Лекции по корпоративни финанси:

 

 

 

 

 

 

 

 Тема 1 : Съдържание на финансите на фирмата. Финансова цел на фирмата.
ТЕМА 2: Същност на фирмените финанси
ТЕМА 3 и 4: Бизнес среда на фирмата – същност
ТЕМА 5: Източници за финансиране на активите на фирмата. Класификация


ТЕМА 6: Критерии за избор на източници за финансиране на активите на фирмата
ТЕМА 7: Формиране на ватрешните източници за финансиране на активите
ТЕМА 8: Обраразуване на амортизационните отчисления в предприятието – Методи за амортизация
ТЕМА 9: Външни източници на финансиране
ТЕМА 10: Цена на финансиране на активите на фирмата – същност и фактори на образуването


ТЕМА 11: Цена на финансиране на А от НП
ТЕМА 12: Цена на финансиране на А чрез емисия на ОА
ТЕМА 13: Цена на финансиране на А на фирмата чрез емисия на привилегировани Ации
ТЕМА 14: Цена на финансиране на А на фирмата чрез емисия на облигации
ТЕМА 15: Средно претеглена цена на капитала – СПЦК


ТЕМА 16: Особени източници за финансиране на А на фирмата
ТЕМА 17: Финансиране на А на фирмата чрез лизинг
ТЕМА 18: Изчисляване на разходите при лизинга
ТЕМА 19: Ичисляване размера на годишната лизингова вноска при различните видове лизинг
ТЕМА 20: Инвестиране на средствата на фирмата в ДА.


ТЕМА 21: Капиталово бюджетиране (КБ)– същност и етапи
ТЕМА 22: Методи на КБ
ТЕМА 23: Методи за оценка на ДА
ТЕМА 24: Правила за определяне на цената на ДА, според носения от тях доход
ТЕМА 25: Определяне на цената на ДМА


ТЕМА 26: Определяне цената на анюитети
ТЕМА 27: Определяне цената на облигацията
ТЕМА 28: Определяне цената на обикновени и привилегировани акции
ТЕМА 29: Определяне цената на пожизнени ренти
ТЕМА 30: Инвестиране на средствата на фирмата в КА. Същност на процеса


ТЕМА 31: Краткосрочно финансиране във фирмата. Нетен оборотен капитал. Брутен оборотен капитал
ТЕМА 32: Обращаемост на оборотния капитал, показатели за измерванена обращаемостта
ТЕМА 33: Измерване на финансовата структура на фирмата
ТЕМА 34: Капиталова структура
ТЕМА 35: Измерване на капиталовата структура на фирмата


ТЕМА 36: Финансово планиране във фирмата
ТЕМА 37, 38 и 39 Видове, форми и методи на финансово планиране
ТЕМА 40: Дивидентна политика на фирмата


ТЕМА 42: Риск и фактори за риска при дългосрочните инвестиции във фирмат
ТЕМА 43: Измерване на факторите за риска – методи
ТЕМА 44, 45: Погасяване на дълг във фирмата при придобиване на ДМА. Начини за погасяване

 

 

<<<ЗА ДРУГИ ЛЕКЦИИ ТУК!!!>>>