Лекции по корпоративни финанси :

 

 

 

 

 

<<< НАЗАД

 

ТЕМА 6: Критерии за избор на източници за финансиране на активите на фирмата

 1. Общ критерий – при избора на източник на финансиране на активите, така да се съблюдава максимален темп на нарастването на нетния доход на единица СК: НП/СК= макс
 2. Частни критерии
 • собствени източници за финансиране на активите на фирмата се използват, ако печалбата след данъци е по-малка отколкото евентуалните ликви по ползвани заеми
 • външни източници се ползват, ако предприятието при плащането на лихвите по евентуалните заеми постига печалбата след данъци и лихвите според данъчното закотодателство са признати за присъщ разход на фирмата

В България лихвите се отчитат като финансови разходи. В разултат на калкулирането на лихвите като разход се постига данъчен ефект – това е данъкът, който не бихме платили.

 

ТЕМА 7: Формиране на ватрешните източници за финансиране на активите

 1. Формиране на ечалбата след данъци (НП) – тя се формира според правилата дадени със закона за Корпоративното подоходно благане – 1997 г. Този закон регламентира при образуване на НП:
 • кои са законово признатите приходи – това са документално обоснованите приходи
 • кои са данъчно признатите разходи – представителни разходи, разходи за социални дейности се признават до определен размер

 

Данъчно признатите приходи
-
Данъчно признатите разходи
Счетоводна печалба – данъчна база

Зя нуждите на данъчното облагане се счетоводната печалба се трансформира в данъчна база. Тази данъчна база се умножава по нормата на дънък върху печалбата – 10% - норма на данък печалба.
Неразпределената Печалба=Счетоводната печалба - НДП*Данъчна база

 

ТЕМА 8: Обраразуване на амортизационните отчисления в предприятието – Методи за амортизация

 1. Същност на амортизацията акто източник за финансиране не активите – амортизациите сса ежегодното отчисляване от стойността на дълготрайните амортизируеми активи, което се отчита в разходите на предприятието и служи за възстановяване на излизащите от употреба ДА. Следователно АО са разход за възстановяване на амортизираните активи, тъкъв е и техният данъчен статут.
 2. Методи за амортизация – изчисляването на ГСАО се извършва с помощта на амортизационни норми. ГСАО=Първонач ст-ст на ДА*ГАН/100

!!! Методите за амортизация се използват за изчисление на ГАН

 • Линеен метод: ГАН е една и съща за целия период t
  ГАН=Първонач ст-ст на А/t
 • Нелинайни методи: при тях ГАН се изчислява чрез прилагане на спацифичен подход

І-ви подход – Сумата на числата – ГАН се изчислява като годините оставащи до края на срока на експлоатация на актива се делята на сбора от поредните номера на годините от експлоатационния срок на А.
ІІ-ри подход – Нелинейни методи, при които ГАН=100%/t, но при изчисляване на ГСАО за съответната година се използва не първоначалната ст-ст на ДА, а неговата остатъчна ст-ст.
Амортизацията като процес е само чсечтоводна техника за прехвърляне на част от първоначалната стойност в разходите на фирмата и тази част е равна на изхабяването.

 

ТЕМА 9: Външни източници на финансиране
 

 

 

 

 

 

 

 


 1. Капиталов пазар - при емисия: фирмата изготвя проспект представя го пред комисията за финансов надзор, плаща се държавна такса. Когато фирмата получи разрешение за емисия, тя не може да продава сама акциите си и това се възлага на фирма комисионер (това са специализирани АД-та), които си имат комисионна такса.
 2. Паричен пазар –банков заем – процедура по отпускане:
  Искане за банков заем. Банката преценява дали клиентът е кредитоспособен. Кредитоискателя трябва да има кредитна история. На нововъзникнали предприятия по правило не се отпускат заем.
 3. Паричен пазар – стоков заем – доставка на стоки или услуги в условията на по-късно плащане. Стоковият заем се оформя чрез полица. В нея се посочва дата на падеж, както и лихвата за ползването на благата.
 4. Паричен пазар – лизинг – форма на кредитно финансиране на активите е само финансовият лизинг.

 

ТЕМА 10: Цена на финансиране на активите на фирмата – същност и фактори на образуването й

 1. Фактори за образуване цената на капитала:
 • формата на предоставяне на капитала – дали е от вътрешен или от външен източник. Външният източник предоставя по-скъп капитал от вътрешния, поради допълнителните разходи, коит офирмите правят за неговото получаване
 • срокът, за който се предоставя капитала – при по-дълги срокове – по-високацена, поради рискът който се получава. Ето защо се казва че паричният пазар има краткосрочен характер
 • рискът, свързан с инвестицията, т.е дейността, в която се влага капитала – при нискорисковите дейности, доходността (тоест цената на капитала) е ниска.

Акцията е по-скъп капитал от облигацията, тоест дивидентът>лихвата.

<<< НАЗАД