Тема 6 : Отчитане на разчетите

 

 

Счетоводство на фирмата

Тема 6 : Отчитане на разчетите

 1. Обща характеристика на разчетите.
 2. Отчитане на разчетите с контрагенти/доставчици и клиенти/
 3. Отчитане на разчетите с персонала,подотчетните лица и съдружниците.
 4. Отчитане на вземанията по рекламации, липси , начети и съдебни спорове.
 5. Отчитане на разчетите с бюджета , социалното осигуряване и с други ведомства.

А/ разчетите по данък печалба.
Б/ разчетите с ДДС.
В/ разчетите с акцизи.
Г/ разчетите свързани с начисляването и внасянето на данъците по дохода на физически лица  и други данъци.
Д/ разчетите по социалното осигуряване.
Е/ вътрешните разчети.
Ж/ разчетите с разни дебитори и кредитори.

1.Обща характеристика на разчетите .
 В стопанската си дейност предприятията встъпват в постоянни взаимоотношения с други предприятия. При тези взаимоотношения възникват вземания и задължения.Те могат да бъдат уредени веднага чрез заплащането им по банков или касов път. Но в редица случаи обстоятелствата налагат да се отложи плащането, което предизвиква възникването на разчетни взаимоотношения. За да се наблюдава тяхното движение за всеки обект и своевременното им уреждане, е задължително да се организира синтетичното и аналитичното им отчитане.
      Вземанията възникват при продажби на дълготрайни активи , материални запаси и други ценности, при които плащането е отложено.Вземанията поначало се пораждат  при намаляване на активи и увеличаването на пасиви в предприятието.
      Задълженията се появяват , когато предприятието получи дълготрайни активи, материални запаси и други ценности без да ги плати. Задълженията възникват и когато извърши разходи за дейността без да ги плати, както и при начисляването на задължителни вноски към бюджета, осигурителни , здравни и застрахователни организации и други. Задължения има при увеличаване на активи или при извършването на разходи като външни услуги.
       Разчетите могат да бъдат :

 1. краткотрайни със срок на уреждане до една година и дълготрайни със срок над една година.
 2. Реални разчети и условни разчети. Реалните отразяват реални вземания и задължения , а условните са евентуални, погасяването им се обуслява от настъпването на едно бъдещо събитие.
 3. Външни разчети и вътрешни разчети. Външните са между предприятието и други отчетни единици/ клиенти , доставици и други /, а вътрешни са между предприятието и неговите структурни подразделения./ поделения , дъщерни предприятия и други /.

 В националния препоръчителен сметкоплан е предвиден специален раздел четвърти за отчитане на разчетите. Той съдържа групи сметки: гр.40 Доставчици , гр.41 Клиенти , гр.42 Персонал , гр.43 Вътрешни разчети , гр.44 Вземания по липси и начети и съдебни спорове , гр.45 Разчети с бюджета и ведомства , гр.46 Разчети с осигурители и гр.49 Разни дебитори и кредитори.
2. Отчитане на разчетите с контрагентите / доставчици и клиенти /.
Доставчици
Стопанските операции, породени в резултат на взаимоотношенията с доставчици и клиенти  обикновенно заемат голям относителен дял в общия обем на разчетните операции. Операциите за взаимоотношенията с клиентите и с доставчиците се документират обикновенно с фактура, която може да бъде данъчна или опростена.
Сметните взаимоотношения с доставчиците възникват от момента на получаването на активите или услугите. За предприятието това е задължение , което трябва да бъде заведено на отчет в синтетичните и аналитичните сметки.След като се изплати задължението отпада нуждата от неговото отчитане.
    За отчитане на този вид задължения се използват сметките от гр.40. Сметките /без 402 – доставчици по аванси / са пасивни , защото отчитат възникнали задължения на предприятието , а сметка 402 е активна, защото отчита неговото вземания за преведен аванс, срещу който се очакват бъдещи доставки на активи или услуги.
     Аналитичното отчитане на разчетите с доставчици се осъществяват  по име на доставчик, по документи и други.

