Лекции по Държавни финанси

 

 

 

 

 
 

Съдържание:

1.Обща тероия на данъка – произход, същност и елементи на данъка.
2.Икономическа роля на държавата като основа за еволюцията на публичните финанси
3.Начини на облагане с данъци
4. Публични блага – същност и видове. Механизъм за обществения избор.
5 . Теоретични основи, същност и класификация на държавните приходи.
6. Методи и форми, източници за акумулиране на ресурси
7.Обща тероия на данъка – произход, същност и елементи на данъка.
8. Методи и форми, източници за акумулиране на ресурси
9. Принципи на данъчното облагане.
10.Видове данъци. Хипотеза за единствения данък.
11.Характеристика на съвременните данъчни системи. Данъчна система на България.
12. Косвени данъци – обща характеристика, видове, предимства на косвените данъци.
13. ДДС. Основни характеристики.
14. Организация на облагането с ДДС в България.
15. Акцизи. Особености на акцизното облагане.
16. Мита и особености на митническото облагане.
17. Особености на корпоративното подоходно облагане.
18. Организация на облагането с Корпоративен подоходен данък в България
23. Имуществени данъци – същност, предимства и недостатъци.
24. Данък върху недвижимите имоти.
25. Данък върху наследствата. Данък върху даренията. Данък при възмездно придобиване на имущество. Данък върху МПС.
26. Форми на данъкоподобния метод за набиране на ресурси. Такси, самооблагане, патенти, приноси и др.
27. Същност, състав и структура на държавните разходи. Класификация на държавните разходи фактори на растежа на държавните разходи.
28. Концепции за ролята на държавните разходи. Държавните разходи и въздействието им върху икономическите и социални процеси.
29. Анализ на разходната политика. Видове държавни разходи.
30. Местни финанси и местно самоуправление. Органи на местното самоуправление.
31. Приходи, разходи и бюджет на местните общини.
32. Бюджет – същност, значение и принципи за изгражданена бюджета. Видове бюджети. Бюджетна система. Извънбюджетни фондове.
35. Публичен кредит. Видове държавни заеми.


<<<ЗА ДРУГИ ЛЕКЦИИ ТУК!!!>>>