Тема 5 : Отчитане на краткотрайните материални активи.

 

 

Счетоводство на фирмата

Тема 5 : Отчитане на краткотрайните материални активи.

 1. Въведение.
 2. Оценка на материалните запаси.
 3. Отчитане на материалите.
 4. Отчитане на стоките и амбалажа.
 5. Отчитане на продукцията.
 6. Отчитане на краткотрайните биологични активи.

 А/ същност.
 Б/ отчитане на краткотрайните продуктивни биологични активи.
 В/ отчитане на младите животни.
 Г/ отчитане на животните за угояване.
 Д/ отчитане на животните за експерименти цели.

 1. Въведение – МЗ са част от краткотрайните активи на предприятието. Те са текущи активи и са част от неговото имущество.Предназначени са за използване в дейността на предприятието или за продажби.Нормативна уредба СС 2.

МЗ включват : материали, продукция , стоки , незавършено производство и инвестиции в материали.
Материалите са предмети на труда.Те се придобиват главно чрез покупка и са предназначени за влагане преди всичко в производствения процес с цел да се произвежда веществена продукция или услуги. Те участват еднократно в стопанската дейност и пренасят своята стойност в състава на разходите на предприятието. Те могат да се класифицират като основни материали, спомагателни материали, резервни части, горивни материали, амбалажни материали и други материали.
Продукцията е продукт на труда и е предназначена главно за продажба. Стоките са придобити чрез покупка и са предназначени за размяна.Незавършеното производство е съвкупност от разходи, от които се очаква да се произведе продукция.Инвестициите в МЗ са материални активи, които са предназначени за инвестиционни цели, а не за ползване пряко в стопанската дейност.
Тъй като обикновенно съставляват значителна част от общите активи на предприятието , то трябва правилното съхраняване и използване на тези запаси изисква стройна организация на счетоводното отчитане и текущ и последващ контрол.

2.Оценка на МЗ- те при тяхното придобиване се оценяват по историческата им цена под формата на цена  на придобиване , себестойност или справедлива цена.
Като синоним на цената на придобиване се използва доставната стойност. В нея се включват разходите за закупуването, преработката, както и всички други разходи извършени по доставянето на материалните запаси до съответното им местоположение и съхраняване.
Разходите по закупуването включват покупната цена, вносните мита, митническите такси,невъзстановимите данъци, разходите по доставка и други разходи за превеждане на материалите и стоките в готов за ползване вид.
Разходите за доставка са свързани с превози, товаро разтоварни операции , монтаж и други. В разходите по закупуването не се включват разходите за издръжка на складовете, административни и финансови разходи.
Разходи за преработка са разходите с произвеждането на продукцията.Те биват преки технологични разходи/ основни производствени /  и  непреки  технологични  / постоянни и променливи / общи  разходи, които се извършват в процеса на производството.
Постоянни общи разходи са тези, които не се влияет от обема на производството. Та са разпределят на базата на произведената за периода продукция.
Променливите общи разходи са такива непреки производствени разходи , които са в пряка зависимост от обема на производството.Те се разпределят на базата на реалното използване на производствените мощности.
Себестойността на продукцията се определя от стойността на вложените материали, от разходите за преработка и от други разходи, свързани с производството на съответната продукция.В нея не се включват административни разходи ,финансови разходи и разходите за продажба.
Материалните запаси при тяхното потребление се оценяват съгласно един от следните подходи : препоръчителен подход или допустим алтернативен подход.
Препоръчителния подход регламентира три възможни метода:

 1. методът на конкретно определената стойност.Той се използва, когато потреблението на МЗ засяга конкретни партиди производства или клиенти. Когато няма условия да се приложи този метод предприятието може да избира метода “ първа входяща – първа изходяща “ или метода “ среднопретеглена цена”.
 2. Метода първа входяща – първа изходяща е известен като метод FIFO. При всяко намаление на материални запаси те се изписват по реда на тяхното потребление.
 3. Методът среднопретеглена стойност се прилага поотделно за всяка конкретна единица материален запас.Среднопретеглената стойност е равна на сбора на среднопретеглените стойности на наличната конкретна единица в началато на периода и на постъпилите материални запаси, която стойност се разделя на количеството на МЗ носители на тези стойности.Среднопретеглената стойност може да се изчислява периодично или след всяко постъпление.

