Курсови Работи:


МОЖЕ ДА МИ ПИШЕТЕ НА ПОЩАТА ЗА ДА КАЖЕТЕ КОЯ ВИ ТРЯБВА!!!
А само сега и само тук може да пишете и за курсови работи по други предмети!

 

 • » Инвестиционен портфейл(Курсова работа)
 • » Банкови кредити(Курсова работа)
 • » Banque de France - Централна Банка на Франция (Курсова работа)
 • » Kомбиниране на разходопокривната и капиталопокривната система(Курсова работа)
 • » SG Expressbank (Курсова работа)
 • » Sopharma AD(Курсова работа)
 • » Tърговска банка - същност, функции и операции(Курсова работа)
 • » World wide web.web 2.0(Курсова работа)
 • » Агенция за държавна финансова инспекция(Курсова работа)
 • » Агенция за финансово разузнаване(Курсова работа)
 • » Азиатската валутно - финансова криза(Курсова работа)
 • » Активи и пасиви на търговската банка(Курсова работа)
 • » Акцизи - обекти, субекти и тарифи на акцизно облагане(Курсова работа)
 • » Акции - същност и видове(Курсова работа)
 • » Акции – видове, понятие и сделки с тях(Курсова работа)
 • » Алгоритъм на кредитния процес /по примера на търговска банка/ (Курсова работа)
 • » Алгоритъм на кредитния процес (по примера на търговска банка)(Курсова работа)
 • » Алгоритъм на кредитния процес в Булбанк(Курсова работа)
 • » Анализ и оценка на възвращаемостта на инвестиции в дълготрайни материални активи(Курсова работа)
 • » Анализ и оценка на динамиката и структурата на капиталовите разходи за отбрана(Курсова работа)
 • » Анализ и оценка на състоянието на банковия сектор в България - особености и тенденции в развитието(Курсова работа)
 • » Анализ и оценка на тенденциите в изменението на общия доход и общия разход на домакинствата в България за периода 1999 – 2006 година по данни от НСИ(Курсова работа)
 • » Анализ на баланса на Мултитех ООД София(Курсова работа)
 • » Анализ на баланса на търговска банка.(Курсова работа)
 • » Анализ на банков продукт- дебитни карти(Курсова работа)
 • » анализ на дебитните карти(Курсова работа)
 • » Анализ на дейността на фирма(Курсова работа)
 • » Анализ на ефекта на финансовия лост(Курсова работа)
 • » Анализ на зависимостта между приходи, разходи и печалба ( "Български пощи" ЕАД)(Курсова работа)
 • » Анализ на индексите FTSE 100, FTSE 250,NIKKEI 225,NIKKEI 300(Курсова работа)
 • » Анализ на капиталовата адекватност на банките(Курсова работа)
 • » Анализ на капиталовата адекватност на банките. Базел II(Курсова работа)
 • » Анализ на капиталовата структура на “Свети Свети Константин и Елена холдинг” АД. Показатели за финансовата независимост.(Курсова работа)
 • » Анализ на ликвидността(Курсова работа)
 • » Анализ на ликвидността и платежоспособността на Арома АД за периода 2006-2008г.(Курсова работа)
 • » Анализ на ликвидността и платежоспособността на банката(Курсова работа)
 • » Анализ на ликвидността, платежоспособността и кредитоспособността(Курсова работа)
 • » Анализ на МЗ в Метал АД(Курсова работа)
 • » Анализ на НЗОК(Курсова работа)
 • » Анализ на организационната и управленска структура на Generali Group(Курсова работа)
 • » Анализ на основните институционални и икономически показатели по отношение на дейността на БНБ в най-новата финансова история на България – след 1990г(Курсова работа)
 • » Анализ на пасивите на търговската банка(Курсова работа)
 • » Анализ на печалбата и рентабилността(Курсова работа)
 • » Анализ на ПИБ(Курсова работа)
 • » Анализ на Платежен баланс на Македония за периода 2000-2005г.(Курсова работа)
 • » Анализ на развитието на пазара за кредитни деривати(Курсова работа)
 • » Анализ на разходите(Курсова работа)
 • » Анализ на разходите(Курсова работа)
 • » Анализ на резултатите от основната дейност на предприятието(Курсова работа)
 • » Анализ на рентабилността(Курсова работа)
 • » Анализ на рентабилността и ликвидността(Курсова работа)
 • » Анализ на Собствения Капитал и Капиталовата Адекватност на Търговските Банки(Курсова работа)
 • » Анализ на стопанската дейност (Краткотрайни активи)(Курсова работа)
