Лекции по корпоративни финанси :

 

 

 

 

 

<<< НАЗАД

 

ТЕМА 42: Риск и фактори за риска при дългосрочните инвестиции във фирмата

 1. Риск – вероятността очакваният доход от 1 инвестиция да не се получи в очаквания размер или да не се получи изобщо.
 2. Фактори за риска:
 • Несигурността на бъдещите постъпления от продажби
 • Степента на изменчивост на очакваните приходи
 • Времето на възвръщане на инвестицията – колкото за по-дълго време се възвръща инвестицията, толкова по-рискова е тя, покупателната стойност на парите пада.

 

ТЕМА 43: Измерване на факторите за риска – методи

 1. Измерване на риска, свързан с несигурността на бъдещите приходи. Този фактор се измерва чрез метода на съставния риск – в основата на този метод е нормата на доходност на безрисковата инвестиция
 • безрискова инвестиция – влагането на пари в активи които носят сигурен доход и е извършено за кратък период от време (т.е нейната възвръщаемост е до 1 година). Най-нискорискова е инвестицията в ДЦК, следвана от инвестицията в ДМА, на трето място облигации и най-високорискова е инвестицията в акции.
 1. Измерване на риска от фактора степен на изменчивост на очакваните приходи

 

ТЕМА 44, 45: Погасяване на дълг във фирмата при придобиване на ДМА. Начини за погасяване

 1. Размер на дълга „К” - капиталова стойност, която е инвестирана в предприятето от външен източник. К изразява размера на дълга, този размер на дълга се нарича още главница, като го разделим на броя на периодите за погасяване - “t” , полученият резултат се нарича погашение – част от главницата за всеки период: 

  К/t=П

  Към погашението се добавя и лихвата за съответния период и се получава размерът на дълга, възстановен през съответния период, т. нар погасителна вноска Пвн
  Пвн=П+Л
 2. Начините за погасяване на дългосрочния дълг в предприятията зависят от начина на изчисляване на лихвата. – 2 начина
 • Първи начин
  Пвн1=П+К*р
  Пвн2=П+(К-П)*р
  Пвн3=П+(К+2П)*р
  ......
  Пвнn=П+(К+(n-1)П)*р , което е равносилно на Пвнn=П+П*р

Тук финансовата тежест намалява към края на периода Пвн1>Пвнn 
Лихвата за съответния период се изчислява катоза същия период остатъка от дълга се олихви по договорения в сделката лихвен %.

 • Втори начин
  чрез използването на сложна лихва
  (1+р)n – сложен лихвен фактор – обратен на дисконтиращия фактор PVIF=1/(1+р)n
  Ко*(1+р) n=Кn

  Пвн1=П*(1+р)1
  Пвн2=П*(1+р)2
  Пвн3=П*(1+р)3
  ......
  Пвнn=П*(1+р)n 

  Тук финансовата тежест нараства с приближаване към края на периода.

Лихвата и съответната погасителна вноска се изчисляват като погашението, дължимо през съответния период се олихви по модела на сложната лихва за толкова периода n, за колкото това погашение е било дължимо.

<<< НАЗАД