Когато няма условия за прилагането на посочените методи се използва методът последна входяща – първа изходяща стойност известен като метод LIFO , който се третира като допустим алтернативен метод.При него МЗ , които са придобити последни, се изписват първи.
Предприятието има възможност да избира и да прилага един от методите за оценяване на намалението на МЗ.Избраният метод се включва като част от счетоводната политика и не се променя през годината.
В счетоводния баланс МЗ се представят по по ниската стойност от : цената на придобиване / себестойността / и нетната реализируема стойност/ справелдива цена / като разликата се третира като разход за отчетния период. Нетната реализируема стойност е предполагаемата продажна цена на МЗ без разходите по продажбата.Използва се принципа на предпазливост.

 1. Отчитане на материалите.

Синтетичното отчитане на материалите се осъществява чрез сметки 301 и 302. Сметка 301 Доставки е сметка за отчитане на процеси, но същевременно е и калкулационна сметка, защото създава възможност да се определя цената на придобиване, когато тя се формира от покупната цена и от разходите по доставката.Дебитира се със стойността на закупуваните материали и с всички разходи свързани с тяхната доставка. Сметката се кредитира при заприходяване на получените материали в склада.Сметката се приключва след приключване процеса на доставката.Към сметката може да се организира аналитчно отчитане по  видове доставки и по видове материали с данни и за тяхното количество. Тя е целесъобразно да се води само рпи наличие на по продължителен процес на доставка.
Сметка 302 е активна сметка и се дебитира при получаване на материалите в склада , а се кредитира при тяхното намаление.Към сметката може да се открият подсметки за различните видове материали.Аналитично се води по видове материали и по МОЛ с данни в натурално , ценово и стойностно изражение, създава се шифър на номенклатурни номера.
Придобиването на материалите може да се извърши чрез: закупуване, създаване в самото предприятие, установяване на излишъци, безвъзмездно получаване, вноски от съдружниците, получаване на използваеми отпадаци от ликвидацията на ДА и други.
Документите по отчитане на увеличението на материалите са: фактура, товарителница,складова разписка, протоколи, инвентаризационен описи други.

 

Счетоводни записвания при увеличение на материалите:

 1. при покупка и други разходи по доставката когато доставката е продължителен процес

Дт 301  Кт 401

 1. за отразяване постъпленията на материалите при използване на сметка 300

Дт 302 Кт 301

 1. при покупка когато доставката е еднократен акт.

Дт 302 Кт 401

 1. при дарение и при излишъци при инвентаризацията.

Дт 302 Кт 709.

 1. при внасяне от съдружниците при учредяване на дружество.

Дт 302 Кт 426, 101.

 1. при придобиване на материали от собствено производство.

Дт 302 Кт 611.
Намалението на материалите е пряко или косвено свързано с осъществяваната на текущата дейност.Те могат да бъдат: влагане на материалите в производството,безвъзмездно предаване на други предприятия,липси , поддържане и ремонт на ДМА, погиване при стихийни бедствия, продажба,предаване в съучастия, обезценки и други.
Документите при намалението са : лимитна карта, искане за отпускане на материали, фактура, заповед за отпускане на материали, протокал за бракуване на МЗ, инвентаризационен опис идруги.
При оценката на намалението на материалите се използват подходите описани в т.2. оценка на МЗ.Предприятието само определя кой от посочените методи ще използва.В рамките на една година избрания метод за текуща оценка на разхода на материалите не бива да се променя.

Счетоводни записвания при намаление на материалите:

 1. за отчитане на изразходваните материали в предприятието.

Дт 601 Кт 302

 1. за отчитане на изразходваните материали по функционално предназначение.

Дт 61гр. Кт 601.