 • » Анализ на текущо финансово състояние(Курсова работа)
 • » Анализ на финансовите резултати и финансовото състояние по данни от финансовия отчет на предприятието(Курсова работа)
 • » Анализ на финансовия резултат(Курсова работа)
 • » Анализ на финансово състояние(Курсова работа)
 • » Анализ на финансовото състояние на „О Бе Ес – Бе Ге” АД(Курсова работа)
 • » Анализ на финансовото състояние на “Сиенид – ООД”, гр. Пловдив(Курсова работа)
 • » Анализ на "Булбанк"(Курсова работа)
 • » Анализ – капиталово бюджетиране, избор на оптимална капиталова структура, изготвяне на стратегия и система от бюджети на предприятието(Курсова работа)
 • » Атинска фондова борса(Курсова работа)
 • » Базел 2 - Новото базелско споразумение за капиталовата адекватност(Курсова работа)
 • » Бакови операции(Курсова работа)
 • » Баланс на централната банка и паричната база(Курсова работа)
 • » Балансирана система от показатели(Курсова работа)
 • » Балансираната система от показатели(Курсова работа)
 • » Банки(Курсова работа)
 • » Банки (Курсова работа)
 • » Банки и банково дело(Курсова работа)
 • » Банки и банково дело(Курсова работа)
 • » Банки и инвестиции(Курсова работа)
 • » Банки и финанси(Курсова работа)
 • » Банков кредит и технология на кредитирането(Курсова работа)
 • » Банков надзор(Курсова работа)
 • » Банков риск(Курсова работа)
 • » Банкова гаранция. Правна същност, видове, разграничения от сходни правни фигури(Курсова работа)
 • » Банковата система в Унгария за периода 1987-2000г(Курсова работа)
 • » Банковата система на Германия(Курсова работа)
 • » Банкови карти издавани от "Пощенска банка"(Курсова работа)
 • » Банкови карти на ПИБ(Курсова работа)
 • » Банкови карти същност и видове(Курсова работа)
 • » Банкови кредити на търговската банка(Курсова работа)
 • » Банкови операции(Курсова работа)
 • » Банкови операции с борсови ценни книжа, извършвани от ТБ Алианц България(Курсова работа)
 • » Банкови продукти на примера на конкретни банки и между банкова комуникация(Курсова работа)
 • » Банкови системи на страните с развита пазарна икономика(Курсова работа)
 • » Банково дело(Курсова работа)
 • » Банково дело(Курсова работа)
 • » Банково обслужване на индустриалното предприятие(Курсова работа)
 • » Банково право - финансови къщи(Курсова работа)
 • » Банково финансиране на МСП – възможностите предлагани от банка ДСК И ПИБ(Курсова работа)
 • » Бизнес план на "Булстрад"(Курсова работа)
 • » Борсов хеджинг(Курсова работа)
 • » Борсова търговия(Курсова работа)
 • » Борсова търговия(Курсова работа)
 • » Борсови сделки(Курсова работа)
 • » България – специфични аспекти на прехода към социално пазарно стопанство и формиране на качествено нова банкова и финансово-кредитна система(Курсова работа)
 • » Българска Фондова Борса – Анализ и перспективи за развитие(Курсова работа)
 • » Бюджет и бюджетна политика(Курсова работа)
 • » Бюджетен дефицит(Курсова работа)
 • » Бюджетна политика(Курсова работа)
 • » Бюджетна политика(Курсова работа)
 • » Валутен пазар(Курсова работа)
 • » Валутен пазар и валутен курс(Курсова работа)
 • » Валутен пазар и валутни операции(Курсова работа)
 • » Валутен риск(Курсова работа)
 • » Валутен риск(Курсова работа)
 • » Валутни пазари(Курсова работа)
 • » Валутният пазар в условията на финансова криза(Курсова работа)
 • » Видове банкови сметки(Курсова работа)
 • » Видове борсови сделки(Курсова работа)
 • » Видове големи икономически структури (Курсова работа)
 • » Видове данъци(Курсова работа)
 • » Видове кредити(Курсова работа)
 • » Видове рискове и тяхното оповестяване в ГФО(Курсова работа)
 • » Видовете кредити и технология на кредитирането(Курсова работа)
 • » Влияние на валутния курс върху платежния баланс на страната(Курсова работа)
 • » Влияние на инфлацията върху доходите(Курсова работа)
 • » Влияние на кризата върху икономиката на САЩ(Курсова работа)
 • » Влияние на световната финансова криза върху лихвените проценти(Курсова работа)
 • » Влогове и депозити(Курсова работа)
