дефицит, която пряко или непряко се финансира от централната банка.

Монопсон

Monopsony

Огледално отражение на монопола, което за разлика от производството се отгася за потреблението. При монопсона обикновено става дума за един купувач.

Морален риск

Moral hazard

Частен случай на асиметричност на информацията, когато след финансова транзакция партньорът може да извърши действия, нежелани от другата страна, участвала в трансакцията.

Морално убеждаване

Moral suasion

Убеждаване чрез устен или неформален натиск от страна на централната банка или шефове на държавни органи с цел да бъдат накарани банките да предприемат определено действие или да се въздържат от него. Това е средство на селективния кредитен контрол и понякога може да бъде много ефективно поради своя сигнален ефект.

Мултинационални корпорации

Multinational corporation

Големи компании, свързани с интензивно трансгранично движение на производствени фактори, генерирано от интересите на частния бизнес в развитите държави. Те управляват повече от половината на световното промишлено производство и на международния стокообмен.

Мултипликатор на разходите

Expenditure multiplier

Числово отношение между промяната на БНП (investment multiplier) или в нивото на заетостта (employment multiplier) към промяната на даден вид разходи (инвестиционни или търговски).

Н

Наличност в процес на инкасиране

Items in process of collection

Все още несъбрани суми, съществуващи по документи, включени в процес на клиринг; актив (потенциален) на банката, обработваща документите.

Настояща (сконтирана) стойност

Present discounted value

Приравняване на бъдеща към настояща стойност, отчитайки факта, че сега получената сума е по-ценна от получената в бъдеще, защото би донесла доход в периода между настоящия и бъдещия момент.

Насъвършена конкуренция

Imperfect competition

Конкуренция, при която отделни фирми, поради своята пазарна мощ могат да влияят върху търсенето и предлаганато, а от там и върху цената.

Национален доход

National income

Съвкупността от всички доходи, получени от гражданите и фирмите на дадена държава.

Неблагоприятен избор

Adverse selection

Частен случай на асиметричност в информацията, когато при финансова трансакция е по-вероятно да бъде избран най-неблагоприятния за партньор.

Негоцируем

Negotiable

Прехвърляем; качество на финансов инструмент, изразяващо се във възможността да се прехвърля от едно лице на друго при спазване на определени условия.

Незаемна парична база

Non borrowed monetary base

Паричната база, редуцирана със сумата на сконтовите кредити.

Необезпечен заем

Unsecured loan

Заем, предоставен без каквото и да било обезпечение.

Неплатежоспособна банка

Insolvent bank

Банка, чиито задължения по депозити и заеми са по-големи от сумата на активите.

Нетен износ

Net exports

Разликата между износа и вноса на стоки и услуги

Нетна възвръщаемост от капитала

Net return on capital

Отношение между чистите приходи от капитала (общите приходи минус амортизацията) и разходите, направени за неговото закупуване (наемане).

Нетни данъци

Net taxes

Разликата между бюджетните приходи, получени от данъци, и трансферните плащания

Номинал

Par value, face value

Изписаната на лицевата страна на ценната книга стойност; това е сумата, която се изплаща на падежа на дълга, или сумата, с която акционерът участва в основния капитал на дружеството.

Номинален БВП/БНП

Nominal GDP

Стойността на БВП/БНП по текущи цени

О

Обезпечение

Collateral

Всяко право, предоставено от длъжника към кредитора, обезпачаващо погасяването на дълга; обезпечението трябва да притежава стойност, да може да бъде владяно от банката и да притежава ликвидност.

Облигации

Bonds

Ценни книжа с фиксиран лихвен процент, но без право на глас на годишното събрание на акционерите на дружеството. Обликации може да емитира и правителството за покриване на бюджетния дефицит и вътрешния дълг.

Облигация

Bond

Титул на дълг, емитирана от правителството или корпорация ценна книга със срок над 1 година; обикновено тези със срок 10 години се наричат notes, а над 10 г. bonds. Те са купон, но съществуват и сконтови облигации – така наречените zero-coupon bonds.

Облигация с нулев купон

Zero-coupon bond

Характеристика на ценна книга, която се продава с отстъпка от номинала, няма плащания на лихви по време на срока й и лихвата от нея се получава като разлика между номиналната стойност, изплащана на падежа, и покупната цена.

