Лекции по корпоративни финанси :

 

 

 

 

 

<<< НАЗАД

 

ТЕМА 21 – Капиталово бюджетиране (КБ)– същност и етапи

 1. Определение – КБ е процес на сравняване, оценка и анализ на размера на инвестицията и ефектите от нея
 2. Главната цел при функционирането на предприятието според съвременната финансова теория е максимизиране на стойността му в интерес на неговия собственик /собственици/. В това направление оказват влияние множество фактори, които се диференцират в две основни групи: първични фактори и вторични фактори. Основните фактори са инвестициите в стопанската дейност на предприятието. Те предопределят насоките в развитието му, пазарната му позиция от гледна точка на търсенето на неговите продукти, принадлежността му към даден стопански отрасъл, мястото му в конкурентната борба при условията на пазарна икономика и др. Финансово – стопанските решения допълват основните решения в направлението на избора на подходящи източници на финансиране и рационалното им разпределение. Синтезъ на двете групи фактори намира израз във формирането на стойността на предприятието – Vpc като сума от собствен капитал – Е и финансова задлъжнялост L.
  Vpc = E+ L
  Пазарната стойност на предприятието може да се увеличи ако настоящата стойност на инвестиционния проект е по-голяма от вложената сума в инвестицията. В крайна сметка пазарната стойност на предприятието нараства с нетната настояща стойност на инвестицията. Това е възможно само при NPV > 0. Ако NPV = 0, ръководството на предприятието може да очаква изгоди от инвестиционния проект в областта на мениджмънта, но липсват стопански изгоди за собственика /акционерите/ и признаването на инвестиционния проект е дискусионно. При NPV < 0 пазарната стойност на предприятието се намалява и то не изпълнява от икономическа гледна точка мисията си за собственика и мениджърите. Може да се направи извода, че стойността на предприятието се учеличава само чрез внедряване и реализация на инвестиционни проекти с нетна настояща стойност по-голяма от нула. Този извод се прилага в качеството на фундаментален критерии в инвестиционната теория и в частност в капиталовото бюджетиране.
  Капиталово бюджетиране е процес на оценка на предлаганите дългосрочни проекти или направления за бъдеща дейност на предприятието във връзка с рационалното разпределение на ограничените ресурси между избраните проекти. На тази основа капиталовото бюджетиране изпъква като процес на същностно обосноваване, количествено анализиране и практическа реализация на капиталовия бюджет на предприятието. Процесът на капиталовото бюджетиране включва избора, оценката, планирането на инвестиционните проекти и изготвянето на капиталовия бюджет на предприятието. В него намират отражение планираните годишни разходи и приходи в детайлен аспект за период от 3 до 5 години и окрупнени параметри за инвестиционните проекти с реализация от 6 до 10 години. Първият етап на капиталовото бюджетиране e разработване на портфейл от инвестиционни алтернативи с оглед реализацията на стратегията на предприятието. Целта е да се дефинират потенциалните възможности за инвестирането и се отхвърлят неподходящите алтернативи. Вторият етап е разработване на инвестиционните проекти и детайлизация на стойностните параметри, определяне на величината, времето на проявление и риска за паричните потоци на всеки проект. Третият етап се изразява в оценка на инвестиционните проекти чрез обобщените критерии за максимизиране на стойността на предприятието и конкретизиране според критериите за рационалност от финансово – икономическа гледна точка. Приетите проекти се подлагат отново на селекция с оглед на рационалното използване на капиталовите ресурси на предприятието и информационната осигуреност на несигурността на капиталовложенията. Следващият етап е включване и отразяване на инвестиционния проект в капиталовия бюджет на предприятието.
  Последният етап е контрол и одитинг върху извършените процедури и периодично сравняване на проекти с фактически параметри на инвестиционните проекти в процеса на тяхното внедряване и реализация. Това означава, че този етап се извършва непрекъснато и предполага корекции в параметрите от гледна точка на промени в обкръжаващата среда, реакцията на пазара конкурентите и други.
  Основни видове инвестиционни проекти.
  Инвестиционните проекти на предприятието са свързани винаги с конкретна инвестиционна цел, стопанска възможност и дават резултати за ограничен период от време, наречен „икономически живот на проекта”. Съществуват множество фактори, които определят икономическия живот на даден инвестиционен проект. Към тях се отнасят физическото и моралното износване на дълготрайните активи; пазарното търсене на произвеждани с тях продукти; нивото на качеството на произвежданите продукти; поведението на конкурентите на пазара и др. Тези фактори се третират в качеството си на произвежданите продукти /услуги/; поведението на конкурентите на пазара и др. Тези фактори се третират в качеството си на признаци за разнообразни класификации на инвестиционните проекти. Една от най – популярните класификации е разработена от В. Шерп и Ал. Гордон и включва:
   Икономически живот на проекта, според който се различва:
  - Краткосрочно инвестиране – проектът генерира разходи и осигурява приходи за срок до една година;
  - Дългосрочно инвестиране – проектът генерира парични потоци за срок над една година;
   Съдържание на проекта – отразява естеството му и се обособяват:
  - Обновителни проекти – имат за цел преодоляване на моралното и физическо остаряване на дълготрайните активи.
  - Инвестиции в нови продукти и пазари – тук се включват проекти за производство на нови продукти и услуги и навлизане на нови пазари, на които до момента предприятието не е присъствало;
  - Инвестиционни проекти – това са проекти за усъвършенстване на продукти, трансфер и усъвършенстване на технологии, подобряване на организацията на производството, труда и мениджмънта.
  - Експанзионистични проекти – целят разширяване на производствения капацитет и притежаваните пазарни дялове на предприятието.
  - Мандатни проекти – пораждат се от нормативни актове, екологични норми, държавни поръчки, социални ангажименти към политически програми на централната или мстната изпълнителна власт и други;
   Връзка на проекта с други проекти – по този критерии се разграничават:
  - Относително независими проекти – при тях паричните потоци нямат връзка с други проекти и бюджетирането им е самостоятелно;
  - Взаимно изключващи се проекти – ограничените финансови ресурси правят невъзможно бюджетирането на един проект при наличието на приети преди него. Причините могат да бъдат съща така технически или организационни.
  - Взаимосвързани проекти – това са проекти, при които успехът на един води до бюджетирането на друг проект.
  - Добавъчни проекти – при тях инвестицията в един проект повишава паричните потоци от друг проект.
   Според функционално – стопанското предназначение на проектите:
  - За разширяване на стопанската дейност – обикновено са свързнани с изграждането на нови производствени системи и стопански обединения.
  - За заместване на активи – за иновации или лизингово финансиране
  - Мандатни проекти – не допринасят за пряка финансова изгода, но реализират нормално протичане на стопанската дейност – с екологично и социално – битово предназначение.
   Според възможностите за реализация на проектите:
  - Взаимно изключващи се – реализацията на един проект води до елиминиране на друг.
  - Независими – за придобиване на единични дълготрайни активи, магазини или офиси, които пораждат независими парични потоци.