 • » Възможности за оптимизиране на вътрешния одиторски контрол(Курсова работа)
 • » Възникване и развитие на банковата система в България(Курсова работа)
 • » Възникване и развитие на идеята за валутния борд в световен мащаб.(Курсова работа)
 • » Вълни от сливания в глобалния пазар на финансови услуги(Курсова работа)
 • » Гаранции, депозитни изисквания и всекидневен сетълмент(Курсова работа)
 • » Гглобализация на икономиката и развитието(Курсова работа)
 • » Глобален валутен пазар(Курсова работа)
 • » Глобализация и финансова интеграция(Курсова работа)
 • » Данък върху добавената стойност в Република България(Курсова работа)
 • » Данъци върху доходите на физически лица(Курсова работа)
 • » Данъчен и финансов контрол(Курсова работа)
 • » Данъчен контрол(Курсова работа)
 • » Данъчна политика като фактор на икономически растеж(Курсова работа)
 • » Данъчна политика на Дания. Основни проблеми и изводи за данъчната политика в България.(Курсова работа)
 • » Данъчни разчети(Курсова работа)
 • » Данъчни субекти, обекти и данъчна основа за облагане с местни данъци(Курсова работа)
 • » Данъчно облагане на фирмата(Курсова работа)
 • » Данъчно осигурителен контрол(Курсова работа)
 • » Двустепенна банкова система на България и Русия(Курсова работа)
 • » Дейност на банките(Курсова работа)
 • » Дейност на Търговските Банки(Курсова работа)
 • » Декларации образец 1 и 6(Курсова работа)
 • » Депозити - същност, видове, характеристика(Курсова работа)
 • » Депозитната система в България(Курсова работа)
 • » Дефиниция и измерване на паричната маса в обръщение на България и страните в ЕС(Курсова работа)
 • » Дефиниция на банка и основни функции(Курсова работа)
 • » Джак Уелч - Основи на управлението(Курсова работа)
 • » Дивидентна политик на акционерно дружество(Курсова работа)
 • » Дивидентна политика на фирмата(Курсова работа)
 • » Дипломирани експерт - счетоводители (Курсова работа)
 • » Държавен бюджет(Курсова работа)
 • » Държавна финансова инспекция. Организация, функции, принципи и задачи(Курсова работа)
 • » Държавни заеми(Курсова работа)
 • » Държавни приходи(Курсова работа)
 • » Държавни разходи(Курсова работа)
 • » Държавни разходи в образованието (Курсова работа)
 • » Държавни финанси(Курсова работа)
 • » Държавни финанси(Курсова работа)
 • » Държавният бюджет - курсова работа(Курсова работа)
 • » Еволюция на икономическата теория и политика(Курсова работа)
 • » Еволюция на парите като платежно средство(Курсова работа)
 • » Евровалутни пазари(Курсова работа)
 • » Еврото и проблемите му(Курсова работа)
 • » Еднозвенна и двузвенна банкова система(Курсова работа)
 • » Екзотични опции - особености и видове(Курсова работа)
 • » Електронна търговия на цении книжа чрез COBOS(Курсова работа)
 • » Електронна търговия чрез FOREX(Курсова работа)
 • » Електронно банкиране(Курсова работа)
 • » Електронно банкиране(Курсова работа)
 • » Етичен кодекс на професионалните счетоводители.(Курсова работа)
 • » Ефекти на данъчно облагане върху обема продукция: перспектива на страната на предлагането (Курсова работа)
 • » Жилилищни кредити в България(Курсова работа)
 • » Жилищни ипотечни кредити(Курсова работа)
 • » За и против плоския данък(Курсова работа)
 • » Задачи по корпоративни финанси(Курсова работа)
 • » Задачи по финанси (Курсова работа)
 • » Закон за данък върху доходите на физическите лица(Курсова работа)
 • » Законова уредба на счетовдството в България(Курсова работа)
 • » Защо не трябва да се отъждествяват парите и финансите?(Курсова работа)
 • » Избор на ипотечен кредит(Курсова работа)
 • » Измама с кредитни карти(Курсова работа)
 • » Имуществена отговорност. Същност и видове вреди(Курсова работа)
 • » Инвентаризация на активи и пасиви на търговско дружество - форма на вътрешен финансов контрол(Курсова работа)
 • » Инвестиране в недвижими имоти(Курсова работа)
 • » Инвестиране във взаимни фондове(Курсова работа)
 • » Инвестиции и инвестиционен процес(Курсова работа)
