Управление на риска

 

 

Тема 1 : Същност и съдържание на риска.
Тема 2 : Основна класификация на риска.
Тема 3 : Класификация на финансово-стопанските рискове.
Тема 4 : Инвестиционни рискове.
Тема 5 : Видове рискове.
Тема 6 : Рискът като категория.
Тема 7 : Обсег на риска.
Тема 8 : Мястото на риска при инвестиране на капитал.
Тема 9 : Начини за оценяване на степента на риска.
Тема 10 : Опростен метод за определяне степента на риска.
Тема 11 : Апарат за измерване на единичния риск.
Тема 12 : Икономическа ефективност на решенията съдържащи риск.
Тема 13 : Влияние на риска върху предполагаемата ефективност.
Тема 14 : Рисков мениджмънт – същност и съдържание.
Тема 15 : Функции на рисковия мениджмънт.
Тема 16 : Организация на рисковия мениджмънт.
Тема 17 : Елементи на риска.
Тема 18 : Взаимозависимост между неопределеност и риск.
Тема 19 : Свойства на риска.
Тема 20 : Фактори, влияещи на риска.
Тема 21 : Несполука при вземане на решение.
Тема 22 : Отговорност при поемане на риска.
Тема 23 : Противорискови фактори.
Тема 24 : Методи, способстващи за намаляване на риска и несигурността.
Тема 25 : Обикновен метод (максимално-минимален или минимално-максимелен).
Тема 26 : Критерий на Бей-Лаплас
Тема 27 : Критерий на Хървич.
Тема 28 : Метод на максимално-минимално съжаление.
Тема 29 : Универсален метод.
Тема 30 : Метод на експертните оценки.