Лекции по корпоративни финанси :

 

 

 

 

 

<<< НАЗАД

 

ТЕМА 36: Финансово планиране във фирмата

 1. Същност – процес на определяне на финансовите потребности на фирмата в бъдеще. Бъдещите финансови задължения, които предстои да погаси фирмата.

 

ТЕМА 37, 38 и 39 Видове, форми и методи на финансово планиране

 1. Съществуват най-различни начини планиране на финансовите потребности на фирмата в бъдеще, а най-основните са съдържаниие на основните методи на финансово планиране. Една част от методите се отнасят за текущото финансово планиране, а друга за инвестициите.
 2. Методи за планиране на текущите финансови потребности – тоест как да се определят разходите за следващата финансова година.
 • процент от продажбите – в основата на този метод е връзката между обема на продажбите и необходимите активи
  1-во установяваме активите, водещи до увеличение на продажбите, така се намират необходимите ни източници
  2-ро – съгласно баланса за текущата година правим съотношение между ДА/продажби и КА/продажби и получените норми се умножават по заложените бъдещи продажби. Получените суми показват колко налични КА и ДА трябва да бъдат осигурени за следващата година. Разликата между сумите за ДА и КА от баланса за текущата година и получените суми за следващата година се нарича допълнителна финансова обвързаност, търси се в пасива и трябва да бъде осигурена.
  ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА:
  1. Определят се продажбите за текущата година
  2. Установявасе състоянието на баланса в предприятието в края на текущата година
  3. Изчисляват се норми на елементите на КА и ДА към обема на текущите 
  4. Прогнозират се продажбите за следващата финансова година
  5. С изчислените норми се умножават бъдещите продажби и се изчислява стойността на елементите на КА и ДА за следващата година
  6. Разликата между изчисления обем на А за следващата година и стойността на П от текущата година е допълнителна та финансова потребност за фирмата за следващата година.
 • Паричен бюджет (бюджет на паричните приходи и разходи) – в основата на този метод е изчисляването на паричните средства за следващата финансова година, които ще гарантират нормалната работа на фирмата. Изчисляването им се извършва в т.нар бюджетна форма Cash in – Cash out. Бюджета се прави в двустранна форма

 • Пари във
 • Пари от
 • Продажби
 • Доставки
 • Лихви и дивиденти
 • Външни услуги
 • Продажби на ДА
 • Лихви
 • Други
 • Данъци
 •  
 • РЗ
 •  
 • Осигуровки
 • 3Пари ВЪВ
 • 3Пари ОТ

 

Ако сумата на пари ВЪВ е по-малка от пари ОТ – разликата е допълнителната финансова потребност и трябва да се планира осигуряването й.

 • Паричен оборот – отнася се до планиране на средствата за финансиране на инвестициите и да установи допълнителната финансова потребност извън разполагаемите средства за финансиране на А. В основата на този метод е счетоводната форма ОПР. Този метод се отнася до планиране по скоро на текущи финансови потребности,а не на дългосрочни инвестиции.

 

 

ТЕМА 40: Дивидентна политика на фирмата

 1. Същност – съотношението между разпределението на НП за увеличение на основния капитал и за дивиденти е в същността на дивидентната политика на фирмата.
 2. Дивидент – част от печалбата след данъци, която се разпределя на една акция и се изплаща на притежателя й.
 3. Видове дивиденти – парични и непарични. Непаричните дивиденти са под формата на нови акции.
 4. Парични дивиденти – определят се в лева или процент на една акция и се изплащат на притежателя й.
 5. Непарични дивиденти – това са плащанията на фирмата във връзка с изчислените дивиденти не в пари а в нови акции и има 2 начина за определянето им:

 

 • пряк – при него броят на акциите, които получава всеки акционер като дивидент се определя като притежаваните от него акции се умножат по дивидента и се разделят на номиналната стойност за 1 акция
 • косвен – чрез раздробяване на акции – акциите които се получават като дивидент се определят според съотношението между притежаваните след разпределението на дивидента акции и притежаваните преди разпределението акции.

Като се види каква е НП и колко са издадените до момента акции като сума от една страна и сумата на издадените акции до момента от друга страна, тяхното съотношение дава съотношението според което ще се разпределят акциите.
Напр:
Тоест ако съотношението (НП+Сума на акции до момента)/сума на акции до момента=5/4, следователно5/4=1,25 , получения коефициент умножаваме по сто 1,25*100=125 , и изваждаме от полученото число 100:125-100=25, полученият резултат дава колко нови акции ще бъдат получени за всеки сто акции от техния притежател.

 

<<< НАЗАД