Лекции по Международни Финанси

 

<<< НАЗАД

 

Валутен пазар и валутни сделки

 

1. Обща характеристика на валутния пазар (форекс пазар) – Възниква в следствие на глобална промяна след краха на Бретанудската система (Кр. на 60 те, нач. на 70 те години на 20 в.) По това време се появява двоен пазар (официален и черен) на златото.
2. В САЩ престават да обменят долари срещу злато  и обратно и след 2 девалвации те се отказват от това задължение.
3. Основна причина за краха на Бретанудската система е световната енергийна криза, създава се евровалутен пазар.
4. Свободното плаване е озаконено с решението от Ямайка 1976г.
Характеристика на валутния пазар:
1. Форекс пазар е мястото където се лигитимират валутните курсове чрез съответните котировки;
2. Валутния пазар е хомогенен;
3. Предлагат се неограничено количество валути, които се търгуват от неограничен кръг субекти;
4. Основните търговци са големи: ЦБ, ТБ, търговски дилъри и компании;
5. Девизи – деноминирани в чужда валута задължения платими в чужбина; сметки в чужда валута, чекове и чужди полици, сметки в страната в чужда валута;

 • В тесен смисъл девизите са банкови авоари, деноминирани в чужда валута, депозити на виждане, до поискване в текущи сметки на местни и чужди банки;
 • В широк смисъл девизите са – деноминирани в чужда валута чекове
 • В най-широк смисъл – полици деноминирани в чужда валута

6. Среднодневния търговски оборот на форекс пазара е 4 трилиона долара (2008), за сравнение от 1.7 трилиона долара през 2004 г.
В условията на криза валутния пазар е най-незасегнат от световната финансова криза. На фона на колабиращия глобален финансов пазар форекс пазара реализира печалба. По тези показатели форекс пазара е най-голямото търговско средище, на спекулативни сделки. На форекс пазара активите се търгуват само въз основа на бъдещите дивергиращи очаквания на участниците спрямо бъдещите пазарни цени.

Съотношение на свободно използваните валути. Значението на свободните валути се оценява чрез:
1. Дял в международната търговия – которовки,
2. Според участието в сделки на финансовите пазари, с облигации, акции и депозити
3. Според дела на форекс пазара
4. Според дела на резервите в ЦБ, делът в кошницата на СПТ ( специални права на тираж). Обемът на циркулиращите банкноти в света.
Дял на сделките:

       • Ам. Долар – 67%
       • Евро – 37%
       • Яп. Йена – 13%
       • Брит. Паунд – 15%

* Свързваща валута – посредник в сделки между 2 валути, всички валути в света се котират спрямо долара (90%). Ролята на свързваща валута се свежда до това, че на търговците не се налага да търсят други валути, поради това се запазва непрекъснатото развитие на форекс пазара. Непрекъснатост между отделните финансови периоди. Еврото заема 2ро място като свързваща валута. В долари са деноминирани 64% от световните валутни резерви, в евро са 16,6%. В долари са деноминирани и 60% от банковите депозити.

2. Главни участници на фоеркс пазара:
2. 1. Търговски банки – изпълняват поръчки за покупко-продажба на валута за сметка на клиента (валутни брокери) и за своя сметка (валутни дилъри). Водещи са Дойчебанк – 27%, UBS – 15.8%, Баркли кепитъл, Ситибанк и др.  Маркетмейкъри понеже оферират непрекъснато покупни бит и продажна аск цени.
Разполагат с международни площи за търговия, от които непрекъснато се търгуват милиарди активи. Междубанкова дийлинг търговия.
2. 2. ЦБ са домашни банки на правителствата, доколкото погасяват задълженията и извършват валутни интервенции за непосредствено въздействие върху валутните резерви.
2. 3. Валутни дилъри – утвърждават се през 80 те год. – по-малки банки, посредничат в транзакциите върху широки пазарни територии, в ролята си на валутни брокери те ограничават контактите си с клиентелата, понеже всеки валутен дилър се обръща само с един брокер, който оперира с много клиенти.

2. 4. Клиенти – понеже те използват услугите на предходните групи те нямат самостоятелно значение. Групата може да се сегментира в 2 групи: 1) международни и мултинационални корпорации, държавата и частните домакинства; 2) Финансови институции – специализирани банки, хедж фондове, застрахователни, пенсионни и други компании.