Обратна РЕПО операция

Reverse repo

Договор за покупка и обратна продажба на ценни книжа след определен срок на определени в договора цени.

Общински ценни книжа

Municipal securities

Издадени от местните власти ценни книжа (облигации), обикновено освободени от данъка върху дохода.

Овернайт

Overnight money

Пари, които се търгуват на междубанковия пазар и са дължими на кредитора в началото на следващия работен ден.

Овърдрафт

Overdraft

Дебитно (отрицателно) салдо по текуща сметка, понякога със статут на заем.

Оживление

Recovery

Фаза на стопанския цикъл, която се характеризира със слабо и относително бавно нарастване на реалния брутен национален продукт след депресията.

Олигопол

Oligopoly

Обединение между големи фирми с цел повишаване на пазарната концентрация и моделиране на пазарните условия.

ОПЕК

Organization of petroleum exporting contries

Международен картел от държави, производители на петрол, създаден за да поддържа сталибността на производството, цените и износа на нефт.

Операции на открития пазар

Open market operations

Покупки и продажби на държавни ценни книжа от страна на централната банка с цел регулиране на платежното предлагане; главен инструмент за провеждане на паричната политика.

Операции на открития финасов пазар

Open-market operation

Покупка или продажба на държавни ценни книжа от централната банка с цел да се въздейства върху паричното предлагане и лихвения процент.

Опция

Option

Договор, даващ правото, но не и задължението да се купи (кол-опция) или да се продаде (пут-опция) даден актив в определено количество, от стандартизирано качество, по посочена цена и условия на доставка на или до фиксирана дата; опцията е дериват, тя има собствена цена, наречена премия; след искане за изпълнението на опцията се плаща само разликата между пазарната и договорената цена (stock price, exercise price).

Отворена икономика

Open economy

Икономика, в която се осъществяват връзки с икономиките на други страни.

Отложена наличност

Deferred credit items

Пасив на (централната) банка; инкасирани, но непреведени до получателя суми при разплащания.

ОТС

Over-The-Counter OTC

Пазар на търгуеми ценни книжа извън фондовата борса. Търговията се извършва от брокери-дилъри, които се свързват помежду си по телефона или чрез компютърни мрежи. Цените на пазара ОТС се определят не чрез аукциона на борсата, а чрез преговори между купуващите и продаващите брокери.

Очаквания

Expectations

Концепция за несигурността на променливите величини, каквито са например лихвеният процент в бъдещи периоди, цените и данъците. Очакванията за тяхното бъдещо равнище влияят върх поведението на инвеститорите.

П

Падеж

Maturity date

Дата, на която дългът става изискуем; срещу представяне на съответен документ (облигация, полица и др.) се извършва плащане на определената сума, след което дългът се погасява.

Пазар на труда

Labour market

Взаимоотношения между хората - работодателите и работниците при покупката и продажбата на труд.

Пазарен дефицит

Market deficit

Състояние на пазара, при което търсенето превишава предлагането.

Пазарен излишък

Market surplus

Състояние на пазара, при което предлагането превишава търсенето.

Пазарна концентрация

Market power concentration

Степен на монополизация на пазара. Отнася се както до пазарния дял на отделна фирма, така и до група фирми. В някои сектори като търговията с автомобили или металургични изделия има висока степен на пазарна (олигополистична) степен на концентрация.

Пазарна конюнктура

Market conjuncture

Текуща характеристика на пазарните условия, в това число: инфлация, безработица, платежоспособно търсене, конкуренция, данъчна система, лихван процент, фази на стопанския цикъл и др.

Парадокс на спестовността

Thrift paradox

Парадоксът между интереса на индивида да спестява при предлагани високи лихвени проценти и загубата на общността като цяло; при високи лихвени проценти намаляват инвестициите, оттук пада производството, съответно доходите, затова в дългосрочен аспект високите лихви водят не до увеличаване, а до намаляване на спестяванията.

Пари в обращение

Currency in circulation

Банкнотите и монетите извън банките.

Паритет на покупателната сила

Purchasing power parity

Съотношение между покупателната сила на две валути.

Паричен пазар

Money market

Финансов пазар, на който се продават финансови инструменти със срок до една година.

Парична база

Monetary base

Сума от банковите резерви и наличните пари.

Парична маса

Money supply

Количество на всички функциониращи като пари средства, измервано с различни показатели. Съставни части на паричната маса са монетите, банкнотите и различните видове чекове.