2.1. счетоводно отчитане на разчетите при обикновени доставки – използва се сметка 401 .Ако задължението се изплати в момента на доставката , тази сметка може да не се използва, но предприятията които са регистрирани по ДДС следва задължително да водят сметки 401 и 411.
Към сметка 401 могат да бъдат открити следните подсметки : 4011 доставчици на дълготрайни активи , 4012 доставчици на материали и стоки, 4013 доставчици на услуги , 4014 доставчици и по ценни книжа , 4019 доставчици по ДДС сметка
.
Счетоводни записвания:

 1. при доставка на активи

Дт 20,21,30,31,51
Дт 4531
                   Кт 401.

 1. при доставка на услуги.

Дт 60
Дт 4531
                   Кт 401

 1. при възникнали рекламации към доставчика.

Дт 441
                  Кт 401.

 1. при изплащане на задълженията чрез налични пари

Дт 401
                 Кт 50

 1. при трансформиране на задължението в дялове на предприятието.

Дт 401
                Кт 101

 1. при отписване на задълженията на предприятието след изтичане на определения от нормативните актове давностен срок.

Дт 401
               Кт 709.

2.2. Други доставчици.
Сметка 402 доставчици по аванси се използва , когато предприятието по различни причини е превело аванс на доставчици, срещу който очаква да му бъдат доставени активи или извършени услуги.

 1. при превеждане на аванса

Дт 402
              Кт 50.

 1. при получен неизползван аванс от доставчика

Дт 50
              Кт 402.
Сметка 403 Доставчици по търговски кредит се използва за отчитане на задълженията към доставчици за получени активи и извършвани услуги при условията на търговски кредит.Този кредит може да се оформи със запис на заповед или друг документ. При този вид се начислява лихва.
Дт 621
              Кт 403
За отчитане на задълженията към свързани лица по доставки на услуги и активи тряба да се използва сметка 405 Доставчици със свързани лица. Тези сделки трябва да се следят във връзка с показването им отделно в баланса и относно изискванията на данъчните закони за ценообразуването на сделките със свързани лица.

Клиенти -  сметните взаимоотношения с клиентите възникват по повод на продадени активи или оказани услуги на трети лица. Вземанията от клиентите възникват от момента на извършените сделки по продажбите.

В сметкоплана за отчитане на вземанията е определена гр.41 Клиенти. Те са активни и се дебитират при възникване на вземанията , а се кредитират при получаване на сумите от клиентите. Само сметка 412 клиенти по аванси е пасивна, защото отчита задължения на предприятието за получен от него аванс за доставка в бъдеще на продукция , материали , стоки или услуги.
    В зависимост от вида на вземанията предприятията могат да водят подсметки : 4111 клиенти за продадени стоки , 4112 клиенти за указани услуги , 4113 клиенти за продадени ценни книжа , 4119 клиенти по ДДС сметка.

Счетоводни записвания:

 1. за продадени активи или услуги

Дт 411
                Кт 70
                Кт 4532

 1. при постъпления на суми от клиенти

Дт 50
               Кт 411.

 1. при направени рекламации от клиенти

Дт 441
               Кт 411.

 1. при отписване вземанията на предприятието от клиенти поради изтекъл давностен срок, съгласно нормативните срокове

Дт 609
               Кт 411.
      Сметка 412 клиенти по аванси се използва в случаите , когато се наложи техен клиент да преведе аванс за бъдещи продажби на активи или за извършване на услуги.
Дт 50
              Кт 412.
      Сметка 413 клиенти по търговски кредит се използва за отчитане на вземанията на предприятието при продажба на активи и извършване на услуги при условията на търговски кредит. Той се оформя чрез запис на заповед или друг документ.

