Лекции по Публичната администрация

 

 

1 въпрос: Развитие и природа на публичната администрация. Характеристики на публичната администрация. Специфики в дейността на публичната и бизнес администрацията. Съвременни аспекти на публичната администрация

2 въпрос: Модели на публичната администрация. Традиционен модел – същност и характеристики. Европейски модел на публичната администрация. Параметри на прилики и разлики м/у британски и френски модел на администрацията.

3 въпрос: Обхват и съдържание на публичната администрация. Структура и функции на публичната администрация. Законодателна власт и администрация. Администрация на централната, изпълнителната и съдебна власт

4 въпрос: Териториални органи на изпълнителната власт – обхват, структура и функции. Местно самоуправление и териториална администрация на изпълнителната власт.

5 въпрос: Принципи на държавната служба в европейските страни. Система на кариерата и система на длъжността. Държавният служител в европейските страни – сравнителна характеристика

6 въпрос: Институцията Омбудсман в сравнителен план. Възникване и развитие. Функции и характерни особености. Модели на институцията. Омбудсманът в Западна и Източна Европа. Омбудсман на ЕС.

7 въпрос: Публичен сектор – същност и характеристика. Управление на публичен сектор. Състав и структура на организациите в публичния сектор. Факторна обусловеност на организациите.

8 въпрос: Етика и етично поведение в ПА на европейските страни. Специфика и особености на етиката и етичното поведение в администрацията. Корупция и други форми на не етично поведение в администрацията. Инструменти за ефективно стимулиране на етично поведение в ПА на европейските страни

9 въпрос: Функции на държавата в съвременните условия на промени. Стратегия за развитие и модернизиране на държавното управление. Нов публичен мениджмънт. Административна реформа в България - същност, цели и инструменти за реализиране

10 въпрос: Териториална административна реформа: цели, принципи, етапи, обхват и условия за провеждане.

11 въпрос: Териториално деление и административно устройство на Република България. Същностц,принципи, властнически отношения и развитие на населените места.

12 въпрос: Теоретико – методични въпроси на геоикономиката. Обществено разделение на труда като обект на геоикономиката. Школи и доктрини за териториалното разположение на производителните сили.

13 въпрос: Урбанизъм и основни урбанистични структури. Планиране на урбанистичното развитие. Социално – икономическа информация за урбанистичното планиране. Анализ на градовете и регионите.

14 въпрос: Локализация. Териториална концентрация. Локализация, райониране и оптимална концентрация на производителните сили.

15 въпрос: Глобализация и изграждане на европейското икономическо пространство. Гъвкави области и региони. Индустриални и културни ограничения в ерата на глобализация и промяна на технологичните парадигми.

16 въпрос: Регионална ефективност. Същност. Въздействие на териториалната концентрация върху регионалната ефективност.

17 въпрос: Методи и модели за регионален анализ. Моделиране на икономическите и социалните процеси в териториалните единици. Приложение на “Форсайт технологията” при регионалното прогнозиране.

18 въпрос: Регионална политика. Разработване на регионални стратегии, планове и програми. Съвременни форми за осъществяване на регионална политика – агенции за регионално развитие, свободни икономически зони, офшорни зони.

19 въпрос: Място и роля на компютърните технологии в регионалното развитие. Същност и развитие. Географски информационни системи. Електронизация на административните дейности.

20 въпрос: Основни геодемографски явления и тенденции. Демографски подход, демографски “взрив”. Урбанизация. Миграция.

21 въпрос: Регионализация на геодемографското развитие. Основни тенденции в геодемографското развитие в Европа.

22 въпрос: Състояние и прогнози за геодемографската ситуация в България.

23 въпрос: Етноконфесиална, образователна и социална структура на населението в България от гледна точка на геодемографските перспективи.

24 въпрос: Възникване и развитие на финансите. Същност на финансите. Парите – основен инструмент на финансите. Функции на парите. Регулиране на паричното обръщение

25 въпрос: Публични разходи и публични приходи. Същност и оптимален размер на публичните разходи. Класификация и особености на основните групи публични разходи. Класификация на приходите.

26 въпрос: Данъчни държавни приходи. Данъкоподобни и неданъчни държавни приходи. Същност и характеристика на видовете приходи.

27 въпрос: Държавен бюджет. Същност и функции на бюджета. Принципи на изграждане на бюджета. Видове бюджети. Бюджетна технология и бюджетен контрол.

28 въпрос: Икономическа същност на инфраструктурата. Условия и фактори за изграждане и функциониране на инфраструктурата. Класификация и видове инфраструктура. Системен подход и анализ на инфраструктурата. Методи и показатели за оценка на инфраструктурата.

29 въпрос: Планиране на инфраструктурата. Национални страте-гически документи. Програмиране на инфраструктурата. Оперативни програми. Органи за управление.

30 въпрос: Проектно управление. Проект – същност и видове. Цикъл на проекта – обща постановка

31 въпрос: Разработване на инфраструктурен проект. Планиране на инфраструктурен проект. Подготовка на логическа матрица. Планиране на дейностите. Бюджетиране на проекта. Източници на финансиране. Оценка на проект. Видове оценки. Проектен риск – същност, видове, анализ.