Парична маса

Money supply

Паричното предлагане, количеството пари в икономиката.

Парична политика

Monetary policy

Политика на централната банка, която се формира чрез изменение на задължителните резерви, лихвения и сконтовия процент и операциите на открития паричен пазар с цел да бъде регулирано паричното предлагане.

Парична скорост

Money velocity

Число, показващо средно колко пъти през годината е бил използван един лев, за да се купи общото количество стоки и услуги с парите в обращение.

Пасиви

Net worth

Разликата между общата стойност на активите (това, което се притежава) и общата стойност на пасивите (това, което се дължи) на един човек или на една компания. Когато става дума за компания се използва също и stockholders’ equity (собствения капитал на предприятието).

Перпетюитет

Perpetuity

Специфичен вид анюитетен заем; безсрочна облигация, която носи купоново плащане вечно, а изплащането на главницата (номинала) е отсрочено за неопределено бъдеще.

Пик

Peak

Краткотрайна фаза на икономическия цикъл, отбелязваща най-високото равнище на БНП.

Плаващ валутен курс

Floating exchange rate

Валутна система, при която съотношенията между разменната стойност на валутите се колебаят свободно или частично са управлявани.

Платежен баланс

Balance of international payments

Регистър, в който се отразяват източниците и величината на сумите, получени или платени при международни трансакции за определен период, обикновено една година.

Платежно средство

Standart of deffered payments

Функция на парите, при която стоките и услугите не се заплащат при получаването, а чрез отложено или разсрочено плащане. типична проява на тази функция е покупката на стоки на крадит.

Подем

Boom

Друго наименование на икономическата експанзия, когато предхождащото я оживление се разглежда като самостоятелна циклична фаза.

Полица

Promissory note

Безусловно, писмено, законово валидно задължение да се изплати определена сума пари при поискване или в определен бъдещ момент.

Постоянни разходи

Fixed costs

Разходи, които са независими от обема на производството и са свързани с фиксирани фактори.

Потребителска кошница

Market basket of consumer

Набор от стоки, необходими за задоволяване на приетия минимум от социални потребности на населението. Включва няколкостотин вида най-необходими и предпочитани от населението стоки и услуги, разпределени в основни групи: храна, горива, транспортни услуги, медицинско обслужване и така нататък.

Потребителски заем

Consumer loan

Заем, взет от физическо лице за покупка на стоки за дълготрайно потребление и изплащан на части (installment loan).

Праг на бедността

Poverty line

Измерител на бедността, основаващ се на оценката на дохода, необходим за съществуване на домакинството. Въз основа на тази оценка се изчислява и необходимият годишен доход за покриването на нуждите на домакинството. Тази граница се приема като линия (праг) на бедността.

Пределен приход

Marginal revenue

Изменение на общия приход в резултат на допълнително продадена единица продукт.

Пределен приход от продукта на труда

Marginal revenue of labor

Допълнителният приход в парично изражение, получен от наемането на допълнителна единица труд при неизменност на другите фактори, които се използват.

Пределен приход от факторния продукт

Marginal revenue product of an input

Приход от употребата (приложението) на допълнителна единица производствен фактор.

Р

Работна заплата

Wage

Паричното възнаграждение за ползването на труда като производствен фактор, което приема формата на цена, установена с договор. При равни други условия работната заплата зависи от търсенето и предлагането на трудовия пазар. На практика обаче то е солно повлияно от монополистичната и монопсонична структура на този пазар.

Равнище (норма) на безработицата

Unemployment rate

Процентното отношение на броя на безработните към броя на лицата, включени в активната работна сила.

Равновесен валутен курс

Equilibrium rate of exchange

Валутен курс, получен от балансирането на търсенето и предлагането на валутния пазар.

Развиващи се страни

Developing nations/countries

Група държави в световното стопанство, отличаващи се със сравнително ниска степен на развитие и производство, с наличието на сложни проблеми на икономическия растеж и отвореността на икономиката. Критерии за типологизация на страните в две големи групи – развити и развиващи се, е брутния вътрешен продукт (национален доход) на глава от населението.

Разполагаем личен доход

Personal disposable income

Личният доход, коригиран с изплатените данъци.

Разчетна единица

Unit of account

Функция на парите, използването им за измерване и сравнение ценността на различни стоки и услуги.