 1. за продажба на материалите

Дт 50 Кт 706 Кт 4532 – за продажбата по справедлива цена
Дт 706 Кт 302 – за отписване на отчетната стойност на материалите.

 1. при липса за сметка на предприятието.

Дт 609 Кт 302

 1. при липса за сметка на МОЛ.

Дт 442 Кт 302 Кт 443 Кт 4532.

 1. при предоставяне на материали под формата на непарични вноски в съучастия.

Дт 221,222 Кт 706 по справедлива цена
Дт 706 Кт 302 по отчетна стойност.

 1. за предоставени безвъзмездно на други предприятия и при стихийни бедствия.

Дт 609 Кт 302
Важно: В края на отчетния период се извършва оценка на предполагаемата реализуема цена. При положение , че балансовата стойност на материалите е по висока от предполагаемата продажна цена, то се извършва обезценка.Разликата се представя като текущи разходи :
Дт 608 Кт 302 или 251/3.
Когато преоценените  материали в края на следващата година са в наличност се извършва нова оценка.И ако предполагаемата продажна цена е по висока от балансовата им стойност , се извършва преоценяване до размера на оценката преди първото преоценяване:
Дт 302 или 251/3 Кт 709.
Предприятието може да даде материалите за преработка в други предприятия, когато не разполага с техника и квалифицирана работна ръка , за да преработи собствени материали, необходими за осъществяваната дейност.Това налага да се предадат на специализирани предприятия извършване на такива услуги, като предварително се преценява икономическата изгода от този процес.
Предаването на материалите за преработка навън изисква предварително уточняване на условията и задълженията на контрагентите, които се уреждат чрез сключване на договор между тях. В него се съдържат клаузи за срока за извършване на преработката, стойността на услугата, начинът на разплащанията и други.
Отпускането на материалите за преработка във външни предприятия става съгласно издадена заповед от ръководителя на предприятието “ Заповед за отпускане на МЗ за продажба или преработка навън “. Излезлите за преработка материали се връщат обратно в предприятието и се заприходяват с документ “ Складова разписка”.
Преработката е стопански процес, който включва няколко операции:

 1. изпращане на материалите за преработка навън по отчетна цена.
 2. Извършване на разходи за товарене, транспорт , разтоварване и пренасяне на материалите до предприятието изпълнител.Тези разходи с включват, заедно с отчетната стойност на материалите, в новата цена на придобиване на вече преработените материали.
 3. Начисляване на равностойността на услугата, която следва да се заплати на изпълнителя. Тази сума също участва при формирането на цената на придобиване на преработените материали.
 4. Изплащане на стойността на услугата.
 5. Превозване на вече преработените материали обратно до предприятието собственик.
 6. Получаване и заприходяване на преработените материали обратно до предприятието собственик.

Счетоводно отчитане на преработката се осъществява чрез подсметка 302/ 7 материали за преработка.Тази сметка е операционно-калкулационна.Тя се дебитира с отчетната цена на предадените за преработка навън , с размера на транспортните и други разходи по превоза на материалите и със стойността на заплатената услуга за преработката.По този начин по дебита на сметката се формира новата цена на придобиване на преработените материали.Сметката се кредитира при заприходяване в склада на вече преработените материали.Крайното дебитно салдо по сметката показва, че се осъществява процес на преработка на материали, който не е приключил. Аналитичното отчитане към сметката се извършва по предприятия изпълнители и по видове материали с данни за количество, цена и стойност.
Получените в предприятието изпълнител чужди материали , подлежащи на преработка , следва да се отчетат с помощта на задбалансовите сметки 91 Чужди материали и нематериални активи, която се дебитира в предприятието изпълнител при получаване на чуждите материали срещу кредитиране на 999. При връщане обратно на вече преработените материали се съставя обратната статия.
Стойността на услугата, получена за преработка на чуждите материали е приход за изпълнителя.

Счетоводни записвания при предприятието собственик:

 1. при изпращане на материалите за преработка навън.

Дт 3027 Кт 302

 1. за извършване на разходи по транспортирането до изпълнителя.

Дт 3027 Кт  гр.50

 1. при начисляване и изплащане на стойността на услугата по преработката.