 

ТЕМА 22 – Методи на КБ

 • метод на чистата настояща стойност
 • вътрешна норма на възвръщаемост
 • индекс на рентабилността
 • срок на откупуване на инвестицията
 • анюитети

 

 1. Метод на чистата настояща стойност – целта на този метод е да покаже абсолютния размер от ефекта на инвестицията, т.е резултатът от прилагането на метода е абсолютна стойност. Ако при определянето на процеса на инвесиране се сравнява ННС дали е по-голяма, по-малка или равна на нула, то приметодите на КБ трябва да се изчисли на колко точно е равна ННС с точност. Колко е абсолютното превишение на приливът на ивсетираният капитал над одлива.
  ЧНС=+НПП1*PVIFi+НПП2*PVIFi+НПП3* PVIFi +...+НППn* PVIFi 

  Пример: Инвестирани са 10 млн лв в ДМА със срок на експлоатация 4 години. Печалбата след данъци по години е както следва:
  1-ва г – 1 млн
  2ра г – 1,5 млн
  3та г – 1,2 млн
  4та г – 1,1 млн
  Да се изчисли абсолютния ефект от инвестицията чрез метода чиста настояща стойност, ако се знае, че нормата на доходност на инвестиции със същата степен на риск е 15% (норма на доходност на алтернативната инвестиция).
  Решение: в хил лв
  Чиста настояща стойност= -10 000+(1000+2500-АО)*0,8696+4000*0,7561+ +3700*0,6575+3600*0,5718=-10 000 +10 559=559
  ЧНС=559 хил лв
 2. Метод на Вътрешната норма на възвращаемост – този метод има за цел да покаже каква е нормата на доходност на конкретната инвестиция и с колко тя е по-голяма или по-малка от алтернативната инвестиция

