ЛИЗИНГ

 


 

 

Лизингът е сложна търговско-финансова кредитна операция, която се основава на предоставянето на стоки с производствено предназначение(машини, съоражебия и др.) под аренда, въз основа на срочен договор, при запазването на правата на собственост на арендодателя. Лизингът е еидн от начините за инвестиционно финансиране и активизиране на реализацията на стоките. След изтичането на лизинговия договор, арендаторът може:

 1. Да върне наетото имущество на лизингодателя;
 2. Да сключи нов лизингов договор;
 3. Да купи имуществото;
 4. При съгласие на лизнгодателя да се осъществи сублизинг(арендаторът да предостави наетото имущество на друг субект).

В Конвнцията за международния финансов лиьинг(1988г) финансовият лизинг се определя като операция, „при която едната страна(лизингодателят):

 1. Съгласно указанията на другата страна сключва договор за доставка с трета тсрана(доставчика), с който купува машини, инсталации и др. при условия , одобрени от лизингополучаютеля, доколкото тези условиязасягат неговите интереси;
 2. Сключва договор за лизингс лизингополучателя, с който му предоставя правото да ползва съораженията срещу плащане на наем.

Същността на лизинговите операции се изрзява в предоставянето под формата на аренда за среден или дълъг период от време на средства за производството от предприятия на потребители ползватели. Лизингът е специфична форма за инвестиционно финансиране. Той е алтернатива на традиционното банково кредитиране и използването на собствените финансови ресурси на предприятията. Лизингът е особен вид договор, в който се съчетават договор за аренда и договор за разрешаване на кредит. Затова понякога го наричат „кредит-аренда”.
По своето съдържание лизингът прилича, от една страна, на кредитните отношения и запазва същността на кредитната сделка, а от друга страна той е сходен с инвестициите, доколкото кредиторът и заемателят оперират с капитал, който не е парична форна,а е в производителна форма.
Съвременният пазар на лизингови  услуги се характеризира с многообразни фирми на лизинг, варианти на договори и юридически норми, регулиращи лизинговите операции. Лизинговитее сделки могат да се обединят в два основни вида, които принципно се различават:

 1. Финансов лизинг- характерно за него е, че оборудването се предава времнно за ползване за срок, който съвпада със срока нанеговата пълна амортизация или по-голямата част от нея. Този вид лизинг е лизинг с пълно откупуване.
По икономическите си признаци финансовият лизинг прилича на дългосрочните банкови кредити и е свързан с необходимостта от осигуряване на големи капиталовложения. Особено място на пазара на финансовия лизинг заемат банките, финансовите организации, специализираните лизингови организации и др., които са тясно свързани с банките.
Международния финансов лизинг се практикува в различни аспекти:
 1. Лизинговата компания ползва финансови средства от финансова институция за купуването на оборудване от местен производител, а след това го отдава на лизингополучател в друга страна;
 2. Местен производител продава оборудване на чуждестранна лизингова компания, която от своя страна го предоставя за лизинг в собствената си страна или друга;
 3. Участниците в лизинговата операция, производител на обордуване, лизингодател и лизингополучател, се намират в три различни държави.

Финансовият лизинг има две основни разновидности: ливеридж-лизинг и лизинг в „пакет”.
Ливеридж-лизингът е особен вид финансов лизинг, при който голяма част от арендованото оборудване се преотдава под наем на трети лица(инвеститори) и през първата половина от срока на арендата се реализират амортизационните отчисления за арендованото оборудване и се плаща лихват по взетия заем за придобиване на оборудването. Ливеридж ефекта се проявява в увеличаване на доходите на инвеститора.
Лизингът в „пакет” е лизинговаа система за финансиране на магазини, болници, предприятия и други обекти. Обикновено за сградите се предоставя кредит, а оборудването се получава по договор за лизинг.

 1. Оперативен лизинг – нарича се операционен или производсвен лизинг. Характерен е с това, че срокът на арендния договор е по-малък от икономическия срок за изхабяване на имуществото. Този лизинг се прилага основно при отдаване под наем на машини и оборудване с висока степен на морално отстраняване, а също и когато арендаторът се нуждае временно от съответни технически средтсва. Лизинговите договори са за 1 до  5г.

В практиката се среща и т.нар. възвратен лизинг. При него собственикът на оборудването го продава на лизингодателя, а след това го взема под аренда. Такива действия понякога са изгодни за избягване на данъчни тежести.
Някои от предимствата на лизинга пред банковия кредит са:

 1. При лизинга се кредитират 100%, докато при кредитите са 70-80%;
 2. Лизинговите договори се сключват по-лесно всравнение с кредитните;

Лизинговите разходи се включват в произвоствените разходи, докато при кредита не е така.

<<<ЗА ДРУГИ ЛЕКЦИИ ТУК!!!>>>