Лекции по корпоративни финанси :

 

 

 

 

 

<<< НАЗАД

 

ТЕМА 16: Особени източници за финансиране на А на фирмата

 1. Особени източници са традиционните източици – ПА и облигации, към които са прикрепени доплнителни условия за доходоносност, наречени опции.
 2. Видове опции
 • гаранции – прикрепят се към ПАи към облигациите. Тази опция дава право на притежателя й до определена бъдеща дата да придобие (да купи) определен брой обикновени акции на фиксирана цена от фирмата издала гаранциите. Това право на гаранция може да се продава. 
  Цг=N*(Цпоа-Цфикс оа)
  N-брой ОА, които може да закупи притежателя на привилегировани акции
  Цпоа – пазарна цена на ОА
  Цфикс оа – фиксирана цена на ОА, според гаранцията
  Би могло да се изчака удобен момент, в който Цпоа>Цфикс оа и да се спечели от разликата или директно да се продава това право по Цг. Тази цена моеда бъде по-голяма от теоретично изчислената в случай че Цпоа се покачва в момента.
 • Конвертируемост /заменяемост/ на облигациите – тази опция се прикрепя към облигациите и дава възможност на техните притежатели да ги заменят в избран от тях момент за определен брой ОА по цена на замяната наречена конверсионна цена. КК се нарича конверсионен коефициент и показва с колко акции могат да се заменят конвертируемите облигации. Роля при определянето на броя на акциите се използва както номиналната стойност на облигациите така и конверсионната цена.
  КК=НСО/Кцоа

  НСО – номинална стойност на облигациите
  Кцоа-конверсионна цена на 1 ОА
  На капиталовия пазар се изчаква винаги да се оформи тенденция за покачване или намаляване на цените ан ценни книжа. На капиталовия пазар обикновено не се заменят и не се влага целият наличен капитал или всички налични конвертируеми облигации наведнъж а най-много половината.

Дао Джонс – индекс на нюйоркската фондова борса
Софикс – индекс на софийската фондова борса

 

 

ТЕМА 17: Финансиране на А на фирмата чрез лизинг

 1. Същност на лизинга – особена форма на финансиране на активите на фирмата чрез особен вид наемен договор, с който се наема за определен период от време ДА.
 2. Видове лизинг: оперативен и финансов
 3. Особености на оперативния лизинг:
 • срокът на наемане на актива е значително по-кратък от срокът на експлоатацията му
 • амортизационните отчисления за наетия актив се начисляват в разходите на собственика
 • ссслед изтичане на срока на наема, актива се връща на неговия собственик
 1. Финансов лизинг
 • срокът на наемане съвпада със срока на експлоатация
 • амортизационните отчисления на наетия актив се начисляват в разходите на наемателя и той ползва данъчните изгоди от това
 • след изтичане да срока на договора за наем, активът има възможност да бъде придобит от наемателя

ИЗГОДИ ОТ ФИНАНСОВИЯ ЛИЗИНГ

 • данъчна изгода от лизинговата вноска 
  Ди лиз вн=ЛизВн*Ндп
 • данъчна изгода от амортизационните отчисления
  ДиАО=АО*Ндп

В НСС за финансов лизинг е определено лизингът да се отчита като А и П. При внасянето на вноските по лизинга се натпурват по салдата на сметките за ДА и за дългосрочни заеми по финансов лизинг.

 

ТЕМА 18: Изчисляване на разходите при лизинга

 1. Финансовата тежест при лизинга са разходите при лизинга. Има два вида разходи според вида на лизинга
 2. Разходи при оперативан лизинг – РОЛ
  РОЛ=Лвн(1-Ндп)+ДиАО
 3. Разходи при финансов лизинг – РФЛ
  РФЛ=Лвн(1-Ндп)- ДиАО

 

*дисконтиране- освъвременяване на бъдещите стойности в настоящ момент

ТЕМА 19: Ичисляване размера на годишната лизингова вноска при различните видове лизинг

1. Оперативен лизинг – ГлВн=?
ГлВн=Нетен разходн на собственика
3PIVFi*(1+r)
2. Правила за изчисляване на ГлВН при оперативен лизинг
1-во – определят се разходите на собственика за придобиване на актива
2-ро – изчисляватсе ГСАО на наетия актив
3-то – изчислява се данъчната изгода за собственика на актива от изчисление на амортизационните отчисления
4-то – изчислява се настоящата (дисконтирана) стойност на данъчната изгода от АО
5-то – изчислява се нетния разход на собственика на А, като разлика между разходите за придобиване на актива и сбора от настоящите стойности на данъчната изгода от начисляването на АО
6-то – изчислява се нормата на доходност на собственика преди плащане на данъци

*Нормата на доходнос след плащане на данъци е определена от собственика при отдаване на актива под наем. Тази норма се използва като норма на дисконтиране приизчислението на настоящата стойност на данъчната изгода
Чрез изчисляването на ГлВн се разбира колко да бъде лизинговата вноска, която да бъде предложена на лизингополучателя!

3. Финансов лизинг – правила за изчисляване
1-во – несе изчислява нетния разход на собственика за придобиването на А, тъй като амортизационните отчисления за наетия актив се начисляват като разход от наемателя и съответно той ползва Ди от тях
2-ро – във формулата за изчисление на ГлВн i=срока на експлоатация на актива

 

ТЕМА 20: Инвестиране на средствата на фирмата в ДА. Характеристика на процеса Цели на инвестиционната политика

 

 1. Инвестиции – големи еднократни фирмени разходи за придобива не на ДА, от които тя очаква някакви бъдещи доходи – отбелязват се с  инвестиция (минусът отпред означава отлив на капитал).
  Двойката доходи от инвестицията: неразпределената печалба (НП) и годишната сума на амортизационните отчисления (ГСАО) образуват нетния паричен поток от инвестицията (НПП). НП+ГСАО=НПП
  Сумата от всички нетни потоци за целият период на инвестицията образуват нетната настояща стойност на инвестицията (ННС).
  НП1+ГСАО1=НПП1
  НП2+ГСАО2=НПП2
  НП3+ГСАО3=НПП3
  .....
  НПn+ГСАОn=НППn

  НПП1*PVIFi+НПП2*PVIFi+НПП3* PVIFi +...+НППn* PVIFi =ННС

  Ако ННС>0 – благоприятен случай – доходите към момента на инвестиране превишават вложения капитал
  Ако ННС<0 – декапитализация – загуба на част от капитала – сумата на инвестицията превишава настоящата стойност на нетните приходи
 2. Цели на инвестиционната политика
 • увеличаване на стойността на инвестирания капитал ННС>0
 • да се увеличи пазарната оценка на активите, в които е инвестиран капитала

 

<<< НАЗАД