Дт 3027 Кт 499, 50 гр.

 1. при извършването на транспортни разходи за връщане обратно на вече преработените материали

Дт 3027 Кт 612, 40 гр., 50 гр.

 1. заприходяване в склада на собственика на вече преработените материали по нова цена на придобиване.

Дт 302 Кт 3027

Счетоводни записвания при предприятието изпълнител:

 1. при получаване на  чуждите материали за преработка

Дт 91 Кт 999

 1. при начисляване и при получаване на стойността на услугата

Дт 499 , 50 гр.Кт 703.

 1. при връщане на  материалите обратно на собственика.

Дт 999 Кт 91 гр.

 1. Отчитане на стоките и амбалажа -  стоките като вид СМЗ имат специфично функционално предназначение.Те са продукти на труда с оформена потребителна и разменна стойност.Намиращи се в фазата на размяната , те са обект на покупко продажба с цел задоволяване на определени потребности.В процеса на покупко продажбата предприятията закупуват стоките по цена на придобиване / доставна цена / и ги продават по по висока цена / пазарна цена /. В практиката тази ценова разлика има различно наименование – търговски отстъпки, търговски надбавки , търговски надценки и други.

Върху организацията на счетоводното отчитане съществено влияние оказва местонахождението на стоките. Могат да бъдат в складовете, в обектите за продажба на дребно, на отговорно пазене,на консигнация и други. По често срещаните първични счетоводни документи са : фактура при закупуване и продажба, стокива разписка при заприхождаване в обекта, отчет за продажбите, стоково паричен отчет за движението на стоките през определен период , инвентаризационен опис при инвентаризации , акт за различия при констатирани несъответствия и други.
Счетоводното отчитане на стоките се извършва с помощта на сметка 304 Стоки, която е балансова, активна, синтетична, за краткотрайни активи, основна инвентарна.Дебитира се при увеличение на стоките, а се кредитира в случаите на намаление.Крайното дебитно салдо се записва в Актива раздел КА.Към сметката може да се открият и подсметки 3041 стоки на склад, 3042 стоки на отговорно пазене, 3043 стоки на консиганация, 3044 стоки на лагеруване, 3045 транзитни стоки, 3046 стоки за преработка и дообработка и други.
Като вид материални активи стоките се отчитат натурално и стойностно.Аналитичното отчитане на стоките в складовете се организира по видове стоки, по местонахождение и МОЛ с данни за количество, цена и стойност, а в търговската мрежа само по стойност и МОЛ.
Стоковите операции във всяко предприятие започват с доставката. Този процес се отчита или чрез сметка 301 доставки или директно в 304. Особеното в случая е информационното отразяване на ценовите разлики , типични за търговските сделки със стоки. Практиката в това отношение е различна. Възможно е използването 3049 ценови разлики на стоки. Важно е да се знае , че тази подсметка има корективен характер и изпълнява ролята на контраактивен регулатор т.е. тя е разликата между цената на придобиване и пазарната цена.Тя е свързана с сметка 304 и всяко записване по последната предизвиква ответно записване и в корективаната / 3049/.
Това означава , че предприятията могат да водят стоките по цена на придобиване и да не отчитат счетоводно ценовите разлики или да водят стоките по пазарна цена .При вторият начин цената на придобиване на стоките се получават във всеки момент , като от дебитното салдо на сметка 304 се спадне кредитното салдо на 3049. Въпрос на организация и избор от главният счетоводител.
Освен покупка , възможните операции при стоките могат да бъдат следните: придобиване от собсвено производсво и предаване в фирмените магазини, безвъзмездно получаване, вноски от съдружниците, продажба на стоки, констатиране на липси и излищъци, бракуване, обезценка, предаване в съучастия , спонсорство и други. Стоките се оценяват при тяхното намаление като се използват същите методи, както и при материалите.
Счетоводните записвания при придобиването и намалението на стоките когато се водят по цена на придобиване са подобни както при отчитане на материалите, като при продажба се използва сметка 702.
Счетоводните записвания при придобиването и намалението на стоките когато се водят по продажна стойност е малко по особенно т.е. използва се сметка 3049.