 1. за начислените лихви

Дт 413
             Кт 721
       Сметка 415 клиенти със свързани лица трябва да се води по сделки със свързани лица  за да може те да се следят , да се представят в баланса и правилно да се оповестят сделките в ГФО.

3. Отчитане на разчетите с персонала, подотчетните лица и съдружниците.
    А/ персонала.- те възникват по повод на начислени възнаграждения , обезщетения от една страна и във връзка със задължителни , доброволни и санкциониращи удръжки от друга страна. Следва да се имат предвид и аансовите и окончателни плащания на възнагражденията.Отделен случай е налице при депониране на възнагражденията и последващото им изплащане.
    Тези разчетни взаимоотношения се документират съ следните по важни първични счетоводни документи : Ведомост за трудово възнаграждение на работниците и служителите , Карта за отчитане дневната изработка на един работник и други. Тези отношения се отчитат със сметка 421 Персонал. Тя е пасивна , основна , разчетна сметка. Кредетира се с начисляване на възнагражденията или обезщетение в полза на персонала , а се дебитира при начисляване на удръжки от възнагражденията както и при изплащане на възнагражденията. Сметката може да има кредитно салдо , което изразява начисленото но неизплатено до момента възнаграждение на персонала.Аналитичното отчитане се извършва с разчетно платежната ведомост.

Счетоводни записвания:

 1. с начислените трудови възнаграждения и доплащания към тях

Дт 604
              Кт 421.

 1. с начислените на персонала обезщетения , добавки и други за сметка на осигурителните организации

Дт 46
              Кт 421.

 1. с начислените суми на персонала , който е застраховен за сметка на предприятието , при настъпили застрахователни събития

Дт 495
              Кт 421

 1. с начислените дивиденти на персонала при участие чрез акции в капитала на предприятието.

Дт 425
              Кт 421.

 1. с начислените лихви при закъснение в изплащането на заплатите и за облигациите на персонала , издадени от предприятието

Дт 621
             Кт 421.

 1. за начисления данък върху заплатите.

Дт 421
             Кт 454
- за удържани социални осигуровки и здравни осигуровки и фонд Безработица, който от 01 01 2002 г. е включен   в социалните осигуровки, от заплатите на персонала
Дт 421
            Кт 46.

 1. за удържани лични доброволни застраховки

Дт 421
            Кт 495.

 1. за удържан на неотчетен аванс от заплатата на подотчетните лица

Дт 421
           Кт 422.

 1. за удържани суми по начети или присъдени вземания

Дт 421
           Кт 441 , 444.

 1. за удържани детски и спестовни влогове и други.

Дт 421
           Кт 499.

 1. за отписване на неизплатени заплати след изтичане на давностения срок

Дт 421
           Кт 709.

 1. за изплатен аванс и чистата сума на заплатата.

Дт 421
           Кт 50

 1. за депонирани възнаграждения

Дт 421
           Кт 4215 – депонирани възнаграждения.

Б/ Подотчетни лица.
 Те възникват по повод на вземания от тях във връзка с дадени аванси до момента на направения и одобрен отчет на лицето. Тези разчетни операции се документират : Авансов отчет , РКО , Заповед за командировка , ПКО и други.
      Разчетите с подотчетни лица се отчитат със сметка 422 Подотчетни лица. Тя е активна , основна , разчетна сметка. Дебитира се при възникнало вземане на предприятието от подотчетното лице , а се кредетира тогава , когато подотчетните лица се отчитат. Сметката може да има дебитно салдо. Аналитичното отчитане се осъществява по подотчетни лица.

Счетоводни записвания:

 1. при отпускане на служебния аванс , разрешен от упълномощено лице

Дт 422
             Кт 50

 1. при отчитане на аванса от подотчетното лице

Дт 60 , 20,30,31,421
             Кт 422.