Разширен кредит

Extended loan

Сконтов кредит, отпускан от централната банка за оздравяване на банка с трайни ликвидни проблеми.

Реален БВП (БНП)

Real GDP(GNP)

Номиналният БВП (БНП) в постоянни цени на избрана базова година, към която се приравняват цените на всички останали години.

Реален валутен курс

Real exchange rate

Цената на една валута, изразена в цената на друга валута, но съобразена с индекса на инфлацията. Когато номиналният валутен курс бъде коригиран с темпа на инфлацията, се получава неговото реално изражение.

Реален лихвен процент

Real interest rate

Номиналният (пазарен) лихвен процент, коригиран с темпа на инфлацията.

Реални пари

Real money

Количеството пари, мерено в постоянни цени. Пресмята се като частно от количеството номинални пари и равнището на цените.

Ревалвация

Revaluation

Официално увеличение на обменния курс на националната валута.

Регулиращ кредит

Adjustment loan

Вид сконтов кредит, отпускан от централната банка на банка при временни проблеми с ликвидността.

Реинвестиране

Reinvestment

Отнася се за финансови инструменти, процес, при който главницата плюс лихвата от предходния период стават нова главница за следващия (нов) период.

Реинвестиционен риск

Reinvestment risk

Несигурността за бъдещите лихвени проценти по реинвестиционните възможности. При кредитирането това е рискът, че банката няма да бъде в състояние де реинвестира лихвоносни активи по текущите пазарни лихвени проценти.

Рента

Rent

Доход от производствената употреба на земята. Цената на земята е капитализирана поземлена рента.

РЕПО операции

Repurchase agreement, repo, RP, buyback agreement

Краткосрочен ликвиден финансов инструмент; договор за продажба на ценни книжа с уговорка за обратно изкупуване след определен срок по определени в договора цени.

Ререгулиране

Re-regulation

Възстановяване регулативната роля на държавата в икономиката и на пазара. Отнася се най-вече за финансовия сектор и се обяснява да се намалят рисковете в този сектор.

Ресконтиране

Re-discount

Повторно сконтиране, често от страна на централната банка.

Рестриктивна фискална политика

Restrictive fiscal policy

Увеличаване на данъците върху доходите и съкращаване на бюджетните разходи с цел финансовата стабилизация на икономиката. Обикновено се прилага, когато икономиката е обхваната от инфлация.

Рецесия

Recession

Фаза на стопанския цикъл, характеризираща се със силно и относително бързо (но за не по-малко от две тримесечия) спадане на реалния брутен национален продукт.

Рискова премия

Risk premium

Надбавка в лихвения процент по рисков актив, сравнен с лихвения процент по безрисков или по-нискорисков актив.

Рискова структура на лихвените проценти

Risk structure of interest rates

Зависимост на доходността на облигациите (на финансовите инструменти) от платежоспособността на емитента, ликвидността на инструмента и данъчния режим на дохода от ценната книга.

С

Свободна търговска зона

Free trade area

Съглашение между две или повече страни за премахване на всички ограничения във взаимното им търговия, като всяка запазва правото да установява митнически режим спрямо трети страни.

Свърхрезерви

Excess reserves

Превишаване на резервите, които търговските банки държат по сметки в централната банка, над изискуемите минимални (изискуеми) резерви.

Сеньораж

Seignior age

Разликата между номиналната стойност на парична емисия, пускана в обращение, и разходите по нея; присвоява се от държавата.

Сетълмент

Settlement

Уреждане на заплащания, погасяване на дължими суми.

Сконтов кредит

Discount rate

Лихвеният процент, по който централната банка отпуска кредити на търговските банки. Това е един от основните инструменти на паричната политика.

Сконтов кредит

Discount loan

Кредит, отпускан срещу лихва под формата на отстъпка от номинала на полицата, подписана или прехвърлена в полза на заемодателя; обикновено е краткосрочен.

Сконтов процент

Discount rate

Процентът, използван при сконтиране на ценни книжа, т.е. при отпускане на сконтов кредит.

Сконтово гише

Discount window

Специфичен термин за възможността за финансовите институции да получат сконтов заем от централната банка.

Скрита икономика

Underground economy

Разрешена от закона, но правно нерегламентирана стопанска дейност. Основен подбудителен мотив за такава икономика е да се избегне данъчното облагане.

