Лекции по ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ

ТЕМА №1 :Възникване на социологията като наука. Методически принципи на първите макросоциологически принципи – схващанията на Огюст Конт, Хърбърт Спенсър и Емил Дюркем.

ТЕМА №2 : Основни социални парадигми. Функционална парадигма – същност и представители.

ТЕМА № 3 :Предмет на науката социология. Изходни предпоставки за дефиниране на предмета. Схващания на амелриканските социолози за предмета на социологията.

ТЕМА № 4 :Предметът на социологията в българската литература. Концепция за социологическата структура на обществото и неговата критика.

ТЕМА № 5 :Възникване на първоначални идей за взаимдействие между икономчески и социологически явления. Възгледи на Адам Смит.

ТЕМА № 6 :Социология и класичиска икономическа икономия. Възгледите на Джон Стюард Мил – успешно съчетание между социология и икономикс.

ТЕМА № 7 :Икономическа социология и нейното развитие в теориите на Макс Вебер, Георг Зимел и Торстен Веблен.

ТЕМА № 8 :Имперично социологично изследване (ЕСИ). Същност и приложение. Основни понятия на ЕСИ.

ТЕМА  № 9:Етапи на ЕСИ и елементи на етапите. Подготвителен етап, пробно изследване, полево изследване, етап на обработка и анализ на данните, разработване на доклада на ЕСИ ( ако е необходимо – презентация ).

ТЕМА № 10: Праграма на ЕСИ – съдържание на програмата. Цели, основни задачи и изследователски хипотези. Понятиини и имперични индикатори. Операционализация на понятията.

Тема№11 :Изледователски хипотези.

ТЕМА №12: ОБЕКТ И ОБХВАТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО. МЕТОДИКА НА ИЗВАДКАТА. СЪЩНОСТ НА СТИХИЙНИТЕ ИЗВАДКИ. СТОХАСТИЧНА ИЗВАДКА И ВИДОВЕ. СТОХАСТИЧНА ИЗВАДКА – СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ.

ТЕМА №13: НЕВЕРОЯТНОСТНИ ИЗВАДКИ. СЪЩНОСТ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА КВОТНА И ТИПОЛОГИЧНА ИЗВАДКА.

ТЕМА №14: СКАЛИРАНЕ И ВИДОВЕ МЕТРИЧНИ СКАЛИ. ПРИЛОЖЕНИЕ.

TЕМА №15: Скала на Ликърт. Инструментариум на изследването. Анкетен метод, видове и приложение.