 1. за върнати суми от подоотчетното лице за неусвоен аванс

Дт 50
             Кт 422.
За отчитане на начислените   в края на годината отпуски на персонала , които трябва да бъдат компенсирани  в следващата година обикновенно се използва сметка 421 задължения по неизползвани отпуски.

Счетоводните записвания:

 1. при начисляване на неизползваните отпуски.

Дт 604
             Кт 421

 1. при използване на този вид отпуски

Дт 421
             Кт 421.

 1. при изплащане на този вид отпуск

Дт 421
             Кт 500.

В/ съдружници.
Още при учредяването на едно дружество могат да възникнат разчетни отношения между него и съдружниците – учредители. Те възникват като вземания на дружеството от съдружниците от момента на записване на вноските до момента на погасяването , покриването или пък начисляването на дивиденти.
    Тези стопански операции се докуметират с протоколи , служебни писма , платежни документи и други.
За този вид разчети в сметкоплана са предвидени три сметки : 424 Вземания от съучастия , 425 Задължения за съучастия и 426 Вземания по записани дялови вноски.
Сметка 424 е активна.Използва се за отчитане на вземането на предприятието под формата на дивиденти от други предприятия, в чийто капитал участва.
Аналитичното отчитане става по съдружници и друга информация.

Счетоводни статии:

 1. при възникване на вземане на дивиденти

Дт 424
            Кт 722.

 1. при получаване на съучастието.

Дт 50
            Кт 424.

 1. при преобразуване на дивиденти  в ново съучастие.

Дт 220, 221 ,222
            Кт 424.
Сметка 425 е пасивна. С нея се отчита възникването и погасяването на задължения към съдружниците срещу участието им в капитала на дружеството. Това са суми , които ще се получат от съдружниците  при разпределението на печалбата.

Счетоводни статии:

 1. при начисляване на дивидентите на съдружниците.

Дт 122
            Кт 425.

 1. съгласно ЗКПО върху някои дивиденти се удържа 15% данък за сметка на съдружника

Дт 425
            Кт 454

 1. при изплащане на дивидентите

Дт 425
           Кт 50

 1. при преобразуване на дивидентите в нов дял на съдружника

Дт 425
           Кт 101
Сметка 426 е активна. Тя отчита вземането на предприятието от съдружниците за записани , но невнесани дялови вноски.

Счетоводни статии:

 1. при записване на дяловите вноски

Дт 426
           Кт 101

 1. при внасяне на дяловите вноски

Дт 50, 20, 30,31 и др.
           Кт 426.

4. Отчитане на вземанията по рекламации , липси , начети и съдебни спорове.
Предприятията се намират в активни контакти с контрагенти от външната среда. При някои от тях възникват предпоставки за рекламации. Те не са слабост в икономическия живот , а са резултат от динамиката на сложните стопански взаимоотношения.
    Тези разчети се документират със следните първични счетоводни документи : Инвентаризационен опис на ДА, Акт за установяване на различията при приемане на материални запаси, Инвентаризационен опис на материалните запаси , Сравнителна ведомост за резултатите от инвентаризацията , Протокол за резултатите от инвентаризацията на разчетите , Решения на съда и други.
     Разчетите се отчитат със сметките от група 44. Тези сметки са активни, защото отчитат вземания на предприятието. Изключение прави сметка 443 Ценови разлики по липси и начети, отчитаща приход.
Сметка 441 Вземания по рекламации отчита вземанията на предприятието при липса и повреди на имуществото , установени разлики между фактическите количества , асортимент , качества , цени и други и договорираните с контрагентите искове за неустойки , глоби и други.

Счетоводни статии:

 1. при получаване на суми от контрагетните при рекламации

Дт 50
           Кт 441

 1. при признаване на рекламации от доставчици

Дт 40
           Кт 441.