Собствен капитал

Net worth

Част от пасива на баланса, показател за собствените източници на финансиране; включва основния и допълнителния капитал, законовите и допълнителните резерви, неразпределена печалба от предишни години и печалбата от текущата година.

Социални плащания (трансфери) на правителството

Transfer payments

Парични плащания от правителството за пенсии помощи при безработица, майчинство, инвалидност и т. н. Това са бюджетни разходи, които по своето влияние върху съвкупното търсене и предлагане се различават значително от разходите на правителството за покупки на стоки и услуги.

Спекулативен мотив

Speculative motive

Мотив за търсене на пари, според който то е в обратна връзка с лихвения процент.

Спекулативни валутни операции

Foreign exchange speculation

Покупко-продажба на конвертируеми валути с цел извличане на печалба от разликата във валутните курсове.

Спестовен депозит

Saving accounts

Безсрочен депозит, без право на издаване на чекове.

Спестовна институция

Thrift institution

Финансов посредник, приемащ депозити; в категорията се включват взаимно спестовните банки, спестивните и заемните асоциации и кредитните съюзи.

Спестовна облигация

Savings bond

Вид държавна ценна книга, не се търгува на финансовите пазари; в различните си варианти носи доход или под формата на отстъпка от номинала или под формата на купон.

Спестовни депозити

Savings deposits

Депозити на виждане, носещи лихва и за чието изтегляне може да се изисква предизвестие; в България предизвестие не е необходимо, в тази категория се включват спестовните депозити на домакинствата, детските влогове и жилищноспестовните влогове.

Спестовни и заемни асоциации

Saving and loan associations

Вид спестовни институции в САЩ, приемащи депозити срещу дялове, по които плащат дивидент; първоначално активите им са били главно под формата на ипотеки.

Спот

Spot

Поръчка за покупка или продажба на даден актив, например валута, по текуща пазарна цена. Изпълнява се в срок от два работни дни от сключване на сделката. Котираната цена е спот цена. Противопоставя се на срочните (форуърдни) контакти.

Спот валутен курс

Spot exchange rate

Съотношение между покупателната способност на валутите, което се формира в резултат на текущите трансакции.

Спот курс

Spot rate of exchange

Обменен курс на валутата, обслужваща търговски сделки, които се изпълняват незабавно, т.е. до 48 часа след сключване на договора (т. нар. Спот сделки, касови операции).

Спот лихвен процент

Spot interest rate

Лихвен процент за спот сделки (за незабавно изпълнение).

Спред

Spread

Разликата между получени и платени лихви, между цена продава и цена купува (на акции, облигации, валута).

Средство за натрупване

Store of value

Функция на парите като средства за запазване стойността на богатството. В ролята на средство за натрупване могат да бъдат използвани златото, банкнотите, ценните книжа, банковите сметки. Правилата за използването на средствата за натрупване за запазване и умножаване на богатството са разработени детайлно от теорията на портфолиото.

Срочен депозит

Time deposits

Депозит с по-голяма лихва, при който парите са блокирани за определено време, обикновено един, три, шест или дванадесет месеца.

Срочна структура на лихвените проценти

Term structure of interest rates

Доходността на облигациите (финансовите инструменти), различаваща се само по срока, представена като функция на този срок.

Срочни депозити

Time deposits

Пари, вложени за определен срок в банка и носещи лихва.

Статично пазарно равновесие

Statical market equilibrium

Пазарно равновесие в определен момент и при предварително зададени условия.

Стенд бай споразумение

Stand by agreement

Вид кредитно споразумение с МВФ за поддръжка на платежния баланс.

Стоково-материални запаси

Inventory

Суровините, материалите, международните продукти и непродаваемата крайна продукция на фирмите, т. нар. продукция на склад.

Т

Текуща доходност

Current yield

Отношение на годишния доход към текущата цена на един актив.

Текуща стойност

Present value

Дисконтираната стойност на паричните плащания в бъдещи периоди.

Темп на инфлация

Rate of inflation

Ежегодният темп на прираста на ценовия индекс, обикновено на индекса на цените на потребителските стоки. Измерва се с процентно изразения прираст на средното равнище на цените на потребителските стоки спрямо предходната година.

