Лекции по Международни Финанси

 

<<< НАЗАД

 

Валутен курс на лева


Съществува дисбаланс между структурната политика, политиката на доходите, фискалната политика и паричната политика. Не е имало период на съгласуваност между 4 те политики. Мерките на отделните политики в т. ч. Фискалната и структурната трябва да бъдат не толкова към ограничаване на вноса, колкото към развиване на износа. Свиване на дефицита поради това.
В средносрочна перспектива България остава нето длъжник и ще разчита на преки чужди инвестиции, а не толкова на износа. При общата стагнация тези мерки няма да осигурят необходимото развитие и няма да са двигател на растежа. Автоматично приспособяване на платежния баланс при фиксиран валутен курс, при плаващ валутен курс тази теза се потвърждава за силно отворени икономики. В двата случая става въпрос за периоди на циклично подобряване или влошаване на текущата сметка, без да се достига равновесие. Няма гаранции за успех на валутно-курсовия модел.
В страните от Централна и Източна Европа състоянието на Платежните баланси и текущата сметка не се влияе от текущия режим и валутен курс. Влияние оказват мерките за либерализация или провеждане на силна протекционистична политика. За България е характерно силна либерализация и широка отвореност към световния пазар и ниска конкуренция, ефекта е нисък и почти отсъства.
Реалният валутен курс на лева спрямо еврото е 1,1 лв, който се определя като съотношение между количеството на еврото, резерв на БНБ и парите в обръщение, които емитира. По Закона за валутния борд левовия еквивалент трябва  да е равен или по-голям на парите в обращение, но в никакъв случай по-малък. Причината за разликата между реалния и фиксирания валутен курс е наличието на фискален резерв, който гарантира финансова стабилност пред външните инвеститори и стопира инфлацията.
Предимства и недостатъци от въвеждането на еврото в България:
1. Спестяване на транзакционни разходи на фирми и домакинства между националната валута и еврото.  
2. Премахване на валутния риск, което стимулира притока на капитали.
3. Сближаване на лихвените спредове и лихвените проценти.  
4. Създавне на съпоставимост и прозрачност на цените.
5. Гарантира се по-бързо приспособяване на номиналните дългосрочни лихвени проценти между страната и еврозоната.
6. Задълбочаване на финансовото посредничество и финансовото проникване в страната, с което се осигурява по-цялостна интеграция към европейският фискален пазар.
7. Възможност за осъществяване на фискална политика, гъвкавост; съгласуваност между фискалната политика между страната  и еврозоната.
8.  С членството на страната в еврозоната и съобразно свободното движение на стоки и капитали ще се отслаби напрежението в платежния баланс. Оптимум на плащанията по външния дълг.
9. Предпоставка за макроикономически растеж и стабилност. С въвеждането на еврото България се присъединява към страните, които оперират с една от двете световни валути.
Недостатъци :
1. От гледна точка на монетарната политика приемането на еврото означава отказ от провеждането на парична политика (пълна доларизация)
2. Загуби на сеньораж  - печалба за ЕЦБ, а не за БНБ.
3. При гарантиране на пълна независимост на ЕСЦБ и ЕЦБ от друга страна, страните членки от еврозоната не могат да събират инфлационен данък.
4. Загубата на паричен суверенитет би могла да внедри негативни чувства спрямо ЕС.
5. Негативи за износителите, които са засегнати от силното евро и противодействат на конкуренцията с евтина работна ръка.
6. Насърчаване на политиката за забавяне на структурните реформи с мотива, че това е резултат от въвеждане на еврото.
7.  При паралелно обръщение на евро и лев се появяват съпътстващи разходи, на тези разходи съществуват независимо дали еврото ще бъде прието сега или след няколко години.

8. Ако една от страните в еврозоната изпадне в криза, това би могло да предизвика риск за всички страни.