 1. при закупуване на стоките и заприхождаване по пазарни цени

Дт 3041
Дт 4531  Кт 401 с покупната цена.
Дт 3041 Кт 3049 с разликата до пазарната цена.

 1. прехвърлена произведена продукция от склада в търговските обекти / магазин / и заприходена по пазарни цени.

Дт 3041 – с пазарна цена.
Кт 303 – с фактическа продукция
Кт 3049 ценови разлики – разликата.

 1. при излишък

Дт 3041 Кт 709 по пазарна цена.

 1. при липса за сметка на предприятието.

Дт 609 по цена на придобиване.
Дт 3049 с разликата  Кт 3041 с пазарната цена.

 1. липса за сметка на МОЛ.

Дт 442  с пазарната цена + ДДС
Кт 3041 с пазарната цена. Кт 4532 с ДДС.
Дт 3049 Кт 443 с разликата.

 1. при бракуване на стоки

Дт 609 с цената на придобиване.
Дт 3049 с разликата  Кт 3041 с пазарната цена.

 1. за обезценката

Дт 608 с цената на придобиване.
Дт 3049 с разликата  Кт 3041 с пазарната цена.

Отчитане на амбалажа – той е част от имуществото на предприятието, предназначено за съхранение, транспортиране и рекламиране на МЗ. Той е самостоятелен обект на отчитане и от счетоводна гледна точка трябва да се прави разлика между амбалажни материали и амбалаж. Докато от амбалажните материали се изготвя амбалаж / от велпапе се изготвят кашони / или се опаковат стоки , то амбалажът е вече завършеният продукт на труда.
Амбалажните материали се отчитат с помощта на сметка 302, а амбалажът в зависимост от икономическата му същност и функционална роля.
Амбалажът подобно на стоките, участва в процеса на покупко – продажбата и е елемент на търговските сделки. Той бива инвентарен и неинвентарен. Инвентарният амбалаж  е с характер на амортизируем актив и в се включва в състава на ДМА.След осъществяване на търговската сделка той подлежи на връщане.Той не сменя собственика си.Такива се например: цистерните , палетите и други. Движението му се следи  от доставчика като се осчетоводява с помощта на задбалансов път./ гр.96 / , а при клиента по гр.91.
Неинвентарният амбалаж има характер на МЗ. Като вид краткотраен актив той сменя собственика си при всяка търговска сделка. В първичния счетоводен документ той се описва по вид , количество и стойност и неговата стойност се влючва в общата сума на търговската сделка.Счетоводното му отчитане е с помощта на подсметка към сметка 302.
Счетоводните записвания на инвентарния и неинвентарен амбалаж са като при отчитането на ДМА и МЗ.

 1. Отчитане на продукцията.- тя е резултат от производствената дейност на предприятието. Обикновенно тя е предназначена за продажба и има две основни измерения : веществена и невеществена. Веществената продукция има винаги определено натурало измерение. Невеществената продукция са услуги под формата на ремонтни работи , превози и др. Тя няма материално веществен характер.Характерно е , че в момента на произвеждането й се потребява. По особен характер има строителната продукция. Когато се продава СМР , тогава тя се третира като услуга. Когато изпълнителя обаче продава завършени обекти, тогава те се третират като веществена продукция.