 • » Инвестиционен портфейл(Курсова работа)
 • » Инвестиционен риск(Курсова работа)
 • » Инвестиционните посредници и българския капиталов пазар(Курсова работа)
 • » Индекси на БФБ(Курсова работа)
 • » Инструменти на паричната политика на БНБ при паричен съвет.(Курсова работа)
 • » Интернет и финансови операции(Курсова работа)
 • » Инфлация и инфлационни процеси(Курсова работа)
 • » Инфлацията и безработицата в теорията на монетаристите(Курсова работа)
 • » Информационна тарифа на интегрираната тарифа на ЕС-TARIC(Курсова работа)
 • » Информационно осигуряване на финансовия анализ(Курсова работа)
 • » Ипотечен кредит в ОББ(Курсова работа)
 • » Ипотечни кредити(Курсова работа)
 • » Ипотечни кредити в лева на търговска банка Булбанк(Курсова работа)
 • » Ипотечни кредити на ТБ БУЛБАНК(Курсова работа)
 • » История на парите като платежно средство(Курсова работа)
 • » Казус по финаси(Курсова работа)
 • » Как банките печелят пари? (Курсова работа)
 • » Кандидатстване и издаване на кредитни карти във финансовите центрове(Курсова работа)
 • » Капиталов пазар(Курсова работа)
 • » Капиталова адекватност на банките в контекста на действащото законодателство(Курсова работа)
 • » Капиталова стойност(Курсова работа)
 • » Капиталови пазари(Курсова работа)
 • » Капиталово бюджетиране(Курсова работа)
 • » Капиталово бюджетиране(Курсова работа)
 • » Капиталово бюджетиране(Курсова работа)
 • » Коментар на МСС 33 - Доходи на акция(Курсова работа)
 • » Конвергентна Програма на България(Курсова работа)
 • » Конкуренция на банковия пазар в България(Курсова работа)
 • » Контрол върху амортизациите и ремонта на дълготрaйните активи(Курсова работа)
 • » Контрол върху касовите операции и касовата наличност на база “ПОЛЕКС”ООД(Курсова работа)
 • » Контрол върху кредитите(Курсова работа)
 • » Контрол върху кредитния риск(Курсова работа)
 • » Контрол върху облагането с акциз(Курсова работа)
 • » Контрол върху формирането и изплащането на заплатите (Курсова работа)
 • » Контрол на банковото кредитиране(Курсова работа)
 • » Контролинг(Курсова работа)
 • » Контролни процедури за разкриване на фалшиви банкноти(Курсова работа)
 • » Конфликти във финансовата сфера(Курсова работа)
 • » Конфликти при назначаване на свързано тяло (Курсова работа)
 • » Концепция за управление на предприятията в криза(Курсова работа)
 • » Копоративни финаси(Курсова работа)
 • » Корпоративни финанси(Курсова работа)
 • » Корпоративни финанси(Курсова работа)
 • » Краткосрочно кредитиране(Курсова работа)
 • » Кредит - възникване и ролята му за фирмите(Курсова работа)
 • » Кредитен превод и директен дебит(Курсова работа)
 • » Кредитен риск(Курсова работа)
 • » Кредитен риск(Курсова работа)
 • » Кредитни деривати(Курсова работа)
 • » Кредитни карти с револвиращ кредит(Курсова работа)
 • » Кризата и стабилизирането на банковата система(Курсова работа)
 • » Курс по Финансов анализ(Курсова работа)
 • » Курсов проект по управление на човешките ресурси(Курсова работа)
 • » Курсова задача по Финанси(Курсова работа)
 • » Курсова работа - Облигации(Курсова работа)
 • » Курсова работа на тема: ''Фискална политика''(Курсова работа)
 • » Курсова работа по корпоративни финанси(Курсова работа)
 • » Курсова работа по Макроикономика на тема : Платежен баланс на България(Курсова работа)
 • » Курсова работа по финанси(Курсова работа)
 • » Курсова работа по финанси(Курсова работа)
 • » Курсова работа по финанси(Курсова работа)
 • » Курсова работа по финанси (Курсова работа)
 • » Курсова работа по финансово посредничество(Курсова работа)
 • » Курсови задачи по "Финансово счетоводство" (Специализиран Курс)(Курсова работа)
 • » Лизинг (Курсова работа)
 • » Лизингът като форма за финансиране.(Курсова работа)
 • » Лизингът- нетрадиционна форма на финансиране на ДМА(Курсова работа)
 • » Лихва. Заемна лихва(Курсова работа)
 • » Лихвен процент и възвръщаемост(Курсова работа)
 • » Лихвен процент, проста и сложна лихва, сконтов процент и олихвяване(Курсова работа)
