Основи на управлението

 

 

"Основи на управлението" обхваща 13 ключови теми от въведението в управленската наука. Необходимо е да се направи уговорка, че основните и най-често използвани термини "мениджмънт" и "управление" се използват като равностойни. Основание за това е, че в специализираната литература по управление у нас са възприети и се използват и двата термина.

 

Лекция № 1: ПРОЦЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ И ИЗУЧАВАНЕТО НА ДИСЦИПЛИНАТА "ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО"
Лекция № 2 : ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА УПРАВЛЕНСКАТА НАУКА
Лекция № З : ОРГАНИЗАЦИЯТА КАТО СИСТЕМА
Лекция № 4 : ВЪТРЕШНА СРЕДА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА
Лекция № 5 : СОЦИАЛНИ И ЕТИЧНИ ОТГОВОРНОСТИ НА МЕНИДЖМЪНТА
Лекция № 6 : ФУНКЦИЯТА "ПЛАНИРАНЕ"
Лекция № 7 : СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ
Лекция № 8 : ПРОЦЕСЪТ НА ВЗЕМАНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ
Лекция № 9 : ОРГАНИЗИРАНЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПЪЛНОМОЩИЯ
Лекция № 10 : ВИДОВЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ СТРУКТУРИ
Лекция № 11 : КОНТРОЛНА ФУНКЦИЯ
Лекция № 12 : КОМУНИКАЦИЯ
Лекция № 13 : МОТИВАЦИЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ : ЗАКЛЮЧЕНИЕ