Лекции по Международни Финанси

 

<<< НАЗАД

 

Предимства на форекс пазарите

Предимства на форекс пазарите:
1. Бърза адаптивност към електронната търговия; създаване на разходно ефективни платформи;
2. Креативен бързо растящ пазар на дребно (Азия)
3. Специализирани брокери повишават своето влияние;
4. Валутния пазар е най-ликвидния пазар на света, участниците влизат със собствен капитал, който се изисква за гарантиране на маржовете, определя се като процент от общата стойност на позицията, ливъридж ефект;
5. Прозрачна ценова структура – тесен спред между цени купува и продава между основните валутни двойки.
6. Висока стандартизация на търговските спецификации – условията за започване, осъществяване и приключване на сделката. Валидна най-вече в спот търговията. Стандартизацията съобразена с еднозначността на котировките. Необходима стандартизация за определяне на стандартния размер, на началната открита позиция. Търговците договарят цена на един лот, определят броя на лотовете, прозрачност на котировките. Котират се и мини лотове на т. нар. Мини форекс пазар – на него достъп имат всички търговци извън глобалните участници; Необходимият марж за 1 лот е 50 долара за всеки инструмент, таксите са от 1 до 1.5 евро на ден, мин. Сума на началното плащане е 500 евро, ако средствата са по клиентска сметка са по-малко от 50 евро за лота, могат да се закрият автоматично 1 или всички открити позиции. Чрез еднозначните котировки се избягват проблемите свързани с неустойчивостта при формиране на други фондове (фондови инвестиции), които за определен период от време и за определена цена могат да се търгуват определено количество активи. 24 часовата търговия прави пазара най-мобилния и устойчивия пазар на който бързо може да се получи желаната информация и да се реагира бързо. На финансовите пазари не могат да се стандартизират само 2 параметъра: 1. Пазарната цена (валутен курс); 2. Броя на контрактите (количества на търгуваните обеми).

Валутни котировки и валутни позиции.
Процесите на търсене и предлагане формират валутната котировка – двукомпонентна цена на търгуваните активи. Включва базисна валута от дясно(€) и котирана валута от ляво (секъндари карънси). Например €/$.
Базисната валута се нарича още доместик, праймъри или акаунтинг карънси – характеризират т. нар. пряко или директно котиране при което се котират 1, 10, 100 и т.н. единица от базисната валута, която се съпоставят с 1, 10, 100 и т. н . единици от котираната валута, които се наричат пряко котиране. За основна базисна валута се приема долара съотнесен към всички свободно използвани валути, но също базисни валути могат да бъдат евро, паунд и швейцарски франк.

 • Непряко (косвено) котиране – съпоставяне на 1, 10, 100 и т. н. Единици от местната валута срещу чужда валута. Ролята на чуждата валута например е на паунда, който се котира срещу всички други чужди валути; първоначално 1 паунд = 12 пенса, в последствие се въвежда десетичната система 1 паунд=100 пенса;
 • Индиректни котировки – са всички онези в които не участва ам. долар като базисна валута, напр. €/$ е индиректна котировка.

Има 2 курса на валутна търговия:
1. Курс пари, на купувача – bit price, bit rate,
2. Курс на продавача – ask price, ask rate, offer;
Маркетмейкърите оферират средна стойност между двата курса middle price.

 • Кръстосан курс (cross course) – когато сравняваме 2 неконвертируеми, не свободно използвани валути, но всяка от тях има котировка спрямо трета свободно използвана валута; Неофициални котировки – използват се от по-малки банки и индивидуални клиенти, които не желаят да имат котировки срещу долара или други валути. Пример кръстосан курс евро/паунд, да се избегне пряката котировка и да се премине през други валути, докато се постигне котировка на паунда. Идеята е да се реализират малки разлики (валутен арбитраж), но понеже се търгува с големи обеми се реализират големи печалби на форекс пазара. Пример: евро/паунд=? – евро/долар и паунд/долар, 1евро=1.1530 долара, 1паунд=1.6560 долара;

1 евро=1.1530/1.6560=0.69630паунда
Това е кръстосан курс през долара.
Врори случай: кръстосани кърсове се прилагат за не популярни валути, които не са обект на постоянна търговия, но всяка от тях е съизмерима в свободна валута.