Теория за избора на портфейл

Portfolio choice theory

Теория, изучаваща факторите, от които зависи изборът на активи от икономическите агенти при формиране на техните инвестиционни портфейли . Основни фактори са богатството, рискът, ликвидността и очакваният доход от актива.

Теория за парите

Monetary theory

Раздел в икономическата теория, изучаващ въздействието на парите и паричната политика върху икономиката като цяло.

Теория за сегментираните пазари

Segmented markets theory

Теория за срочната структура на лихвените проценти, според която пазарите на облигации с различен срок нямат връзка един с друг и формираните на всеки от тях лихвени проценти са независими.

Теория на очакванията

Expectations theory

Теория за срочната структура на лихвените проценти, според която лихвеният процент по дългосрочна облигация е равен на средния от очакваните лихвени проценти по краткосрочни облигации с падежи през срока на дългосрочната

Технически анализ

Technical analysis

Прогнозиране на движението на цените чрез анализ на обема на сделките, търсенето и предлагането, краткосрочния и дългосрочен тренд и други пазарни фактори.

Точка на прекратяване на производството

Break-even point

Обем на производството, при който общият приход се изравнява с общите издръжки и икономическата печалба е равна на нула.

Транзакционни (чекови) депозити или сметки

Transaction amount

Депозитни сметки, от които титулярът може да тегли пари по всяко време, да нареди плащане или да издаде чек срещу тях.

Транзакционно търсене на пари

Transactions demand for money

Търсенето на пари, свързано с нивото на икономическата активност и зависещо от обема на транзакциите.

Трансмисионен механизъм на текущите плащания

Current account transmission mechanism

Канал за пренасяне на инфлация, свързан с механизма на цените на стоките, с които се търгува на международния пазар, или който предизвиква директен натиск върху търсенето от кейнсиански тип.

Трансферна заработка

Transfer earning

Доход от производствен фактор, при най-добрата му алтернативна употреба, който възпира нерационалното му преместване към други сфери на приложение.

Трансферни плащания

Transfer payments

Плащания, осъществявани от държавата към домакинствата, които не са за заплащане на оказани услуги. Това са пенсии, стипендии, помощи за безработни и др.

Трансферно ценообразуване

Transfer pricing

Формиране на специфични ценови взаимоотношения между компанията майка и нейните задгранични филиали, с оглед преодоляване на данъчното или митническото бреме. Смисълът е в баланса на компанията-майка или нейните филиали да се покаже по-малък доход, ако данъците и митата в съответната страна са по-големи. Това става посредством подценяване или надценяване на суровините и материалите, които те взаимно си продават.

Труд

Labor

Факторна услуга, свързана с физическите и умствени възможности на човека при производството на стоки и услуги.

Трудоемкост

Labor-intensive production

Понятие, използвано при измерването на разхода на труд за единица продукция.

Трудоспестяващи иновации

Labor-saving innovations

Технологично обновление на производството, в резултат на което нараства печалбата за сметка на заплатата.

Търговска банка

Commercial (deposit) bank

Банка, предоставяща широк диапазон от финансови услуги, най-вече откриване и обслужване на сметки и отпускане на заеми.

Търговски баланс

Balance of trade

Съставна част на платежния баланс, в която се записват операциите на търговията със стоки (видимата търговия). Когато бъдат включени и търговските операции с услугите (невидимата търговия), тогава балансът се нарича текущ платежен баланс или баланс по текущите операции.

Търговски баланс

Trade balance

Разликата между износа и вноса на стоки от и за една страна за определен период от време.

Търговски ценни книжа

Commercial papers

Краткосрочни полици, издадени от първокласни търговски фирми, банки и финансови компании, с обичаен срок от 2 до 27 години.

Търсене на пари

Demand for money

Основно понятие на паричната теория - означава търсенето на пари като вид актив, в който икономическите агенти държи богатството си - паралелно с финансови и реални активи. Търсенето на пари зависи от редица фактори, сред които лихвените проценти, дохода и др.

Търсене на труд

Demand of labor

Желанието на работодателите да закупят определено количество труд при дадена цена.

У

Умерена инфлация

Moderate inflation

Бавно покачване на цените на стоките, услугите и работната сила, чийто темп на прираста не надхвърля едноцифрени числа.

Унитарна банка

Unit bank

Банка без клонове, характерна за САЩ

Управление на портфейла (на банка)

Portfolio management

Управление на активите и пасивите на банка с цел да се увеличат рентабилността, платежоспособността и ликвидността.

