Лекции по Международна икономика

 

 

 • 1. Същност и история на международната икономика и на МБО
 • 2. Обхват, форми и тенденции на МИО
 • 3. Абсолютни и сравнителни предимства в теорията за международната търговия
 • 4. Сравнителни предимства и алтернативни разходи. Условия на търговия и изгодата от търговията
 • 5. Съвременни теории за международната търговия
 • 6. Външнотърговска политика: типове, форми, принципи
 • 7. Мита, същност и видове. Икономически ефекти от митата.
 • 8. Немитнически ограничения в международната търговия
 • 9. Международни търговски институции
 • 10. Същност и видове външнотърговски сделки
 • 11. Техники на плащане на външнотърговските сделки
 • 12. Същност и диференциране на международните пазари
 • 13. Същност, функции и видове международни цени
 • 14. Валута и валутен курс. Валутни режими и режими на валутни курсове
 • 15. Международен валутен пазар: същност, функции, участници, инструменти, сделки
 • 16. Валутен пазарен механизъм. Смущения на валутния пазар.
 • 17. Същност и история на международната валутна система
 • 18. Международно движение на капитали - преки задгранични инвестиции, портфейлни инвестиции.
 • 19. Ефекти и регулиране на международното движение на капитали
 • 20. Международния капиталов пазар: международен фондов пазар, международен кредитен пазар
 • 21. Платежен баланс. Подходи за оценяване на платежния баланс
 • 22. Уравновесяване на платежния баланс: Автоматичен уравновесяващ механизъм, Индуциран уравновесяващ механизъм
 • 23. Същност и типове икономическа интеграция
 • 24. Европейски съюз – зараждане и еволюция, причини за създаване
 • 25. Европейски съюз - цели, етапи, институции
 • 26. Същност видове и роля на транснационалната корпорация
 • 27. Тенденции в развитието на ТНК, определящи бъдещето на световното стопанство
 • 28. Процесът на глобализация в световната икономика: проблеми и перспективи
 • 29. Проблеми на развиващите се страни в системата на световната търговия
 • 30. Развиващите се страни в интеграционните, транснационалните и глобалните процеси на световната икономика
 •