 • Валутни позиции – представлява салдото формирано от вземанията и задължеията деноминирани в единна валута. Съотношението между купената и продадената едноименна валута.

Банките маркетмейкъри разполагат по всяко време с различни валутни наличности.
Основен източник на валутни активи са контокоректните (текущите) сметки на клиенти открити при тях в т. ч. и на други банки. Сумите по наличностите на контокоректните сметки формират оборотните баланси на банките.

Оборотни баланси на банките – форми на депозити на виждане в чужда валута, които се търгуват по суапови наличности между търговските банки и се разглеждат като авоари на търговските банки в централната банка за извършване на плащания. Според ЕЦБ валутните оборотни баланси са авоари по активите във всички сметки и са деноминирани във всякаква валута, които авоари ЦБ на всяка страна подържа пряко сама или чрез свои агенти.
Видове позиции: Динамиката на валутния курс се отразява върху оборотните баланси и формира 2 вида валутни позиции:
1. дълга позиция – при очакване за повишаване на валутните курсове
2. къса позиция – при очакване за намаляване на валутните курсове – размера на продадените чужди валути срещу срещу собствени или други такива.
Позицията е открита, независимо дали е дълга или къса, съществува риск от печалба или загуба при рязка смяна на тренда в противоположна позиция.
Когато салдото е 0 – позицията е закрита, еквивалента на купената е равен на еквивалента на продадената валута .
Търси се чужда валута поради:
1. Съзнателно източване на БНБ и Търговските банки
2. Постоянно изтичаща информация за манипълациите на ЦБ, поради което се облагодетелстваха групировки.
Макроикономически промени, които да девалвират лева  и да девалуризират  валутния курс. Върху валутния курс не въздействат само макроикономически, но и други неикономически фактори.
Когато имаме открита валутна позиция съществува риск, понеже имаме открит валутен актив, съществува риск от загуба и печалба за  други. Открита валутна позиция, която остава открита и през нощта се прехвърлят за следващия ден, като се заверят със суапов процент, който зависи от лихвените диферeнциали; при суаповия процент имаме конструкция между 2 насрещни сделки покупка по спот и едновременна продажба по форуърден процент. Ако няма подобна комбинация говорим за аутрайт – единична, срочна сделка, която не е срочна сделка.(?) На такова счетоводно третиране се  подлагат и нереализираните печалби, респ. загуби. Много често валутната позиция е идентична с размера  на оборотните баланси, когато банките нямат интерес да водят валутните позиции в повече валути, те сключват суапови сделки. Сделки на паричните пазари (ММ сметки) също могат да формират дълги и къси позиции, но тези сделки не съответстват на съществуващите валутни баланси. Банка Х поддържа сметка в евро в други банки, която разполага с резерви от 1 млн. евро, клиент депозира 10 млн. евро за 3 месеца. Банката решава да конвертира този авоар в долари по тримесечен депозит; Валутната позиция е къса в размер на 9 млн. освободените предишни наличности от 1 млн., сега се появяват задължения за 10 млн., въпреки че средствата по търговския баланс остават непроменени. Валутната позиция отчита не само преките валутни сметки, но и наличностите, които се набавят на сделки на паричните пазари с матуритет под 12 месеца. Примерните позиции за деня 10 млн. долара, които продават на клиентите. 3 млн. На други банки, 2 млн. Началната позиция се редуцира на 5 млн., банките нямат еднакъв изход, т. е. приключват с различни резултати и това налага да се сключват срочни валутни сделки (суап, суопции), Компетентните инстанции се налага да осъществяват мониторинг върху откритите позиции, с помощта на програми. Банките не използват всички позиции във чуждо валутната търговия, остатъците се сконтират от валутната търговия на банката, когато валутните курсове изглеждат несигурни. Разглежда се съвкупната и търговската позиция на банката. Винаги една дълга позиция съответства на една къса позиция в друга валута. Използва се общ знаменател (местна валута) по нея се изчислява търгувано количество за деня по отделни позиции. Всяка банка извън САЩ е задължена да ползва долара като общ знаменател, да поддържа търговска позиция в долари.
Търговската практика на маркетмейкърите се определя в зависимост от няколко групи фактори, в началото на всеки работен ден се получава търговска стратегия, която се анализира. Фактори:
1. Събитията през последните часове, събитията през последните дни на водещите банки. Ню Йоркските банки имат няколко часа повече да търгуват, което оказва влияние не толкова върху формирането на цените, колкото на очакванията.
2. Макроикономическите фундаменти –БВП, безработицата, инфлацията, цени на дребно, лихвен процент, сконтови проценти, парични агрегати, политически и военни събития, правителствени кризи и т. н.
3. Състояние на банковите валутни позиции (софтуерни продукти), Технически анализ.

