Лекции по Икономика на труда

 

Тема 1: Същност и характеристика на съвременната трудова икономика.
Тема 2: Същност и характеристики на населението и човешките ресурси.
Тема 3: Възпроизводство на населението и човешките ресурси – същност, показатели, фактори, модели.
Тема 4: Човешки капитал. Инвестиции в човешки капитал.
Тема 5: Възпроизводството на населението и човешките ресурси и влиянието му върху трудовия пазар и осигурителните системи.
Тема 6: Характеристика и особености на пазара на труда.
Тема 7: Съвършеният трудов пазар.
Тема 8: Търсене на труд.
Тема 9: Предлагане на труд.
Тема 10: Заетост и безработица.
Тема 11: Политики по заетостта и безработицата.
Тема 12: Същност и елементи на цената на труда и на работната заплата. Фактори, влияещи върху цената на труда и работната заплата.
Тема 13: Системи за определяне на заплатите – същност, роля и елементи.
Тема 14: Основни заплати – същност, роля и начини за определяне.
Тема 15: Допълнителни възнаграждения – същност, роля и начини за определяне.
Тема 16: Брутни заплати – същност, роля и начини за определяне.
Тема 17: Осигурителни системи – същност, елементи, разновидности.
Тема 18: Пенсионно осигуряване в България.
Тема 19: Осигуряване при болест, майчинство,  трудова злополука и професионално заболяване в България.
Тема 20: Осигуряване за безработица и професионална квалификация в България.
Тема 21: Здравно осигуряване в България.
Тема 22: Равни възможности и дискриминация в труда. Условия на труд.
Тема 23: Производителност на труда – същност, показатели, фактори.
Тема 24: Управление на производителността и използване на човешките ресурси.
Тема 25: Организация на труда и трудови стандарти.
Тема 26: Организационно поведение.
Тема 27: Система за управление на
човешките ресурси.
Тема 28: Същност, субекти и предмет на индустриалните отношения.
Тема 29: Колективно трудово
договаряне. Индустриални акции и уреждане на колективни трудови спорове.
Тема 30: Индустриалните отношения в България – възникване, развитие, проблеми и перспективи