Лекции по Международни Финанси

 

<<< НАЗАД

 

Валутен курс и валутно-курсови режими

Какъв е обхвата на международните финанси?

 1. Коя е институционалната рамка на международните финанси? Какво разбираме под международна финансова институция?
 2. Какво е отражението на всички процеси в сферата на международните финанси върху големите корпорации? Компетенции и цели на мениджмънта на корпорациите, свързани с международните финанси?
 3. Финанси на Европейския съюз, в каква степен могат да се считат за международни финанси?

Отговор на 1 Въпрос: Какъв е обхвата на международните финанси?
Изисква да се разглеждат финансовите контракти, финансовото посредничество и финансовия пазар.

В сферата на МФО (Международните Финансови Отношения) 3 фактора оказват силно влияние върху качеството на финансовите контракти:

 1. ВРЕМЕ
 2. РИСК
 3. ИНФОРМАЦИЯ

Изследва се от Д. Рикардо (ср. На 18в.) във връзка с международната търговия (Закон за сравнителните предимства и Закон за пренасяне на злато от една страна в друга.
Поради различното икономическо развитие се формират различни цени (валутни курсове), които определят обмените отношения между различните страни.
След Втората световна война се появяват европазарите – това са центрове, където може да се търгува свободно с конвертируеми валути.
              *конвертируема валута е всяка валута, която може да се преобразува в друга валута на фискален принцип без намеса на други органи.
Валутата трябва да е търсена не само за национална, но и за международна търговия и по-специално за международни финансови сделки и трнзакции.

 1. Валута на цената
 2. Валута на плащането

При различни валута на цената и валута на плащането възниква риск от промяна на покупателната способност, риска се трансфотмира във възможност за *валутен арбитраж – възможност за създаване на ценови предимства ( съществува риск от загуба)
   * крос курс (cross  - през) – да преминем от една валута през няколко за да постигнем изгоден валутен курс (спекулативна печалба)
   * лихвен арбитраж
Пазара търгува с очаквания ( Пример за дълга позиция на валутния пазар, действие на кол опция)
Международната финансова тъговия се интернационализира с всички произтичащи последствия:

 1. Либерализация на търговията; делегуриране поява на офшорни центрове (Лихтенщайн, някой острови) няма строги за извършване на сделки на валутния пазар. На тези офшорни зони се настаняват евровалути и европазари.

Първата евровалута е щатския долар ( евродолар) Понеже се осъществява процес на пренасяне на огромни количества активи в Европа от САЩ поради по – добрите условия на инвестиране ( причина за пренасяне е заплахата американското правителство да блокира средства средства на ЕС от търговия с петрол по ам. сметки )
Края на  50 години на 20 век няколко западноевропейски валути (Германска марка, Френски франк и Холандски гулден) се превръщат в конвертируеми валути, не само в Европа, но и извън Старият континент. От тогава всяка инвестиция в чужда банка превръща тази валута в евровалута. Освен Ню Йорк и Лондон се появяват и други финансови центрове ( Франкфурт, Париж, Цюрих, Токио и др.)
*свободно конветируема валута – освен, че се използва като платежно - покупателно средство е обект на търгуване и по други поводи, например валута на заема (ако се даде в заем), валута на инвестицията ( ако се инвестира), валута в която се деноминират сделки с деривати.
През 1978 г. се извършва поправка в устава на МВФ ( в чл. 4) с която навлизат 2 понятия свързани с валутната конввертируемост:

 1. Свободно използваема валута  - всички валути свободно използвани в качеството им на евровалути.

Три клона на евро пазарите :

 1. Европарични пазари
 2. Еврокредитни пазари
 3. Евроизползваеми пазари

Основни валути : американски долар, евро, британски паунд, йена, канадски долар, швейцарски франк и авсралийски долар.
Всички останали валути, които имат по-малко приложение се наричат свободно обращаеми валути.
Еволюция:
евродолар → евровалута → европазар → евробанка
Европазара в широк смисъл е нехомогенен, защото съществуват различни критерии, които различават поведението на участниците, целта на търговията ,формата на инвестицията.
Основен мотив в съвременната търговия е нагонът към печалбата, спекулативна търговия, която не се санкционира под името *trading – формално съществуващ мотив за формиране на печалба, която не е ссанкционирана от закона.

Втората категория сделки на международните пазари са известни под името *hedge
(обграждане) – комбинация между покупка и продажба, насрещна сделка чрез която се закрива някаква открита позиция.
*арбитраж – система от сделки, които целят да се реализира печалба, наречена чиста спекулация, вследствие на временни ценови предимства; спекулативни печалби вследствие на лихвени предимства.
Съвременната валутна търговия се  характеризира с trading-а
*валутна опция
  * опционна цена

Международни финансови институции са:

 1. Субекти на международното право, защото
 2. са създадени по силата на преговори между участващите страни;
 3. В съставът им се включват най-малко две страни;
 4. Партньорите се обединяват за постигане на цели във връзка с управлението на финансовите сделки;
 5. Участниците са формално равноправни партньори
 6. те преследват легитимни цели;
 7. формират и управляват съвместно финансовите ресурси по определен начин и механизъм;
 8. Управлението на институцията се осъществява от единно ръководство;
 9. Самата органоизация се създава за дългосрочен период;

Възможности за класификация на Международните Финансови Институции.
Могат да се класифицират според 3 критерия:
(12.10.2009) Лекция 2
1. Исторически подход – институции създадени между първата и втората световна война – Банката за международни плащания в Базел 1932г., МВФ и Световната банка 1945г., Европейската банка за развитие,  ЕЦБ;
2. Обхват и значимост на дейността:
- глобални финансови институции: МВФ, Световната банка
- регионални финансови и банкови институции: континентални банки за развитие (МАР, Африканска банка за развитие, Азиатска банка за развитие, Европейска банка за възстановяване и т. н.), Международна банка за икономическо сътрудничество, Международна инвестиционна банка (в СССР)
- целеви характер на дейността:
- финансови институции с цел да стимулират и финансират стабилизационни програми

    - финансови институции с цел да финансират структурни реформи (Световната банка)