Произведената продукция се оценява текущо по фактическа себестойност , включваща основните производствени разходи т.е. от преките разходи за производство и от съответната част от общите и променливи производствени разходи.За нуждите на текущото отчитане, може да се прилага и нормативна себестойност , която следва да се корегира в края на отчетния период до размера на фактическата. Селскостопанската продукция се оценява по справедлива цена.
В края на отчетния период се извършва обезценка на продукцията, ако нейната нетна реализируема стойност / справедлива цена / е по ниска от отчетната.Разликата се отчита като текущи разходи.
Продукцията се отчита чрез сметка 303 Продукция. Тя е активна , сметка за отчитане на активи, балансова , синтетична, основна инвентарна. Дебитира се при увеличение на запасите от продукцията в складовете, а се кредитира при намаление. Крайното салдо показва наличността в края на отчетния период.
Аналитичното отчитане към сметката се завежда по видове готови продукти  с данни за количество, отчетна цена и стойност , по складове и по МОЛ.
Към сметката може да се открият подсметки: 3031 продукция на склад, 3032 продукция на отговорно пазене, 3033 продукция на консигнация и други.
Преобладаваща част от продукцията, постъпваща в складовете на предприятието идва от производствените звена – цехове и бригади. Други случаи при излишъци , от дарения , безвъзмездно дарение и други. Заприходяването става чрез Складова разписка. В склада за всеки вид готов продукт се открива Карта за складово отчитане, ползва се инвентаризационен опис , Протокол и други.
Намалението на продукцията на първо място е продажбата на готовите продукти, също бракуване, установяване на липси при инвентаризация, предаване за съучастия , безвъзмездно предаване , обезценки , при стихийни бедствия и други. Документирането на намалението става чрез : фактура при продажба на продукция, нареждане за ескпедиране на МЗ при отпускане на продукцията от складовете , инвентаризационен опис при установени липси , акт за начет , акт за брак, протокол и други.
Отчитането на продажбата на продукцията се извършва чрез помощта на сметка  701. Тя се кредитира при отразяване на продадената продукция с продажната стойност и се дебитира при изписване на продадената продукция с отчетната стойност и отнасяне на полагаемите административни разходи и разходи за продажбата на продукция.
В случаите , когато продажбата се осъщесвява при определени условия на договора / монтаж , изпитание , проби и др/ се използва сметка  305 Изпратени стоки и предадени работи. Тя се дебитира срещу кредитирането на сметка 303, и се кредитира срещу дебитирането на 701. Аналитичното отчитане се извършва по видове продукция и по клиенти.
Счетоводните записвания са като при другите МЗ, но някои по специфични от тях са :

 1. при постъпване на продукция в склада от производствените звена по фактическа себестойност

Дт 303 Кт 611, 612.

 1. при продажба на продукцията

Дт 411, 50 Кт 701 с продажната стойност.
Дт 701 Кт 303 , 305 – с отчетната стойност.

 1. при трансформация на продукция  в ДМА или ДНМА.

Дт 20,21 Кт 303 – отчетна стойност.

 1. При предаване на продукция като непарична вноска / отчита се като продажба /.

Дт 221,222 Кт 701 – по оценката съгл. ТЗ / справедлива цена /.
Дт 701 Кт 303 – с балансовата стойност.

 1. продукция за вътрешно потребление. При това не се отчита разходи по икономически елементи.

Дт 611 Кт 303.

 1. при обезценки в края на отчетния период.

Дт 608 Кт 303  или да се открие отделна сметка 251/3 обезценки на МЗ.

 1. При последващо увеличение на справедливата стойност в края на следващата година.

Дт 303 или 251/3 Кт 709.

Т.6. Отчитане на краткотрайните продуктивни биологични активи.
А/ същност – КБА са придобитите в резултат от минали събития, достоверно и измерими и контролирани от предприятието живи животни и непреработена продукция / придобита от биологични активи / , от които се черпи икономическа изгода.
В тази група се включват животни с различно предназначение. Една част от тях се отглеждат за получаване на продукция , която се отделя от животното , или на продукция, която не се отделя от него под формата на прираст. В групата са включени и животни, които се използват за експериментални цели.
КБА включват:

 1. дребни продуктивни животни като кокошки , пуйки, патици , зайци , зверове, пчелни семейства и други.
 2. Млади животни.
 3. Животни за угояване.
 4. Животни за експериментални цели.

