Лекции по корпоративни финанси :

 

 

 

 

 

<<< НАЗАД

 

ТЕМА 26: Определяне цената на анюитети

  1. Определение за анюитет – анюитетът е ДФА, тоест инвестиция във финансова институция, която носи доход в продължение на ограничен брой години. Това е невъзвращаема ивнестиция, възстановяваща се чрез носения от нея доход. Цената на анюитета се формира от:

А – анюитетния ежегоден доход, постоянен за ограничен брой години
PVIFi – дисконтовия множител съответстваш на нормата на лихвата
Сборът от дисконитраните сегашни стойности на годишния бъдещ доход на анюитетадава цената на анюитета: Ца=А*PVIF1+A* PVIF2+….+A* PVIFn

Пример:
Искаме да получаваме анюитентен годишен доход в размер на 20 000 лв при лихва 8% за период од 4 години.

Ца= 20 000*0,9259+20 000*0,8573+20 000*0,7938+20 000*0,7350=66 240

Т.е трябва да внесем сега 66 240 лв , ако искаме в продължение на 4 години да получаваме по 20 000 лв годишно.

ТЕМА 27: Определяне цената на облигацията

Правилото е да се опеделят доходите от съответните А ???

Цобл=Л* PVIF1+Л* PVIF2+...+(Л+НСО)* PVIFn
Л- лихва – постоянен доход от облигация
PVIF- дисконтов множител съотвестващ на доходността от алтернативната инвестиция – напр. Банков заем
НСО- номинал на облигация

Пример:
Емитирана е 3-годишна облигация с купонен лихвен процент 8% и номиналнастойност 100 лв. Нормата на доходност на алтернативната инвастиция е 7%. Каква е цената на облигацията

Л=НСО*Купонен лихвен%
Л=100*0,08=8 лв – това е доходът който трябва да се дисконтира
Ц обл=8*0,9346+8*0,8734+(100+8)*0.8163=7.48+6.99+88.16=102.63
Цобл=102,63 лв

 

ТЕМА 28: Определяне цената на обикновени и привилегировани акции

 

Цоа=  Д1
  r-g

Цпа=Д/r – тук Д е постоянен и следователно тези акции са по-евтини.

 

Д1 – очакваният дивидент за текущата година
r – нормата на доходност на алтернативната инвестиция
g – годишния темп от увеличението на дивидента

Пример:
Ако Д1=12
r= 0.15
g= 0.05 – той е даден в документацията по емитиране на акциите
то Цоа=?
                        Цоа=12/(0,15-0,05)=120

ТЕМА 29: Определяне цената на пожизнени ренти

 

  1. Определение – пожизнената рента е вложение във финансова институция, която носи доход неопределено време

Цр=Р/р

Р- годишния рентен доход
Р- лихвения процент, с който се олихвява рентата

Пример:
Ако искаме да получаваме годишен доход от 100 000 лв пожизнено трябва да внесем сега 1 250 000 лв при 8% лихвен процент, тъй като:
Цр=100 000/0,08=1 250 000 лв

Този рентен ежегоден доход обаче е подложен на обезценка с течение на времето. Например инфлацията ако е 2% за 50 години рентата се обезценява напълно – тоест достига 100%

Съществуват защити от обезценка от инфлация:
Цр=   Р
p- g 
Р-рентен доход
р-лихвата по рентата
g – годишен темп на инфлацията

Защитена от инфлация рентата е по-скъпа от обикновената.

От примера следва че ако имаме годишно 3% инфлация:

Цр=100 000/(0,08-0,03)=2 000 000 > 1 250 000

Горницата над тези 1 250 000 е цената на защитата от инфлация

 

ТЕМА 30: Инвестиране на средствата на фирмата в КА. Същност на процеса

  1. Същностна процеса – особеността на тази инвестиция е, че тя не носи пряко доход, а създава условия занепрекъснатост на дейността на фирмата.
  2. Класификация на КА
  • материални запаси
  • парични средства
  • Разходи за бъдещи периоди
  • Вземания

Тази инвестиция се възвръща изцяло и наведнъж чрез продажбата на стоките и услугите. Обикновено инвестирането на средствата в КА се свързва с източника на парични средства за тази инвестиция. Парични средства, инвестирани в КА се изразяват с понятието ОБОРОТЕН КАПИТАЛ.

<<< НАЗАД