 • » Логистичен процес (Курсова работа)
 • » Лондонска фондова борса(Курсова работа)
 • » Лондонска фондова борса(Курсова работа)
 • » Междинен финансов отчет на "Хидравлични елементи и системи" АД, Ямбол(Курсова работа)
 • » Международен валутен фонд(Курсова работа)
 • » Международен Валутен Фонд(Курсова работа)
 • » Международен валутен фонд - създаване, цели и задачи(Курсова работа)
 • » Местна финансова и инвисиционна политика(Курсова работа)
 • » Местни даньци(Курсова работа)
 • » Местни финанси и бюджети(Курсова работа)
 • » Методи за третиране на опции(Курсова работа)
 • » Методи, принципи и техника на данъчния контрол при ДОДФЛ(Курсова работа)
 • » Методика и методология на амортизационната политика и прилагането и в практиката(Курсова работа)
 • » Методика на ценообразуване(Курсова работа)
 • » Методология за изчисляване на финансови коефициенти(Курсова работа)
 • » Механизъм за управление на фондовата борса и за “спазване правилата на играта”(Курсова работа)
 • » Министерство на финансите(Курсова работа)
 • » Министерството на финансите(Курсова работа)
 • » Модели на пазарната икономика. равновесна цена между търсенето и предлагането(Курсова работа)
 • » Московска фондова борса и облигации(Курсова работа)
 • » Моят инвестиционен портфейл(Курсова работа)
 • » Надзор и регулиране на търговските банки (35 стр.)(Курсова работа)
 • » Начини за облагане с данъци(Курсова работа)
 • » Неправилната употреба на CDS, ескалираща колапс на кредитния пазар, първопричина за избухването на финансовата криза(Курсова работа)
 • » Несигурността на фондовите борси и превръщането й в световна финансова и икономическа криза (Курсова работа)
 • » Нестабилността на глобалните фондови пазари и валутните курсове(Курсова работа)
 • » ОББ(Курсова работа)
 • » Обединена Българска Банка(Курсова работа)
 • » Облигациите – модерен инструмент за финансиране на общинската инвестиционна програма(Курсова работа)
 • » Обосновка за дейността на фирма(Курсова работа)
 • » Обосновка за кредит (Курсова работа)
 • » Обща система на ДДС(Курсова работа)
 • » Обща теория на държавните заеми. Управление на държавния дълг .(Курсова работа)
 • » Обща характеристика на контролните органи в Република България(Курсова работа)
 • » Общи теоретични основи на бюджета и бюджетен процес(Курсова работа)
 • » Община Раковски /местоположение,история,религия,общинска структура/(Курсова работа)
 • » Общоикономическа същност на държавния бюджет(Курсова работа)
 • » Общото и различното между неустойката и задатъкът(Курсова работа)
 • » Общото и различното между собствен и привлечен капитал на фирмата(Курсова работа)
 • » Одиторска извадка(Курсова работа)
 • » Одиторска извадка(Курсова работа)
 • » Определяне финансовите функции на фирма „Марчела90”ООД. Същност на финансовия анализ(Курсова работа)
 • » Оптималност по Вилфредо Парето(Курсова работа)
 • » Организация на бюджетния процес(Курсова работа)
 • » Организация на бюджетния процес. Съставяне, приемане и изпълнение на държавния бюджет и месният бюджет.(Курсова работа)
 • » Организация на клиринга и сетълмента на глобалните пазари(Курсова работа)
 • » Организация на кредитната дейност на търговска банка ”Юнионбанк” АД(Курсова работа)
 • » Организация на облагането с данък върху добавената стойност у нас(Курсова работа)
 • » Организация, управление и продукти на Бенчмарк Груп(Курсова работа)
 • » Основи на финансите(Курсова работа)
 • » Основни групи показатели за финансов анализ(Курсова работа)
 • » Основни мерки, предприети от големите европейски държави в отговор на финансовата криза(Курсова работа)
 • » Основни моменти при определяне на кредитните условия при договор за търговски кредит(Курсова работа)
 • » Особености на валутния пазар в България(Курсова работа)
 • » Особености на потребителските кредити(Курсова работа)
 • » Отпускане на потребителски кредити от търговските банки(Курсова работа)
