Държавни финанси

 

 

 

31. Приходи, разходи и бюджет на местните общини.

Същност на приходната система и класификация на приходите на местните финанси

Правата и задълженията на местните органи на управление за организиране предлагането на местни публични блага предполагат набирането на приходи в общинските бюджети, което става чрез приходната им система.
Приходната система на общинските бюджети се разглежда като съвкупност от използваните източници, методи и форми за акумулиране на местни приходи и съществуващата организация по набирането на средствата и предоставянето им на общините.
Както и при набирането на средства за държавния бюджет, основните източници на ресурси за общините са БВП и националното богатство. В последните няколко години делът на общинските разходи в общите бюджетни разходи на консолидирания държавен бюджет се движи в границата между 13 и 16%. Това показва, че чрез общинските бюджети се преразпределя неповече от 5-6% от БВП. 
Приходите на общинските бюджети това са част от националния доход, предоставена на областите, общините и кметствата за задоволяване на потребностите от местни публични блага. Техниятразмер зависи от величината на националния доход и от степента на фискална децентрализация, т.е. от предоставените функции на местното самоуправление.
Според ЗОБ (Закон за обшинските бюджети) общинските приходи се класифицират на собствени приходи, Преотстъпени държавни приходи, трансфери между разпределители с бюджетни кредити.
Собствени приходи
Собствените приходи са онези данъчни и неданъчни вноски, които със закон са предвидени изцяло да постъпват в приход на местните бюджети, а на практика това са групата на местните данъци и местните такси.
Местните данъци и други данъци, определени със закон, са данък върху недвижимите имоти, данък върху наследствата, данък върху даренията, данък при възмездно придобиване на имущество, данък върху превозните средства, данък за общините, данък върху печалбата от дружества с над 50% общинско участие и други местни данъци, определени със закон.
Местните такси са такса за битови отпадъци, така за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна, такса за ползване на детски ясли, детски градини, лагери, общежития и домове за социални грижи, така за ползване на курорт, така за добив на кариерни материали, такса за технически услуги, такса за административни услуги, такса за кучета, такса за откриване на гробни места, такса за охрана и опазване на земеделски имоти и други местни такси, определени със закон.
Приходи от предоставяне на концесия
Според Закона за общинствата собственост, приет през 1996 г., под концесия се разбира предоставянето на особено право на ползване върху обекти, публична общинска собственост, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение, както и даване на разрешение за извършване на дейности, свързани с тези обекти, които се осъщетвяват от общините.
Към собствените приходи спадат и глобите и имуществените санкции, събирани въз основа на наказателни постановления, издадени от органи на местната администрация; също така лихви, наеми и други собствени приходи.
Преотстъпени държавни приходи – са приходи от преотстъпени държавни данъци или части от тях в полза на общините. В момента това са част от приходите от събрания данък върху доходите от ФЛ на територията на общината.
Субсидии и субвенции от държавния бюджет – представляват трансфери от висшестоящи бюджетни звена. Техният размер определя степента на финансова зависимост на местните власти от централната власт.
Общи субсидии - определят се по обективни критерии, утвърдени със Закона за държавния бюджет за съответната година. Тези общи субсидии допълват общинските средства до размер за предоставане на базисен минимум от публични блага (по формула).
Целеви субсидии - дават се в конкретни случаи за придобиване на ДМА и за изпълнение на регионални програми и проекти от национално значение.
Субвенции - представляват средства, предоставени целево от държавния бюджет под определени условия и се разглеждат като текущи или капиталови разходи между държавата и общината.
В случай на временен недостиг на средства общините могат да ползват и привлечени средства. Това са: банкови заеми, безлихвени заеми от централния бюджет, заеми от други общини, привличане на чужди средства чрез емисия общински ценни книжа, т.нар. облигационни заеми.