(30.11.2009) лекция

Основен критерий за класификация на Форекс пазара е времето (срочност):

 • Сделки с незабавна доставка – cash, spot;
 • Срочни валутни сделки – foreword, contract;

-  сделки с лихвени деривати, споразумение за лихвения процент, лихвени и валутни суапи, опции, опции със суапи и т. н.
Наблягаме на разликите между раличните срочни сделки, спецификацията, варианти за печалба – загуба, опционна цена;
Втори критерий – мястото:
1. Сметки на организирани, традиционни борсови пазари;
2. Сметки на извънборсовите пазари (ОТС пазари)
На борсовите пазари най-голям обем имат валутните суапи 53.4%, спот сделките 31.3%, форуърдните контракти 20.3%. На извън борсовия пазар – форуърдни и валутни суапи, опции;
По критерия срочност:
1. Касови сделки спот – всички сделки чието изпълнение става до 2 работни дни след датата на слкючването на (без почивни и празнични дни). Дата на изпълнението – спот дата, сделки по текущи пазарни цени (референтни). Когато контракта се изпълнява в деня на сключване на сделката или 1 ден след него се нарича кеш сделки (ам. пазари). В професионалната търговия не се изписва изцяло курса, изписва се т. нар. голяма цифра (1.37). Втората част от котировката се нарича пипс; разликата в пипсовете формира валутния спред; Стандартното равнище на пипсовете е 3  - евро/долар, евро/йена, евро/паунд (5 пипса). Основния синоним е TIC, на стандартния форекс пазар се търгува с малка разлика (марж), което предполага реализиране на бързи обороти, повече активи, реализирани чрез голям брой обороти. Разчита се на тесен марж и голям брой обороти. Маркет мейкърите отговарят с минимален равнище от 10 млн. единици, на мини форекс пазара се търгува с по-ниски обеми, по-атрактивни за малки участници.
Спот сметките се сключват чрез АСМ електронна търговия.
Основното, което отличава спот контракта е правилото за Честна игра – запитаната страна задължително трябва да обяви посочената котировка или двата пипса, това означава, че запитаната банка е готова да търгува едностранно по посочената котировка, забранен е термина “около”. Спот търговията се извършва на принципа на принципа на компенсираната стойност, никоя от страните не трябва да се облагодетелства от технически, проблеми и други фактори и да получи суперкраткосрочен овърдрафт по нейната сметка, където да се олихви. Това означава, че банката получател няма право да олихвява този актив. Запитаната (котираща) банка винаги действа като маркет мейкър – търгува по благоприатната цена, носи риск от промяна на курса след сключване на сделката (всички разговори и записи се документират и служат за доказателства при спорове). Питащата банка действа като търговец по неблагоприятна цена т. е. купува по курс продава и продава по курс купува. Ако се изследва една спот сметка като процес:
1. Запитване за базисна цена (котировки)
2. Анализ на валутния спред
3. Сключване и документиране на сделката – след потвърждение с ОК може да се премине към нова спот сметка без да се чака документарното инкасиране (банкови авиза) със същите валутни двойки. Всички сметки, които се изпълняват след спот датата се нарича форуърдни сметки – най-старите валутни деривати. Смисъла на сметката е да се договори валутен курс за плащане към чужди доставчици, валутния курс за плащане към чужди доставчици, валутния курс се базира към нещо известно – съществуващия спот курс; известна е цената на базисния актив, който формира форуърдната цена; Използват се фирмени институции при международната търговия имат за задача да хеджират риска от промяна на цената на базисния актив в бъдеще (спот курса се развива в бъдеще). Срочните контракти са подходящи ако има индикации, че: 1) в определен период (до 1 година за форуърдния контракт, че цената на базисния курс е подложена на динамични промени.
Разлика между срочен и спот курс. Теоритичния форуърд може да е равен на спот, но на практика форуърд курса е по-висок от спот курса с премия, надбавка (ажио). Има случай коагто спот курса е по-висок от форуърда, спот курса се намалява с дисконт (дисаджио). Размера на надбавките или дисконта приема формата на аутрайт котировка. Разликата между форуърд и спот котировката се появява поради факта, че валутните курсове се търгуват насрещно се олихвяват с различни лихвени проценти. Целесъобразно от форуърд сметките или дали една сметка ще приключи с надбавка или отбив зависи от лихвения процент или лихвените котировки на участващите валути. Формирането на открити позиции при срочните валутни сметки не зависи от равнището на един или друг лихвен процент,  а от  равнището и динамиката на лихвените разлики (лихвените диференциали). Неделимите от срочните сметки са т. нар. суапови контракти, които по същество дефинират един спот и един форуърден курс (Покупка по касов спот и продажба по форуърден курс). Когато става дума за единична срочна проста сделка, която не е част от срочна сделка се използва понятието аутрайт – чрез него се представят само надбавките или отбивите по единични сметки, а не суаповия процент. Срочните курсове не се котират директно като такива, котират се части от котировката, които представляват разлика между форуърд и спот курса. Срочните сделки могат да се приключат по всяко време на валидност на договора чреззаверяване на банкови сметки Форуърд контрактите се характеризират с определена стандартизация, защото се сключват за 1, 3, 6, 9, 12 м., а когато се сключват извън стандартните падежи (10м.) датата се нарича броукън дейт, има изключение срока да се удължи до 18 м.  Срочен форуърд курс се формира:
F=S(1+L)/(1+r),
където: S – спот курса
L – либор на маждународния пазар
r – вътрешен междубанков лихвен процент
Основни фактора са спот курса и лихвения диференциал.