 • » Отчетът за паричния поток като основен показател за анализ на финансовото състояние на фирма “Пирински бук “ ООД - гр.Гоце Делчев за 1998 година(Курсова работа)
 • » Оценка на инвестиционен проект(Курсова работа)
 • » Оценка на инвестиционен проект(Курсова работа)
 • » Оценка на инвестиционен проект(Курсова работа)
 • » Оценка на капиталовата адекватност на банковата система(Курсова работа)
 • » Оценка на финансовата ефективност на инвестиционен проект(Курсова работа)
 • » Пазар на ценни книжа в България(Курсова работа)
 • » Пазари на форуърди и фючърси(Курсова работа)
 • » Пари и банкова система. Търсене и предлагане. Лихвен процент(Курсова работа)
 • » Пари и парични системи(Курсова работа)
 • » Пари и финансова система(Курсова работа)
 • » Пари, банки и капиталови пазари(Курсова работа)
 • » Пари.Паричен пазар.Парична политика(Курсова работа)
 • » Парите и Инфлацията(Курсова работа)
 • » Парите като институция(Курсова работа)
 • » Парична политика в условията на паричен съвет(Курсова работа)
 • » Парична политика при фиксиран валутен курс(Курсова работа)
 • » Паричният пазар и функционирането на фондовата борса(Курсова работа)
 • » Петрол АД финансов анализ(Курсова работа)
 • » Планиране на приходите в бюджета(Курсова работа)
 • » Платежен баланс(Курсова работа)
 • » Платежен баланс на Унгария (1995-2004)(Курсова работа)
 • » Платежни услуги(Курсова работа)
 • » Плосък данък(Курсова работа)
 • » Плосък данък(Курсова работа)
 • » Подготовка на България за участие в Структурните фондове(Курсова работа)
 • » Позициониране на услугата в съзнанието на потребителя(Курсова работа)
 • » Политика на доходите, данъчно облагане, соц. подпомагане и ролята на държавата(Курсова работа)
 • » Потребителски кредити(Курсова работа)
 • » Потребителски кредити(Курсова работа)
 • » Потребителски кредити(Курсова работа)
 • » Потребителски кредити на физически лица в Райфайзен банк (Курсова работа)
 • » Представяне на финансовите отчети на банките(Курсова работа)
 • » Принципи на диагностиката в контрола(Курсова работа)
 • » Приходи в общинския бюджет(Курсова работа)
 • » Приходи и разходи на фирмата(Курсова работа)
 • » Приходи на община Сандански(Курсова работа)
 • » Приходи на фирмата(Курсова работа)
 • » Проблеми по обезпечение на банковите заеми(Курсова работа)
 • » Проблеми при финансирането на МСП(Курсова работа)
 • » Продукти с фиксиран доход ( call и put опции)(Курсова работа)
 • » Проект за регистрация на недвижими имоти и садастър(Курсова работа)
 • » Проектът за автомагистрала Тракия(Курсова работа)
 • » Произход и същност на финансите(Курсова работа)
 • » Промени в облагането на корпоративните доходи 2006-2007(Курсова работа)
 • » Процеси на финансиране на предприятието(Курсова работа)
 • » Публични разходи за образование в България(Курсова работа)
 • » Първичен и вторичен пазар на акции , облигации и търговски полици(Курсова работа)
 • » Работа на предприятията с банките(Курсова работа)
 • » Развитие и усъвършенстване на материалните форми на организационен успех през призмата на анализа(Курсова работа)
 • » Развитие на услуги за бизнеса(Курсова работа)
 • » Развитие на факторинг пазара в Русия(Курсова работа)
 • » Развитие на фондовата борса и търговия в България(Курсова работа)
 • » Развитие, приходи и разходи на община Калояново(Курсова работа)
 • » Развитието на финансовия пазар в България. Паричен пазар и участниците му. Роля и функции. Развитие на паричния пазар и регулирането му.(Курсова работа)
 • » Разплащане с електронни пари(Курсова работа)
 • » Разработване, анализ и оценка на инвестиционен проект (Курсова работа)
 • » Разработка на диверсифициран инвестиционен портфейл(Курсова работа)
 • » Разходи себестойност на търговско предприятие(Курсова работа)
 • » Разходите според изменението им спрямо обема на дейността(Курсова работа)
 • » Регулиран пазар(Курсова работа)
 • » Резерви и провизии на търговските банки(Курсова работа)
 • » Ресурсна обезпеченост на Полша(Курсова работа)