2. Същност на разходите на бюджетите на местните органи на управление

В основата на събирането на приходи от общините стоят разходните пълномощия на общините, т.е. правото им да правят различни разходи във връзка с изпълнение на предоставените им функции.
Разходите на местните бюджети са част от финансовите ресурси, които държавата насочва за развитие на местното стопанство, жилищното строителство и комплексното обслужване на населението. Чрез тях се задоволяват основни регионални потребности от местни публични блага. Те са свързани пред всичко с производството на стоки и услуги и повишаване на социално-културното равнище на населението.
Бюджетната класификация е свързана с административната структура на управление като всяка промяна в броя на министерствата, ведомствата и учрежденията води и до промени в бюджетната класификация.
Една откласификациите на местните разходи ги подразделя на текущи и капиталови. Текущите са разходите за заплати и осигурителни вноски, медикаменти, обзщетения и помощи, стипендии и др. Капиталовите разходи са предназначени за основен ремонт и за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи. Тези разходи са ограничени – общините могат да правят капиталови разходи до 10% от приходите си.
Разходите на местните органи на управление се разделят и по раздели, в които се посочват институциите и звената, които извършват съответния разход. Ето някои от тях: министерство на образованието, министерство на културата, министерство на здравеопазването.
Основание за тази класификация по раздели е методическото ръководство на местните бюджети от министерствата и ведомствата.
По функции – показват отрасловата принадлежност на разходите / образование, здравеопазване, соц. грижи и др./
Класификацията по дейности, насочени са за еднотипни работи към различни институции.
Класификацията по параграфи, посочват вида на извършения разход /работна заплата, социално осигуряване, командировки и пр./
Видът и направленията на разходите са регламентирани със ЗОБ:

  • Здравни, соц., образователни, културни, спортно-туристически и младежки дейности;
  • жилищно строителство, благоустройство и комунално стопанство;
  • стопанисване на общинската собственост и административно обслужване на населението;
  • издръжка на общинския съвет, администрацията, придобиване на ДМА, смесени дейности с други общини;
  • социално осигуряване и грижи;
  • опазване на околната среда, обществения ред и собствеността на хората и общината;
  • погасяване на заеми;
  • други.

Общински бюджет

Общинският бюджет е самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на общините за една година. Бюджетната година на общините съвпада с тази на държавата и обикновено с календарната година. Общинските бюджети се балансират между приходите и разходите за годината. Бюджетните дефицити се покриват за сметка на безлихвени заеми от Министерство на финансите, за сметка на банкови кредити или за сметка на емисия на общински ценни книжа.
Основните принципи при съставянето и изпълнението на общинските бюджети са: законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност, публичност.
Общинският бюджет се съставя самостоятелно и независимот реп. Бюджет, което му придава автономност. Народното събрание има правото да дава някои задължителни указания по планирането на разходите в бюджета на общините.
Отговорник по съставянето и изпълнението на общинския бюджет е кметът заедно с кметската администрация. Приемането на бюджета става след като се изготви проектобюджета и се представи за разглеждане от общинския съвет. След обсъждаенто и промените,кметът внася бюджета в МФ с конкретни предложения за бюджетни взаимоотношения. След като проекта се върне от МФ с инфо. За бюджетни взаимоотношения с реп. Бюджет, кметът на общината съставя окончателен проект на бюджет. Този проект се внася в ОС за разглеждане и обсъждане, след приемането на закона за държавния бюджет за съответната година и се приема от него в определен срок. Изпълнението на бюджета се организира от кмета. Той като първостепенен разпределите с бюджетни кредити, със заповед определя правата и отговорностите на разпределителите от втора и трета степен(кметове на кметства и раиони, рюководители на бюджетни звена/ училища, здравни заведения и др./). Най важното за изпълнението на общинския бюджет е събирането в срок на предвидените в него приходи и целесъобразното, пестеливо извършване на разходите.
Касовото обслужване на общинските бюджети се осъщетвява от БНБ чрез търговските банки. Ако има временни излишъци по общинските бюджети, те могат да се вложат в търговска банка като депозити или с тях да се закупят ДЦК.
В процеса на изпълнение на бюджета ОС упражнява контрол върху целесъобразното, законно и по предназначение разходване на общинските бюджетни средства.
Приключването и отчитането на общинския бюджет се извършва по реда и в сроковете за приключване на държавния бюджет. Отчета се разглежда и приема от ОС в съответствиес единната бюджетна класификация и представя за заверка от Сметната палата.
Разпределянето на функциите във връзка с предлагането на публични блага и свързаните с тях финансови ресурси може да се измери чрез коефициент за централизация. Този коефициент разкрива пропорцията, в която ресурсите се поделят между централното правителство и местните административни единици. В България коефициентът за централизация надхвърля 80%, което показва голямата централизация на бюджетните ресурси и необходимостта от повече децентрализация.