 1. при признаване от предприятието на рекламации на клиенти

Дт 441
           Кт 41

 1. при отнасяне на рекламацията за решаване от съда

Дт 444
           Кт 441

 1. при отписване на сумите за рекламации, когато те не са одобрят от съдебните органи и остават за сметка на предприятието

Дт 609
           Кт 441.
Сметка 442 Взамания по липси и начети се използва за отчитане на вземанията на предприятията от персонала при липса и начети на ДА , МЗ и финансови средства , както и за причинени от него щети при брак на имущество
Счетоводни статии:

 1. с балансовата стойност на липсващия ДА или отчетната стойност на МЗ и със стойноста на липсващите финансови средства

Дт 442
           Кт 20,21,30,31,50.

 1. със следващия се ДДС на липсата на актива върху по високата цена справедлива или отчетна стойност

Дт 442
          Кт 4532

 1. с разликата между справедливата цена и отчетната стойност на актива

Дт 442
          Кт 443

 1. при внасяне на суми от начетеното лице

Дт 40
           Кт 442.

 1. при удържани суми от заплатата на начетеното лице

Дт 421
           Кт 442

 1. при завеждане на съдебен иск от начетеното лице

Дт 444
           Кт 442
Сметка 443 Ценови разлики по липси и начети се използва за отчитане на разликата между справедливата цена и отчетната стойност на липсващия актив. В края на отчетния период сметката може да остане с кредитно салдо , което ще показва размера на ценовите разлики от несъбрани вземания по лиспи и начети.

 1. при отнасянето на ценовите разлики като текущ приход при получаването им от начетеното лице

Дт 443
             Кт 709
Сметка 444 Взамания по съдебни спорове отчита вземанията на предприятието по спорове , предадени за решаване от съда.

Счетоводни статии:

 1. при предаване на спора за решаване от съда , възникнал от рекламации и други вземания

Дт 444
             Кт 441,442,411,498.

 1. с направените разходи при решаването на съдебния спор

Дт 609
             Кт 50

 1. при съдебно решение в ползва на предприятието.

Дт 445
             Кт 444

 1. при съдебно решение във вреда на предприятието

Дт 609
             Кт 444

 1. при присъдени лихви от съда във вреда на предприятието

Дт 621
             Кт 444.
Сметка 445 Присъдени вземания отчита присъдените от съда вземания в полза на предприятието

 1. присъждане на вземането в полза на предприятието

Дт 445
            Кт 444

 1. с лихвата върху стойността на съдебния иск

Дт 445
            Кт 721

 1. получаване на присъденото съдебно вземане

Дт 50
            Кт 445

 1. отписване на присъденото вземане като несъбираемо

Дт 609
            Кт 445.

5. Отчитане на разчетите с бюджета , социалното осигуряване и с други ведомства.
Данък върху печалбата.
Предприятията начисляват и плащат данък съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане.По този закон данъчно задължените лица от 01.01.2004 година начисляват и плащат единен данък на държавния бюджет в размер на 19.5%, а от 01.01.2005 г. 15%. Този данък е корпоративен.
Първо понятие – “ Финансов резултат / счетоводна печалба или загуба преди данъчното преобразуване “ се изчислява като разлика между общата сума на приходите  и разходите по разделите на отчета за приходите и разходите. В СС 1 това е салдото на сметка 123.Това салдо е кредитно при печалба и дебитно при загуба.
Второто понятие е “ Облагаема печалба или загуба “. Тя е положителна и отрицателна величина, определена на основата на счетоводния финансов резултат , установен като разлика между приходите и разходите , преди изчисляването на данъците за сметка на печалбата и преобразуван по реда на ЗКПО.
Третото понятие е “ Временни разлики “. Това са непризнати от данъчна гледна точка разходи и приходи при определяне на облагаемата печалба за текущия период, които се проявават с обратна сила / признати от данъчна гледна точка разходи и приходи / през следващите периоди и се признават при определане на облагаемата печалба.
Четвърто понятие е “ Постоянните разлики “.Те са непризнати от данъчна гледна точка разходи и приходи при определяне на облагаемата печалба за текущия период и не се проявават с обратна сила през следващите периоди и не се признават при определяне на облагаемата печалба.
За осчетоводяване на разчетите с корпоративния данък се използва сметка 451 разчети за корпоративен данък.

