Лекции по корпоративни финанси :

 

 

 

 

 

<<< НАЗАД

 

Тема 1 : Съдържание на финансите на фирмата. Финансова цел на фирмата.

 1. Трите стандартни подхода за осъществавяне и разширяване на една стопанска дейност образуват съдържанието на корпоративните финанси, а именно:
 • намиране на подходящи източници на капитал
 • инвестирането на капитала в подходящи активи
 • постигане на максимален финансов резултат от инвестицията
 1. Подходящи източници на капитал са тези източници, чиято цена е поносима за предприемача – цената на капитала е доходът, който изисква да получи от него собственикът му, ако този капитал бъде инвестиран в активите на конкретна фирма. Рискът е вероятността да не се получи доходът от една инвестиция и той съществува за собстваника на капитала. Различните фирми носят различен риск.
 2. Подходящи активи за инвестиране са тези активи, които носят висок доход в бъдеще, т.е високият доход в ще увеличи тяхната пазарна оценка в бъдеще.
 3. Финансова цел на фирмата – стремеж на инвеститорите да постигнат максимална печалба от вложения капитал при минимален риск, т.е при минимална вероятност да не получат вложения капитал обратно. Зада постигнат тяхната цел, фирмите оптимизират източниците, както и влагането им в активите.

 

ТЕМА 2: Същност на фирмените финанси

 1. Същността на финансите на фирмата може да се определи като приложение на съвкупност от начини за постигане на финансовата й цел при спазване на определени икономически принципи, а те са:
 • ПЪРВИ ПРИНЦИП: при подбора на подходящи източници на капитал, трябва да се спазват определени съотношения между тях, така че нетния доход на единица собствен капитал да бъде най-висок. Нетният доход във финансовата теория се уеднаквява с неразпределената печалба в счетоводството. Този принцип е много важен за предприемачите. НП/СК=норма на възвращаемост на СК (напр. ако НП/СК=0,20 това означава че за 5 години ще се възстанови вложеният капитал). Увеличаването на активите води до увеличаване на продажбите. Темпът на увеличаването на продажбите трябва да се сравни с темпа на увеличение на разходите (те се делят на постоянни – 603, 604, 605 и променливи). Разходите се увеличават, но не със същия темп, както приходите. Това се нарича икономия от мащаба. От анализът става ясно че ПК има по-голяма норма на възвращаемост.
 • ВТОРИ ПРИНЦИП: при определяна не на цената на капитала, трябва тя да съотвества на оценката на риска от инвестицията. При по-висок риск – по-висока цена и обратно.
 • ТРЕТИ ПРИНЦИП: при постигането на финансовата цел на фирмата да се максимизира пазарната оценка на активите и на инвестирания в тях капитал. Целта на постигането на висока печалба е всвързана с целта да се постигне висока пазарна оценка. Пари и капитал се различават по това, че парите са само платежна сила, а капиталът нараства с течение на времето. Прилагането на тези принципи е свързано с условията, в които функционира фирмата. Тези условия са познати като бизнессреда на фирмата.

 

ТЕМА 3 и 4: Бизнессреда на фирмата – същност

 1. Същност – тези от елементите на икономическата и социалната среда, в която функционира фирмата, които влияят при постигането на финансовата й цел. Бизнессредата се състои от два вида фактори: икономически и социални.
 2. Икономически фактори на бизнессредата
 • характерът на държавния монопол в икономиката – това изключителното право на държавата да упражнява дейности от определен тип и да присвоява резултатите от тях. Държавният монопол влияе неготивно върху постигането на финансовата цел на фирмите като увеличава разходите й, свързани с използваните понополни услуги (експлоатация на пътната инфраструктура, ползването на подземните богатства). Увеличаването на финансовите тежести за ползването на тези ресурси влияе негативно върху финансовия резултат
 • държавното регулиране на пазара – извършва се чрез институции и закони. Чрез определяне на монополни такси държавата увеличава своите финансови постъпления (акцизи напр.)
 • състоянието на капиталовия пазар – обособена част от пазарана стоки и услуги в държавата, на оято се търгува с ценни книжа, колкото е по-развит капиталовия пазар, толкова е по.ниска цената на капитала, който се доставя чрез него. В развитите страни капиталовият пазар успешно се конкурира с банковата система като източник на привлечен капитал.
 • Макроикономическите условия и фактори – този фактор в едни случаи е благоприятен, в други – неутрален, а в трети – неблагоприятен за финансовата цел на фирмата. Напр. когато има ограничителна парична политика лихвения процент се уваличава и следователно се ограничава достъпът до капитал. Когато имаме намалени ена лихвения процент се увеличава достъпът до капитал и се получава ефектът на финансовия лост.
 • Инфлацията и динамиката й – високата инфлация ппредизвиква увеличение на разходите, а ниската и умерената води до оптимизиране на разходите на фирмата.
 • Валутните курсове – валутният курс с еопределя като цена на една парична единица на една държава, изразена в паричната единица на друга държава. Този валутен курс, който се определя от Централната банка се нарича пазарен валутен курс. Има и реален валутен курс. Има 2 подхода за изчисление:

І-ви подход – използва се масово и се основава на принципа на паритета на покупателната способност на сравняваните валути. Паритетът се изчислява по следния начин:
Напр. При сравнение между валутата на България и САЩ се определя колко харчи едно домакинство  за покупка на стоките от потребителската кошница в България изразено в лева - 1350 и в САЩ, изразено в долари - 1000. Отношението между стойностите дава реалния курс. Естествено трябва да се изравни структурата на потребителската кошница в САЩ и в България:
1350/1000=1,35 – реален валутен курс
Ако БНБ е определил пазарен валутен курс за долара към лева – 1,42 следва че българският лев е подценен. Подцененият лев стимулира износът и туризма но се ограничават пътуванията на българите. При надценената валута, съотношението е обратно. Ако вместо 1,42 плащаме 1,35 за долар се стимулира вноса.

 1. Социални фактори – изразяват се в социалната осигуреност на държавата и нейната финансова тежест. Социалните осигуровки увеличават разходите на фирмата и съответно намаляват финансовия резултат, т.е намаляват възможностите за постигане на финансовата цел на фирмата. В България социалната система е солидарна, а в САЩ е фондова.

 

ТЕМА 5: Източници за финансиране на активите на фирмата. Класификация

 1. Класификация според произхода
 • Вътрешни – възникват вътре във фирмата по силата на вътрешните й възможности. Те включват: ПЕЧАЛБАТА СЛЕД ДАНЪЦИ и АМОРТИЗАЦИОННИТЕ ОТЧИСЛЕНИЯ.
 • Външни – всички източници на парични средства извън предприятието. Те са познати под общото наименование: финансов пазар. В зависимост от начина на привличане на средства ФП се дели на: Капиталов и на Паричен пазар. От капиталовия пазар предприятията получават парични средства чрез емитиране на ценни книжа – акции и облигации. От паричния пазар предприятията получават парични средства чрез възникване на задължения за тях – банките (банков кредит), стоков кредит, лизинг, полични заеми (менителница, запис на заповед)

<<< НАЗАД