3.1 Правила за приложението на метода

1-во – намира се чистатат настояща стойност на инвестицията
2-ро – установява се нормата на дисконтиране, при която чистатат настояща стойност е отрицателна величина
3-то – вътрешната норма на възвращаемост се изчислява по формулата:

ВНВr1+(r2-r1)*          ЧНСr1     
ЧНСr1-ЧНСr2

Пример:
Използва се условието на примера при изчисление на ЧНС. Нека вземем и норма на доходност 25%.
Изчислява не ЧНС при норма , която ще даде резултат ЧНС<0 – тук това става, когато нормата на доходност е 25%
В хил лв
ЧНС= -10 000+(1000+2500)*0,8000+(1500+2500)*0,6400+(1200+2500)*0,5120+ (1100+2500)*0,4096=-10 000+8729=-1 271 хил лв

ВНВ= 0,15+(0,25-0,15)*              559000  = 0,18
                                   559000-(-1271000)

Следователно нормата на доходност на инвестицията спрямо алтернативната (15%) е по-висока.

 1. Индекс на рентабилността – при изчислението му се съпоставя сбора от дисконтираните стойности на НПП-ис размера на инвестицията, като първото се делина второто. Индексът на рентабилността се бележи с Ir и се пресмята по следната формула:

  Ir=   3НПП
  К

  От примера:

  Ir= 10 559    =1.056
  100 000


  Този метод на индекс на рентабилността показва, че всеки вложен лев носи 0,056 лв повече ако този лев бъде вложен в алтернативната инвестиция

ТЕМА 23: Методи за оценка на ДА

 1. Видове методи за оценка на ДА:
 • метод на материалната оценка – основава се на разходите за съзваването на А. Един А струва толкова, колкото са разходите за неговото придобиване. Цената се формира с оценката от инвеститора. Това ценообразуване не се прилага в практиката, тъй като разходите са много субективни за всяка фирма.
 • Метод на настоящата /дисконтираната/ стойност на бъдещите доходи от А – един А, оценен по този метод има цена равна на сбора от дисконтираните стойности на бъдещите доходи от актива. 
  Доходите от активите се определят като сума от НП и АО, но това е неприложимо при ФА, които не са амортизируеми. Приопределяне на нормата на доходност отново се съобразяваме с нормата на доходност на алтернативния актив.

 

ТЕМА 24: Правила за определяне на цената на ДА, според носения от тях доход

1-во – Определят се ежегодните доходи от А
2-ро – определя не подходяща норма на дисконтиране, която да съответства на нормата на доходнос на алтернативната инвестиция
3-то – дисконтират се бъдещи доходи от А с избраната норма
4-то – сумират се сегашните стойности от бъдещите доходи на А. Получената сума е оценка за пазарната стойност на актива и е неговата цена.

 

ТЕМА 25: Определяне на цената на ДМА

 

Цдма= НПП1*PVIF1+НПП2*PVIF2+...+НППn*PVIFn
НПП – нетен паричен поток
PVIF – дисконтиращ множител – от таблицата

Цдма=3НППi* PVIFi

Пример: 
ДМА има срок на експлоатация 4г и първоначалната му стойност е 80 000 лв. Доходът изразен в печалбата след данъци е както следва – 
1-ва година 5000 лв
2-ра година 10 000 лв
3-та година 15 000 лв
4-та година 20 000 лв
Възвращаемостта на алтернативната инвестиция е 15%. Колко е цената на актива според носения от него доход.

ГСАО= ПСДА/t=80 000/4=20 000

НПП1* PVIF1=(5000+20 000)*0,8696=25 000*0,8696=21 740
НПП2* PVIF2=22 683
НПП3* PVIF3=23 012
НПП4* PVIF4=22 872
Цдма=90 307 – пазарната оценка на ДМА

 

<<< НАЗАД