 1. полагащ се данък върху дохода за годината.

Дт 123
               Кт 452.

 1. за авансово преведените суми за корпоративния данък

Дт 452
               Кт 50
За осчетоводяване на временните разлики и тяхното обратно проявление се използват сметките от сметка 497 Активи и Пасиви по отсрочени данъци.

Данък добавена стойност

ДДС се въведе от 1 април 1994 г и замести данъка върху оборота.Нормативната уредба е Закона за ДДС и Правлиника за прилагането му. Размерът на ДДС от 01.01.1999 г. е определен на 20%. Той е косвен оборотен данък , с който се облагат всички сделки на стоки и услуги , освен освободените със закон.Начислението и плащането на ДДС е задължение на тези , които продават стоки или извършват услуги. От гледна точка на ЗДДС предприятията могат да бъдат данъчно регистрирани лица и нерегистрирани лица. Сделките , които те осъществяват са облагаеми и освободени.ДДС трябва да начисляват и изплащат данъчно регистрираните лица за извършени от тях облагаеми сделки. Трябва да се водят задължително Дневник на продажбите и Дневник на покупките.Всяко лице което има облагаеми сделки над 50000 лева за 1 година трябва задължително да се регистрира като данъчно задължено по ДДС.
Сметните отношения на предприятията с държавата по повод ДДС се отчитат със сметка 453. Към нея се откриват задължително следните подсметки:

 1. 4531 Начислен данък за покупките.
 2. 4532 Начсилен данък за продажбите.
 3. 4538 Данък за възтановяване.
 4. 4539 Данък за внасяне.

Сметка 453 в края на отчетния период може да бъде с кредитно или дебитно салдо.Тази сметка е активно пасивна.
Според изискванията всички сметки към 453 се водят с чисти обороти.
Съгласно ЗДДС се използва и ДДС сметка , която е особена банкова сметка на лице регистрирано по ДДС в търговска банка с разрешение и под контрола на данъчната администрация , по която се получават и плащат ДДС.За целка е редно към сметка 401 и сметка 411 трябва да се открият и подсметки 4019 Доставчици по ДДС сметка и 4119 Клиенти по ДДС сметка.
В случаите на включен в цената ДДС без конкретно посочване на величината му, той се установява по формулата:   ДДС = цена с включения във фактурата ДДС х 20 / 120.

Счетоводни статии:

 1. при доставка на ДМА или МЗ, или услуги

Дт 20,21,30,31,60
Дт 4531
                 Кт 40,50

 1. с начислен ДДС по митническа декларация

Дт 4531
             Кт 457.

 1. при продажба на активи и услуги / за облагаеми сделки /

Дт 41
              Кт 70
              Кт 4532

 1. при липса и брак по вина на МОЛ

Дт 442
              Кт 4532

 1. при предоставени безвъзмездно на други предприятие активи или услуги

Дт 609
              Кт 4532

 1. при използване активи и услуги от предприятия за представителни мероприятия

Дт 609
              Кт 4532

 1. при изплащане на възнаграждения на персонала и на дивиденти с МЗ

Дт 421,425
               Кт 4532
В края на данъчния период 4531 се приключва с 4532
Дт 4532
               Кт 4531
Приключване на сметка 4532 с 4538 или 4539.
Дт 4532                                                       Дт 4538
                Кт 4539                 или                                Кт 4532

 1. за внасяне на данъка

Дт 4539
               Кт 503

 1. за възтановяване на ДДС

Дт 503
               Кт 4538

 1. когато не се признава данъчен кредит

Дт 609
              Кт 4531
Нерегистрираните лица включват в цената на придобиване платения ДДС за закупените активи.

