Лекции по корпоративни финанси :

 

 

 

 

 

<<< НАЗАД

 

ТЕМА 11: Цена на финансиране на А от НП

Собственик на НП и ОК са собствениците на предприятието, докатособстваника на А и П е самото предприятие.

Цнп=До(1+g)+g
Цпоа

До-дивидент от предходната година
g-годишен темп на увеличение на дивидента
Цпоа – пазарна цеа ан една ОА по данни от фондовата борса.

 

ТЕМА 12: Цена на финансиране на А чрез емисия на ОА

Цнп=До(1+g)____ +g
         Цпоа(1-Ре)

 

ТЕМА 13: Цена на финансиране на А на фирмата чрез емисия на привилегировани Акции

Цпа=Д/Цппа(1-Ре)

ТЕМА 14: Цена на финансиране на А на фирмата чрез емисия на облигации

Цобл=Л/Цпобл(1-Ре)

ТЕМА 15: Средно претеглена цена на капитала – СПЦК

  1. СПЦК е средната цена ан финансирането на А, изчислена като цената на финансиране от всечки източник се претегля с относителния дялна този източник към цялото финансиране на активите. СПЦК е сбор от претеглените цени на съответнита източници за финансиране

 

СПЦК=Цпоа*ОA________ +Цпа*ПА__________+Цобл*ОБЛИГАЦИИ
                      ОА+ПА+ОБЛ    ОА+ПА+ОБЛ      ОА+ПА+ОБЛ

 

<<< НАЗАД