Ускорена инфлация

Accelerated inflation

Отличителна черта на ускорената инфлация са високите й темпове, които обикновено се измерват с трицифрени числа. Реалните доходи на стопанските агенти бързо спадат, а реалният лихвен процент става отрицателна величина.

Условия на търговия

Terms of trade

Показател, дефиниран като отношение между количеството на дадена стока, което трябва да бъде произведено и доставено на пазара, за да се получи единица друга стока. В агрегиран вид, като аналитичен инструмент за вземане на макроикономически решения се пресмята като отношение на цените на експортните стоки към цените на импортните, което показва с единица експортен доход колко единици чуждестранни стоки могат да бъдат внесени.

Ф

Факторен доход

Factor income

Доход от приложението на производствените фактори – рента, работна заплата, лихва и печалба, получавани от собствениците на съответните фактори – земя, труд и капитал.

Факторен пазар

Input market

Пазар на стоки и услуги, предназначени за производствена употреба.

Факторинг

Factoring

Краткосрочно финансиране чрез продажба на вземане на трета страна, наричана фактор, която поема пълния риск по събиране на вземането, вкл. загубите.

Фалит

Bankruptcy

Законова процедура за уреждане на задълженията на физическо лице или фирма, които не са в състояние да посрещнат своите задължения към кредиторите.

Федерална резервна система (Фед)

Federal Reserve System (Fed)

Централната банка на САЩ

Фиксирано предлагане на земя

Fixed supply of land

Невъзможност от промяна в предлаганото количество земя за конкретен начин на употреба под въздействието на промени в нейната цена.

Финансови пазари

Financial markets

Пазари, на които става търговия с финансови инструменти и се извършва пряко финансиране на икономическите агенти. Според срока търгуваните инструменти се делят на парични и капиталови.

Финансови посредници

Financial intermidiaries

Институции, акумулиращи парични средства на икономическите агенти, които имат "излишък" от тях, и насочващи ги към икономическите агенти, които изпитват "дефицит". Посредниците работят чрез купуване на ценни книжа (финансови инструменти) или чрез отпускане на заеми.

Фискална политика

Fiscal policy

Използване на данъчната политика и правителствените разходи за управление на съвкупното агрегатно търсене. Фискалната политика намира документирано (институционализирано) изражение в държавния бюджет, който е и нейният главен инструмант за осъществяване на желаното влияние върху състоянието на макроикономиката. Съществува в две основни форми – рестриктивна и експанзионистична.

Фискална политика

Fiscal policy

Политика на правителството по отношение на държавните разходи, приходи и балансирането на бюджета.

Фискална спирачка

Fiscal drag

Прилагане на прогресивно или пропорционално данъчно облагане с цел недопускане на прекомерно увеличаване на доходите и съвкупното търсене.

Флоут

Float

Елемент от баланса на централната банка - наличност в процес на събиране (инкасиране) минус отложена наличност. По-общо представлява остатъците в разплащателната система.

Фондова борса

Stock market

Пазар на ценни книжа. Главни носители на търсенето и предлагането на този пазар са корпорациите. Упълномощени от тях лица и институции (брокери) купуват или продават от тяхно или от свое име корпоративни акции и облигации. Фондовата борса е мощен инструмент за привличане на паричен капитал. Състоянието на финдивата борса (курсът на ценните книжа) е изключително важен индикатор за състоянието на икономиката в текущия момент.

Фондова борса

Stock exchange

Основен вид вторичен пазар, на който се търгува с финансови инструменти (ценни книжа), наричан още организиран финансов пазар. Фондовите борси могат да бъдат частни компании или публично-правни институции.

Форуърд

Forward

Дума, определяща сделка или характеристика на сделка към определен бъдещ момент, като договарящите се страни постигат съгласие и уреждат сделката в момента.

Форуърден валутен курс

Forward exchange rate

Валутно съотношение, формирано в резултат на трансакции, чиито падеж настъпва след два търговски (бизнес) дни. Мотив за форуръдните сделки е желанието на продавачите и купувачите на валута да се застраховат или да спечелят от промените на валутния курс до настъпване на падежа на трансакцията.