Основната цел при отглеждане на краткотрайните продукти животни е получаване на продукция , а при младите животни прехвърляне в групата на продуктивните и работни животни, както и за продажба. В някои случаи продуктивните , работните или младите животни се прехвърлят в групата на животните за угояване.  За нуждуте на изследователската и развойна дейност се отглеждат и животни за експериментални цели.
КБА се оценяват при придобиването им по справедливи цени. Най малко един път в годината – обикновенно в края на годината , те се оценяват по справедливи цени. Разликите между тези справедливи стойности и стойностите , по които се отчитат до момента се представят като текущи приходи или текущи разходи. И при тези активи важи правилото, че справедливата цена се определя на активен пазар, а при липса на такъв  се използва оценка от предходни сделки.
Използвани първични документи : за родените приплоди Акт за приплод, при прехвърляне на животни от една в друга група – Акт за прехвърляне на животни от една възрастова група в друга , за установяване на прираста Акт за притегляне на прираста при клане и при смъртни случаи  Акт за умиране и клане на животни, при безвъзмездно получаване Приемателно оценителен протокол , при закупуване Фактура , при ликвидация Акт за ликвидация на животни , за качество Сертификат , при зачисляване към МОЛ Разписка за зачисляване и други.

Б/ отчитане на краткотрайните продуктивни биологични активи -  те се отглеждат за получаване на продукция. Такива са основни стада – от зайци , зверове и птици и пчелни семейства. Отчитането се извършва чрез сметки 313 , 314, 315.
Сметка 313 Дребни продуктивни животни е предназначена за отчитане на стадата от зайци и зверове / лисици, норки и други /. Сметката се дебетира при всяко увеличение на съответните животни и при увеличаване на справедливата стойност на наличните в предприятието животни. Сметката се кредетира при намаляване на посочените животни или при намаляване на справедливата стойност на наличните в предприятието зайци или зверове.
Аналитичното отчитане на стадата зайци и зверове се организира групово по видове животни с посочване на техния брой, МОЛ, местонахождение , възрастови групи и други.
Сметка 314 Птици – основни стада е предназначена за отчитане на основните стада от птици носачки : кокошки , патици, гъски и пуйки.
Сметка 315 Пчелни семейства е предназначена за отчитане на пчелните семейства. Аналитичното отчитане се извършва броя кошери и тяхното местонахождение, МОЛ.
Придобиването им се извършва чрез покупка , или зачисляването в съответните продуктивни групи на млади животни. В редки случаи КБА се получават безвъзмездно.
При покупката им се приема, че доставната цена е равна на тяхната справедлива стойност.
Счетоводни записвания:

 1. покупка

Дт 313,314,315 Кт 401.

 1. безвъзмездно получените се оценяват по справедлива цена.

Дт 313,314,315 Кт 709.

 1. при включване на млади животни в групата на краткотрайните биологични активи

Дт 313 Кт 311 – по справедлива цена.
Наличните в края на годината животни се оценяват и представят в годишния финансов отчет по справедлива стойност. Ако има разлика се съставя:

 1. когато СС е по голяма от стойността по която се води

Дт 313,314,315 Кт 709.

 1. когато СС е по малка от стойността по която се води

Дт 608 Кт 313,314,315.
КБА се отписват при тяхната продажба , при изколване и при погиване в рамките на естествените процеси и норми или при стихийни бедствия и други.

 1. при продажба :

Дт 411 Кт 701 , Кт 4532 за отразяване на прихода от продажбата.
Дт 701 Кт 313,314,315 – с отчетната стойност.

 1. при умрели животни в границата на нормативно приетите размери , без вина на гладачите:

Дт 609 Кт 313,314,315.

 1. Умрели животни при стихийни бедствия

Дт 69  Кт 313,314,315.

 1. Умрели животни при вина на гледачите

Дт 442 Кт 313,314,315 Кт 443 Кт 4532.