Акцизи

Те са косвен данък. Акцизите се плащат за стоки , услуги и хазартни игри / пиво, вина , спиртни напитки , тютюнови изделия , кафе, кож  , парфюми , еротични произведения , видеокамери, усилватели , бензини и други /.Акцизите се дължат от производителите и вносителите на тези стоки и услуги и от организаторите на хазартни игри.
Производителите на акцизни стоки начисляват акцизите при издаването на фактурите за продажби.
Счетоводното отчитане на разчетите с акцизи се осъщесвява със сметка 456 Разчети за акцизи.Акцизът е елемент на цената на придобиване на доставените активи.

Счетоводни статии:

 1. при начисляване на акциз на продукция или услуги

Дт 41
              Кт 70
              Кт 456

 1. при начисляване на акциз на продукция или услуги , които се използват за представителни мероприятия и безвъзмездно предаване на акцизни стоки и при рекламни мероприятия

Дт 609
               Кт 30,61
               Кт 456

 1. при изплащане на възнаграждения на персонала с акцизни активи

Дт 421
               Кт 30,61
Дт 609
               Кт 456

 1. при внасяне на акциза

Дт 456
             Кт 50
Когато предприятието направи износ на акцизни стоки , то този акциз трябва да се възтанови от бюджета.
Дт411
              Кт 70
Дт 70                            за износа
Дт 456
              Кт 30
Дт 50
               Кт 456
Първичното документиране на ДДС се извършва чрез изготвянето на данъчни докумети.Те са: данъчна фактура, данъчни известия към данъчна фактура, опростена фактура , известия към опростена фактура.
Данъчните известия към данъчните фактури се издават за документиране промяната на данъчната основа по сделка, за която е издадена данъчна фактура, като се отбелязва основанието за издаването им. Те биват: данъчно дебитно известие и данъчно кредитно известие.
Опростена фактура се издава от регистрирано по ЗДДС лице за сделки, за които не се начислява ДДС: при износ , при безвъзмездни сделки , и други.
Разчети свързани с данъка по дохода за физически лица , местни данъци и други данъци.
По силата на Закона за облагане на доходите на физическите лица предприятието изпълнява функциите на посредник между своя персонал и бюджета във връзка с начисляването и изплащането на данък за облагане доходите на физически лица на базата на начисленото трудово възнаграждение.Данъкът се начислява и внася от предприятието.
Данъкът върху дохода се определя по данъчна таблица, посочена в чл.35 от ЗОДФЛ. Той се отчита чрез сметка 454 Разчети за данъци върху доходи за физически лица.Тя се кредитира при начисляване на данъка, а се дебитира при внасянето му.Тя е пасивна, отчитаща задължения.

Счетоводни статии:

 1. при удържане на данъка

Дт 421
              Кт 454

 1. при внасяне на данъка

Дт 454
               Кт 50.
Задължението на предприятието да начислява местни данъци и такси се определя със Закона за местсните данъци и таски.Местните данъци са данък върху недвижимите имоти, данък върху наследства, данък върху даренията и други местни данъци. Местните такси са : за битови отпадъци, ползване на детски ясли, пазари , панаири, на курорт, и други местни таски. Местните данъци и таски се заплащат в полза на общините.
Тези данъци се отчитат чрез сметка 451 Разчети с общините.

Счетоводни статии:

 1. начисляване на данъците и таксите

Дт 605
              Кт 451

 1. внасяне на данъците и таксите

Дт 451
              Кт 50

 1. за начисляване на лихви по данъчни дългове

Дт 621
               Кт 459 .
Разчети по социално осигуряване.
Разчетите с осигурители възникват по повод на начислени суми за социално и здравно осигуряване на персонала на предприятието.Една част от осигурителните вноски е за сметка на предприятието, а друга – на персонала. Документирането на осигурителните вноски за сметка на работодателя както и на личните осигурителни вноски става чрез справка.За личните осигурителни вноски и за обезщетенията може да се използва разчетно платежната ведомост.
Разчетите с осигурителите се отчитат чрез сметки от група 46 Разчети с осигурители.Те са основни , разчетни сметки.Кредитират се при начисляване на осигурителни вноски и инкасиране на обезщетения.В края на отчетния период сметките могат да бъдат с кредитно салдо, което изразява начислени, но неизплатени осигурителни вноски.