 • » Роля, функции на централната банка(Курсова работа)
 • » Сближаване на ставките на Акцизните стоки в ЕС.(Курсова работа)
 • » Секюритизация(Курсова работа)
 • » Силни и слаби страни в ценовата стратегия и ценовата политика(Курсова работа)
 • » Системата на Федералния резерв- Централната Банка на САЩ(Курсова работа)
 • » Собствено финансиране чрез обикновени акции(Курсова работа)
 • » Софийска стокова борса(Курсова работа)
 • » Специални форми на кредитиране: Факторинг(Курсова работа)
 • » Специални форми на финансиране(Курсова работа)
 • » Спецификите на срочните и деривативните сделки(Курсова работа)
 • » Специфични източници на финансиране.Лизинг същност и видове.(Курсова работа)
 • » Специфични особености на валутния борд в България(Курсова работа)
 • » сравнение между сосиете и булбанк(Курсова работа)
 • » Сравнителен анализ на инвестиционите проекти(Курсова работа)
 • » Сравнителна характеристрика на българския лизингов пазар(Курсова работа)
 • » сравняване на две затрахователни политики(Курсова работа)
 • » Срочен депозит(Курсова работа)
 • » Стаж в Обединена българска банка, клон Калоян-град Бургас(Курсова работа)
 • » Статистически анализ на структурата на паричната маса(Курсова работа)
 • » Стойноста на парите(Курсова работа)
 • » Стокова и иновационна политика на фирма ЕТ Макаронела(Курсова работа)
 • » Строителна фирма „Румен Вълчев”-София (курсова работа)(Курсова работа)
 • » Структура и динамина на паричните агрегати в България след 1997г. и след присъединяването на България към ЕС(Курсова работа)
 • » Структура на БНБ(Курсова работа)
 • » Структура на БНБ (Курсова работа)
 • » Структура на държавния дълг(Курсова работа)
 • » Структура на капитала и инвестиционна политика(Курсова работа)
 • » Структура,съдържание и особености на проспекта на Девин АД(Курсова работа)
 • » Структурни фондове на Европейския съюз в България за периода 2007 – 2013 г.(Курсова работа)
 • » Суверенни фондове- новият живот на публичните пари(Курсова работа)
 • » Счетоводни аспекти на взаимоотношенията между банките и техните клиенти по повод на безналични разплащания(Курсова работа)
 • » Съвременен интрументариум на потребителското кредитиране(Курсова работа)
 • » Съвремени теденции в развитието на банковото дело(Курсова работа)
 • » Съвременни техники за управление на ликвидните активи.(Курсова работа)
 • » Състав и управление на портфйла на фирмата. Ценни книжа.(Курсова работа)
 • » Същност и значение на Европейската централна банка(Курсова работа)
 • » Същност и значение на парите(Курсова работа)
 • » Същност и значение на финансово-стопанския анализ(Курсова работа)
 • » Същност и особености на косвените данъци(Курсова работа)
 • » Същност и форми на кредита(Курсова работа)
 • » Същност на банковата карта като инструмент за електронна обработка(Курсова работа)
 • » Същност на банковите услуги(Курсова работа)
 • » Същност на инвестиционния процес(Курсова работа)
 • » Същност на капитала(Курсова работа)
 • » Такси и данъци(Курсова работа)
 • » Тенденции на паричния и валутен пазар в България (Курсова работа)
 • » Теоретични основи на данъка(Курсова работа)
 • » Теоретични основи на държавния бюджет(Курсова работа)
 • » Теоретични основи на финансите. Причини за възникване и същност на финансите(Курсова работа)
 • » Теории за парите, кредита и инфлацията(Курсова работа)
 • » Теория на данъка(Курсова работа)
 • » Теория на парите(Курсова работа)
 • » Теория на парите(Курсова работа)
 • » Тест по финанси(Курсова работа)
 • » Техника на данъчно облагане(Курсова работа)
 • » Технология на контрола върху ликвидността на банките. Принципи за управление и надзор върху ликвидността(Курсова работа)
 • » Третиране на кредитния риск от контрагента в банките(Курсова работа)
 • » Търговия с фючърси(Курсова работа)
 • » Търговските банки(Курсова работа)
 • » Управление на вземанията(Курсова работа)
 • » Управление на вземанията(Курсова работа)
 • » Управление на държавния дълг на Р България след 1994 година(Курсова работа)