 • Валутни сметки на паричния пазар – краткосрочни и се предприемат когато по определена валутна сметка има временно излишен актив, който би могло да се инвестира по-ефективно чрез паричния пазар.

Фактори:
1. Пазарна конюктура – лихвен процент на евро пазарите са основен бенчмарк;
2. Платежоспособност на банката – в пряка корелация с лихвения процент и сигурността;
3. Транзакционни разходи – колкото е по-голяма разликата между таксата за депозиране на вътрешния и външния пазар;
4. Срока на инвестицията – по-дълъг срок по-висок лихвен процент, при високи лихвени проценти и при очакване на намаляване на лихвения процент, се получава “инверсна” лихва.
За определяне на лихвения процент трябва да са известни:

 • Сума
 • Срок
 • Лихвен процент
 • Обичайни лихвени практики – отношение между броя на дните в лихвения период и броя на дните в годината. По 3 начина:
 • Национална практика 30/360
 • Актуален метод – точен брой на дните 360
 • Британска практика актуален брой на дните 365
Краткосрочен кеш мениджмънт – вальорни дати – овърнайт; томнекст, спотнекст, спотуиик. Основните форми не се различават от ритейл сделките: 1) депозити с фиксиран лихвен процент, лихвените приходи подлежат на данъчно облагане; 2) Call money – краткосрочни парични инвестиции, които остават на разположение на титуляра, който съобщава срок за уведомяване (до 48 часа), за бизнес клиенти минимални суми са 250 хил. единици; минимална стъпка за промяна на базисния актив е 100 хил. единици;  основни валути са евро, ам. долар, швейцарски франк, паунд, йена, канадски долар, новозеландски долар, шведска крона и южноафриканска ..................., облага се с данък. 3) Траст депозити – инвестиции в банкови клонове в чужбина, инвестициите на името на банката, но за сметка и риск на клиента, 50 хил. единици, дохода не се облага с данък, но се събират такси; 4) ДСД – дуал карънси депозит, лихвения процент зависи от равнището на договорения валутен курс към определен момент. Погашенията се правят или във валутата на депозита или в друга (втора) валута; плащането зависи от това дали валутния курс на падежа е по-голям, плаща се данък; Условни валути.