Управление на продажбите

 

 

ТЕМА №2 Продаване и марк.концепция

ТЕМА №3 Лични продажби

ТЕМА №4 Основни разлики при продажбените ситуации. Класификация на продажбите.

ТЕМА №5 Взаимодействия между продавача и купувача. Процес на купуване. Компоненти на поведението на купувача. Организация на купуването. Модели на купуване и управление на купуването

ТЕМА №6 Начало на продажбения процес. Проспектиране и квалификация. Подготовка на продажбата. Подготовка на посещението, свързано с продажбата.

ТЕМА №7 Продаване по телефона

ТЕМА №8 Oсъществяване на продажбите. Подход към клиенти, предлагане на продажбата, презентация на стоката и услугата.

ТЕМА №9 Приключване на продажбите.

ТЕМА №10 Aдаптивно продаване.

ТЕМА №11 ВИДОВЕ ПРОДАЖБЕНИ ТАКТИКИ - липсва

ТЕМА №13 Етични и социални проблеми на продаването. Бизнес етика в продаването. Социалната отговорност на бизнеса. Етични аспекти в работата на продавачите. Етични аспекти на отношенията с клиентите, между мениджърите и продавачите, между колегите, към конкуренцията, към фирмата.

ТЕМА №14 Тема. Управление на продажбите.

ТЕМА №15 Характеристика на продаването

ТЕМА №16 Прогнозиране на продажбите.

ТЕМА №17 КВОТИРАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

ТЕМА №18 Управление на териториите. Причини за установяване на продажбените територий. Процедура по разделяне на продажбената територия. Проектиране на територията. Управление на територията.

ТЕМА №19 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОДАЖБИТЕ

ТЕМА №20 Методи за изчисляване на размера на организацията, свързана с продажбите.

ТЕМА №21 НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА КАДРИ ЗА ТЪРГОВИЯТА

ТЕМА №22 Обучение на персонала по продаването

ТЕМА №23 ЗАПЛАЩАНЕ НА ПЕРСОНАЛА

TEMA №26 УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОДАЖБИТЕ