Лекции по корпоративни финанси :

 

 

 

 

 

<<< НАЗАД

 

ТЕМА 31: Краткосрочно финансиране във фирмата. Нетен оборотен капитал. Брутен оборотен капитал

 

 1. Влагането на пари в КА изразява краткосрочното финансиране във фирмата. То се изразява чрез понятието оборотен капитал или брутен оборотен капитал. Паричнита средства, инвестирани в КА образуват нейния оборотен капитал. Паричните средства на фирмата, инвестирани в КА, чиито източник за дългосрочните източници на капитал образуват нетия оборотен капитал на фирмата. 
  Оборотен капитал(ОК)=Брутен оборотен капитал (БОК)=КА
  НОК- нетен оборотен капитал

  НОК=БОК-Краткосрочните задължения

 

ТЕМА 32: Обращаемост на оборотния капитал, показатели за измерванена обращаемостта

 1. Коефициент на обращаемост – изразява обема продажби, извършени с единица оборотен капитал
  Кобр = Продажби(за 1г)= 5000/1000=5 пъти се задвърта оборотният капитал
  КА
 2. Коефициент на натоварване – показва колко оборотен капитал е ангажиран с един лев продажби.

  Кн=     КА_____=1000/5000=0,20 лв оборотен капитал се съдържа в 1 лв продажби
  Продажби
 3. Продължителност на оборотния капитал – когато умножим коефициента на натоварване с 360 получаваме за колко време се завърта оборотния капитал.
  Кн*360=0,20*360=72 – за 72 дни се завърта оборотния капитал

 

 

ТЕМА 33: Измерване на финансовата структура на фирмата

 1. Съвкупността от всички иточници за финансиране на активите на фирмата представени с техните относителни тегла е финансовата структура на фирмата

 

СК                       или     ОК
3П                        3П

 

ТЕМА 34: Капиталова структура

 1. Съвкупността от дългосрочните изночници на финансиране на активите на фирмата представени с техните относителни тегла

 

Д/К

Д-дългосрочен дълг
К – размерът на дългосрочно инвестирания капитал във фирмата и той е равен на 
К= СК+Ддълг

 

ТЕМА 35: Измерване на капиталовата структура на фирмата

 

Това измерване трябва да фиксира размера на дългосрочния дълг и дългосрочно инвестирания капитал – Д/К. Това измерване трябва да покаже влиянието на капиталовата структура върху показателите.

НП/СК= r – рентабилност – скорост на усвояване на капитала

 1. Измерване на капиталовата структура на фирмата чрез финансов лост (ливъридж) – финансовият лост измерва зависимостта на нетната печалба за единица собствен капитал от изменението на печалбата на фирмата преди плащане на лихви и данъци. Тази зависимост се определя от относителния дял  на дългосрочния дълг към дългосрочното финансиране във фирмата. Финансовият лост измерва капиталовата структура на фирмата чрез стойността си. Ако този коефициент е над 1, това показва, че в дългосрочното финансиране преобладава дългосрочен дълг, а ако е под 1, това показва че в капиталовата структура преобладава собствения капитал. Коефициентът над 1 показва, че за всеки 1% изменение на печалбата преди лихви и данъци нетния доход (Неразпределената печалба) на единица капитал се изменя с над 1%. При коефициент под 1 съответства изменение на нетния доход на единица капитал под 1%. Когато се увеличи привлечения капитал това спомага за бързата възвращаемост на СК.

 

Тоест за да се намери финансовият лост трябва да се намери отношението между 
НП/СК=коефиц1 и между Печалбата преди лихви и данъци/Дългосрочния дълг=коефиц2. Отношението между получените коефициенти коефициент1/коефициент2 е ливъриджа

<<< НАЗАД