В/ отчитане на младите животни – те са особен вид биологични активи, които съчетават в себе си предишни и настоящи натури и стойности Това се отнася за наличните млади животни в началото на годината или в началото на отчетния период и за закупените през отчетния период млади животни. Обект на отчитане са постъпилите за отглеждане млади животни в натурално и стойностно изражение , както и количествата в натура които са резултат от отглеждането им т.е прирастът.
Придобитите млади животни се оценяват по цени на придобиване, по себестойност и по продажни цени съгласно общите условия за оценка на активите в предприятието.
МЖ се отчитат чрез сметка 311. Към нея се организира аналитично отчитане, което е в съответствие със създадената организация на отглеждане  на младите животни т.е. по ферми, по видове животни , по гледачи , по възрастови групи. Трябва да има информация за броя  , за живото тегло и за стойността на младите животни. Например:

 1. говедата – телета до 6 месеца , телета над 6 месеца.
 2. Биволите – малачета до 6 месеца , малачета над 6 месеца.
 3. Свинете – прасета до 2 месеца, прасета от 2 до 4 месеца , прасета над 4 м.
 4. Овцете – агнета до отбиване , агнета от отбиването до края на годината , агнета от минали години.

МЖ се придобиват от приплоди и от доставки. Получените приплоди се третират едновременно и като вид актив и като резултат на производствената дейност.Съставя се СС :
Дт 311 Кт 313,612.
Счетоводните записвания при окупка , безвъзмездно получаване , излишъка е като при другите активи.
Отглеждането на МЖ е свързано с реализирането на две основни цели : за зачисляване в групата на продуктивните и работни животни  и за продажба. Включването на младите животни в групата на продуктивните животни се третира като просто или разширено възпроизводство на основните стада.
Дт 274 ,313,314 Кт 311.
МЖ напускат групата си при определени биологични условия и възсрастови граници.Прието е женските млади животни да напускат своята група след първия приплод. Мъжките млади животни се зачисляват в групата на продуктивните или работни животни след като са навършили определена възраст.
СС при продажба е като при първата група.
Когато МЖ не отговарят на определени изисквания за продажби, те могат да бъдат зачислени в групата за угояване.
Дт 312 Кт 311.
При погиване и безвъзмездно предаване и при липси счетоводните записвания са същите както при първата група.
В практиката е възможно да се организира изколването на млади животни. Тази дейност се третира като част от общата дейност на предприятието.
Дт 601 Кт 311.
Дт 611 Кт 601.
Увеличение и намаление на МЖ се наблюдава , когато те се зачисляват в по старша по възраст група.
Дт 311 ан.см. напр. Телета над 6 м.
Кт 311 ан.см. Телета до 6 м.
В резултат на отглеждането на МЖ се получава нарастване на тяхното живо тегло. Това е прираст. Той се оценява по справедлива цена:
Дт 311 Кт 611.
В края на годината се прави оценка по справедливи цени и ако има разлики с стойността по която се водят , разликите се отчитат по сметка 609 и 709.

Г/ отчитане на животните за угояване. – при определени случаи някои животни се поставят при специален режим на отглеждане с цел продажби т.е те се угояват. Отчитат се чрез сметка 312 Животни за угояване.
Счетоводните записвания за увеличението са подобни като при другите животни. Характерно е прехвърлянето от другите групи животни в групата на животни за угояване. / Дт 312 Кт 313, 311 /.
Тези животни са предназначени за продажби. СС при намаление са сходни като при другите групи.
В резултат на отглеждането на животните за угояване се получава прираст. Той се осчетоводява:
Дт 312 Кт 611.
В края на годината те се оценяват по справедливи цени. Разликите се посочват в 609 или 709.

Д/ отчитане на животните за експериментални цели – те се отглеждат с единствена цел да бъдат обект на изследователската и развойна дейност. Те се отчитат чрез сметка 316. Аналитично отчитане по видове животни , брой , МОЛ.
Придобиването им може да стане чрез доставка / закупуване / или чрез зачисляване в тази група предимно от собствени животни.
Дт 316 Дт 4531 Кт 401 -  при закупуване.
Когато са от собствените животни те се оценяват по справедливи цени и разликата се отчита като други разходи или други приходи.
Дт 316 Кт 311 Кт 709 или Дт 316 Дт 609 Кт 311.
В края на годината се извършва оценка на тях по справедливи цени.Разликите се отчитат по сметка 609 или 709.
След приключване на експеримента животните погиват или се ликвидират.
Дт 609 Кт 316.