Форуърден лихвен процент

Forward interest rate

Лихвен процент по форуърдна (срочна) транзакция

Фрикционна (текуща) безработица

Frictional unemployment

Минималното равнище на безработицата в условията на пълна заетост. Предизвиква се от постоянните промени на трудовия пазар и е свързана с текучеството и миграцията на работната сила.

Функция на потреблението

Consumption function

Непрекъснатата функция, описваща взаимовръзката между личните потребителски разходи и личния разполагаем доход.

Функция на спестяването

Savings function

Непрекъсната функция, която описва взаимовръзката между спестяванията и личния разполагаем доход. С нарастването на дохода нараства и потреблението, но не в същата степен гласи основният психологически закон, изведен от Кейнс. От него следва, че непотребяваната част се спестява. Функцията на спестяването е огледално отражение на функцията на потреблението.

Фючърс

Futures

Дериват, прехвърляем договор за покупка или продажба на определен актив, в определено количество със стандартизирано качество, по посочени цени и условия на доставка на или до фиксирана дата. Фючърсите се използват или за хеджиране или за спекулации, като реална доставка на актива обикновено не се извършва.

Х

Хедж, Хеджиране

Hedge, Hedging

Операция, която цели предпазване от риск

Хеджиране

Hedging

Застраховане срещу валутен риск, практикувано широко на форуърдния и спот валутен пазар. Хеджиране може да се прилага и при покупко-продажба на стоковата борса.

Хиперинфлация

Hyperinflation

При хиперинфлацията темповете на прираста на цените са толкова високи (достигащи пет и повече цихрени числа), че парите вече не са в състояние да обслужват обръщението. Стопанските агенти предпочитат бартерната размяна.

Холдинг

Holding

Фирма, която притежава контролния пакет акции или най-малко една четвърт от капитала на дружествените фирми.

Хроничен бюджетен дефицит

Chronical budget deficits

Наличие на системен бюджетен дефицит в продължителен период

Ц

Цена "купува"

Bid price

Цената, предлагана срещу определен актив на евентуалните продавачи от купувач, специализиран в покупки и продажби на актива

Цена "продава"

Asked price

Цената, искана за продажбата на финансов актив от специализиран посредник

Цена на преразпределението

Economic cost of redistribution

Аналитичен инструмент за оценка на преразпределителната политика на държавата, основаващ се на възможната размяна на ефективност и равенство. Изземването чрез данъците на част от дохода на богатите слоеве и предоставянето им на социално слабите, обикновено се съпътства от неблагоприятни ефекти - намаляване на стимулите за труд и предприемаческа активност у притежателите на високи доходи, и очакване на социални трансфери, вместо стремеж към пазарни доходи у социално слабите, но работоспособни слоеве.

Ценни книжа

Securities

Общ термин за означаване на акции, облигации и други финансови инструменти, продавани на финансовите пазари

Ценова дискриминация

Price discrimination

Продажби на един и същи продукт на различни цени за различните купувачи

Ценова конкуренция

Price competition

Междуфирмена конкуренция чрез изменение на продажната цена

Ценови лидер

Price leader

Водеща фирма с достатъчна пазарна мощ, което й позволява да определя ценовата политика в даден пазарен сектор

Централна банка

Central bank

Банката, която провежда паричната политика в дадена държава. Тя може да осъществява и надзор над банковата система и да организира разплащателната система.

Ч

Чек

Check

Нареждане до банка да плати срещу сметка при нея

Чист външен доход

Net external income

Разлика между доходите на граждани и фирми, извън страната, и доходите на чуждите граждани и фирми вътре в страната

Чист вътрешен продукт

Net internal product

Разлика между БВП и амортизациите

Чисти данъци

Net taxes

Разликата между данъците и социалните плащания на правителството

Чисти инвестиции

Net investments

Разликата между брутните инвестиции и амортизациите

Чисти косвени данъци

Net indirect taxes

Раликата между косвените данъци и субсидиите

Чисто национално благосъстояние

Net national welfare

Пресмята се като от БВП (БНП) се извади стойността на нанесените щети на околната среда и се прибави стойността на свободното време, плюс резултатите от неотчетената стопанска дейност

Човешки капитал

Human capital

Концепция, която отдава приоритетно значение на качествената характеристика на работната сила при интерпретацията на труда като производствен фактор. Факторът труд започва да носи белезите на капитал, когато се инвестират средства за квалификация и образование на работната сила