 • » Управление на оборотния капитал на търговското дружество(Курсова работа)
 • » Управление на общински финанси(Курсова работа)
 • » Управление на парите и бизнес кредитите(Курсова работа)
 • » Управление на разходите във фирма „Вит 2000” оод(Курсова работа)
 • » Управление на риска(Курсова работа)
 • » Управление на риска - валутен риск(Курсова работа)
 • » Управление на финансови проекти в индустриално предприятие(Курсова работа)
 • » Участие на банка „Х” в лизингови операции(Курсова работа)
 • » Участие на банките в лизинговите организации(Курсова работа)
 • » Финанси (Курсова работа)
 • » Финанси - курсова работа(Курсова работа)
 • » Финансиране на здравеопазването(Курсова работа)
 • » Финансиране на магазин "KAUFLAND"(Курсова работа)
 • » Финансиране на научни изследвания(Курсова работа)
 • » Финансиране на регионалната политика на ЕС(Курсова работа)
 • » Финансиране с лизинг(Курсова работа)
 • » Финансите - технология за управление на парите и богатството(Курсова работа)
 • » Финансов анализ(Курсова работа)
 • » Финансов анализ(Курсова работа)
 • » Финансов анализ(Курсова работа)
 • » Финансов анализ(Курсова работа)
 • » Финансов анализ(Курсова работа)
 • » Финансов анализ и прогнозиране на дейността на фирмата(Курсова работа)
 • » Финансов анализ на АД “Пармаш-Парушеви и СИЕ” , град Сливен(Курсова работа)
 • » Финансов анализ на ЕФ"Мони"(Курсова работа)
 • » Финансов анализ на фирма(Курсова работа)
 • » Финансов анализ на фирма(Курсова работа)
 • » Финансов анализ на фирмата(Курсова работа)
 • » Финансов анализ на фирмата(Курсова работа)
 • » Финансов анализ на "България-29" АД(Курсова работа)
 • » Финансов анализ на „Момина крепост” АД(Курсова работа)
 • » Финансов анализ-курсова работа(Курсова работа)
 • » Финансов контрол. Принципи на разходи на фирмата(Курсова работа)
 • » Финансов мениджмънт(Курсова работа)
 • » Финансов мениджмънт(Курсова работа)
 • » Финансова математика(Курсова работа)
 • » Финансова функция на борсата(Курсова работа)
 • » Финансовата криза(Курсова работа)
 • » Финансови деривати(Курсова работа)
 • » Финансови инструменти(Курсова работа)
 • » Финансови отчети. Видове финансови отчети(Курсова работа)
 • » Финансови пазри и теория на инвестирането(Курсова работа)
 • » Финансови посредници, пазари и инструменти(Курсова работа)
 • » Финансови правоотношения – обща характеристика (Курсова работа)
 • » Финансово - счетоводен анализ(Курсова работа)
 • » Финансово състояние и анализ на „ОЦК”АД гр.Кърджали(Курсова работа)
 • » Финансово управление(Курсова работа)
 • » Финансово- икономическа обосновка (“АЛФАТЕКС” ЕООД гр. Димитровград)(Курсова работа)
 • » Финасиране на проекти с рисков капитал(Курсова работа)
 • » Фискална децентрализация(Курсова работа)
 • » Фискална децентрализация(Курсова работа)
 • » Фискална и парична политика при пълна заетост (Курсова работа)
 • » Фискална политика(Курсова работа)
 • » Фискална политика(Курсова работа)
 • » Фондова борса(Курсова работа)
 • » Фондови борси. Българска и Нюйоркска фондова борса(Курсова работа)
 • » Функции на НАП(Курсова работа)
 • » Фючърси и фючърсни пазари(Курсова работа)
 • » Фючърсите - договори на организиран финансов пазар(Курсова работа)
 • » Характеристика и контролни процедури на Комисията за финансов надзор(Курсова работа)
 • » Характеристика на банковите продукти и услуги предлагани от БРИБанк. Начини за подобряване на качеството им(Курсова работа)
 • » Характеристика на Петрол АД(Курсова работа)
 • » Характерни черти на анализа на финансовото състояние на фирмата(Курсова работа)
 • » Цели на банковия мениджмънт(Курсова работа)
 • » Цени и ценова политика(Курсова работа)
 • » Ценни книжа(Курсова работа)
 • » Ценни книжа и счетоводното им отчитане в банките(Курсова работа)
 • » Централна банка - инструменти и цели(Курсова работа)
 • » “Система и контрол на данъците и социалните осигуровки”(Курсова работа)
 • » “Унипак” АД , Павликени(Курсова работа)