32 въпрос: Изпълнение на инфраструктурен проект. Стратегия за възлагане на инфраструктурни проекти. Видове процедури. Пакет от договори по инфраструктурни проекти. Цикъл план – мониторинг – контрол.

33 въпрос: Комуникациите като съвременно средство за въздействие. Развитие на комуникационните процеси в публичната администрация

34 въпрос: Информация и комуникация като средства за изграждане на устойчиви стратегии за административно обслужване и йерархизиране на стопанската дейност.

35 въпрос: Същност и значение на връзките с обществеността за публичната администрация

36 въпрос: Маркетингът, рекламата и имиджът като средство за въздействие на обществото в публичната сфера

37 въпрос: Приватизация на публичната собственост – същност, обхват и видове. Механизъм на приватизация на публичната собственост. Административни органи за приватизация.

38 въпрос: концесиите – форма за управление и стопанисване на публичната собственост. Механизъм за предоставяне на концесии. Техники за определяне на концесионера. Договорни отношения при концесионирането.

39 въпрос: Същност и характеристика на обществените поръчки. Механизъм на предоставяне на обществени поръчки. Възлагане на малки обществени поръчки.

40 въпрос: Финансиране на организациите в публичния сектор. Източници на финансиране на организациите в публичния сектор. Регулиране на размера на потребителските такси за публични услуги.

41 въпрос: Инвестиции и инвестиционна среда. Инвестиции – същност и видове. Същност, елементи и структуриране на инвестиционната среда. Фактори, формиращи инвестиционната среда.

42 въпрос: Процес на инвестиране в публичния сектор – същност, съдържание и фази. Организация и координация на инвестиционния процес. Особености на процесите на инвестиране в реални и във финансови активи.

43 въпрос: Участници в инвестиционния процес. Инвеститори – същност и видове. Специфични характеристики на държавата като инвеститор. Партньорство между държавата и бизнес секторът при осъществяване на публичните инвестиции. Принципи на поведение на рационалния инвеститор. Характеристика и роля на другите участници в инвестиционния процес.

44 въпрос: Пазари и пазарна структура. Видове пазари – характеристика. Същност, цели и механизми на правителственото регулиране на инвестиционната среда. Правителствени преференции и гаранции. Нормативна база, регламентираща правителственото регулиране на инвестиционната среда.

45 въпрос: Маркетинг на публичните блага. Същност. Принципи. Характеристика на публичните блага. Продуктова стратегия.

46 въпрос: Ценова политика при публичните блага. Същност и функции на цените. Видове цени. Ценообразуване.

47 въпрос: Дистрибуционна политика на публичните блага. Дистрибуционни канали

48 въпрос: Промоционална политика на публичните блага. Същност и елементи на промоцията.

49 въпрос: Същност и особености на местното самоуправление. Управление и самоуправление. Историческа перспектива на местното само­управление. Нормативна база на съвременното местно самоуправление. Органи на местната власт. Взаимодействия между централната и местната администрация. Форми на общинско управление.

50 въпрос: Териториална администрация на изпълнителната власт. Общинска администрация – структура и функции. Длъжност в местната администрация – същност, видове, характеристика. Услуги в местната администрация – видове и форми на предлагане. Общински центрове за информационно обслужване на гражданите. Етика и корупция в местното самоуправление

51 въпрос: Икономически функции на местната власт. Общинска собственост. Стопанска дейност на общината – форми, характеристика. Местни финанси. Фискална децентрализация в България

52 въпрос: Сдружаване на общините в Р България. Национално и регионални сдружения на общините. Международни сдружения, програми и дейности на общините.

53 въпрос: Местни финанси. Същност. Принципи. Общински финансови модели

54 въпрос: Разпределяне на отговорностите между публичните институции по отнощение на публичните блага. Същност и видове отговорности

55 въпрос: Местни данъци. Същност. Видове местни данъци. Характеристика. Особености на местните данъци

56 въпрос: Местни такси. Същност. Видове местни такси. Характеристика. Особености на местните такси

57 въпрос: Дефиниране и принципи на социалната полиика. Социална полиика в областта на доходите. Формиране доходите на домакинствата. Издръжка на живота на домакинствата

58 въпрос: Същност и принципи на задължителното обществено осигуряване. Същност и класификация на осигурителните рискове и социалните плащания. Елементи на механизма на държавно обществено осигуряване. Държавно обществено осигуряване на лица, работещи по трудово правоотношение и на тези работещи без трудов договор. Администрация на общественото осигуряване

59 въпрос: Здравно осигуряване на работниците и служителите – същност и видове. Механизъм на задължително здравно осигуряване. Администрация на здравното осигуряване

60 въпрос: Сощиално подпомагане. Същност и форми на социалното подпомагане. Форми за социални услуги на лица и семейства. Администрация на социалното подпомагане.

 <<< НАЗАД