Счетоводни статии:

 1. при начисляване на задължителни и доброволни вноски социално осигуряване , здравно осигуряване за сметка на предприятието.

Дт 605
               Кт 46

 1. при внасяне на сумите

Дт 46
              Кт 503

 1. при начисляване на осигурителни и здравни вноски за сметка на персонала

Дт 421
               Кт 46

 1. за начисляване на еднократни помощи

Дт 46
               Кт 421

 1. при изплащане на еднократните помощи

Дт 421
               Кт 50
Вътрешни разчети
Те са сметните отношения в стойностен израз , които възникват в предприятието.Те могат да  бъдат между централното ръководство и неговите структурни звена или между структурните звена. Предприятието е юридическо лице , а структурните звена са без този статут, но съставят счетоводен баланс. Икономическата обособеност и самостоятелност на структурните звена се определят с вътрешни нормативни правила- заповеди , устави и други.
Вътрешните разчети имат двустранен характер – от  една страна характеризират вземане за едното структурно звено , а от друга – задължение за другото структурно звено.
Счетоводно се отчитат тези разчети чрез сметка 434 Други вътрешни разчети. Към нея е подходящо да се открият следните подсметки: 4341 – разчети между цетралното управление и структурните звена и 4342 разчети между структурните звена. Тези сметки се дебитират с възникналите вземания по вътрешни разчети, когато са предоставени активи, начислени приходи или изплатени задължения. А се кредитират при възникнали задължения при получени активи, услуги и суми по съществуващи вземания.
Аналитичното отчитане може да става по поделения.
Счетоводни статии:

 1. за предоставени парични средства от предприятието на обособени структурни звена

Дт 434
              Кт 50

 1. за инкасиране по разплащателната сметка на предприятието суми от дейността на неговите структурни звена

Дт 50
             Кт 434
Вместо гр.50 може да бъдат : 20,30,31,21,и други.
Разни дебитори и кредитори.
Те възникват при упражнени права на вземания от дебитори или пък по повод на задължения към кредитори.Причината на тези разчетни отношения могат да бъдат разнообразни – доверяване и ползване на довереник, гарантиране и ползване на гарант , начисляване и изплащане на такси, плащане на застрахователни вноски и получаване на застрахователни обезщетения , начисляване на лихви за сметка и в полза на предприятието и други.
За счетоводното им отчитане се използват сметките от гр.49 Разчети с разни дебитори и кредитори. Една част са активни , други пасивни , а трети активно пасивни. Аналитичното отчитане се осъществява по контрагенти.
Примерни счетоводни статии:

 1. начислена комисионна

Дт 491
             Кт 702
             Кт 4532

 1. за внесени гаранции дадени в полза на трети лица

Дт 492
             Кт 502

 1. за отнасяне на получените от нас гаранции като приход

Дт 492
            Кт 709

 1. за направени доброволни удръжки от възнаграждението на персонала

Дт 421
            Кт 499

 1. за начислени застрахователни вноски

Дт 601
            Кт 495

 1. начислени застрахователни вноски / доброволни удръжки от възнаграждението /

Дт 421
            Кт 495

 1. при случване на застрахователно събитие

Дт 495
           Кт 30

 1. при начислени лихви по повод получени заеми

Дт 621
           Кт 496

 1. при изплащане на лихвите

Дт 496
           Кт 50

 1. за начислени лихви по предоставени заеми

Дт 496
           Кт 721.

 1. при получаване на сумата от лихвите

Дт 50
           Кт 496