Маркетинг

 

 

Тема 1. Същност на маркетинга.
Тема 2. Класификации и характеристики на видовете маркетинг
Тема 3. Видове маркетингова среда.
Тема 4. Процес на разработване на пазара
Тема 5. Концепция зя жизнен цикъл на продукта
Тема 6. Методи за анализ на продуктовия портфейл
Тема 7. ЕТАПИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА РАЗРОБОТВАНЕ НА НОВ ПРОДУКТ
Тема 8. Фактори и процес на ценовите решения
Тема 9. Функции на звената в канала за дистрибуция
Тема 10. Модел на ефективни маркетингови комуникации
Тема 11. Същност, елементи и характеристика на МИС. МИС в процеса на маркетингово планиране.
Тема 12. Планиране на маркетинговите изследвания
Тема 13. Разработване на въпросник. Видове интервюта, полева работа.
Тема 14. Качествени методи на проучване – дълбочинно интервю, интервю с фокусна група, проектни техники и физиологични измервания, наблюдение.
Тема 15. Дескриптивен модел на маркетингови изследвания. Скали за измерване.
Тема 16. Каузален модел на маркетингови изследвания – експеримент, основни и статистически модели на експеримент