Лекции по Банково дело :

 

 

 

 

 

 

Тема 9: Банкови разплащания

 

 1. Методологически основи на разплащанията

а) основни понятия
1. Система за плащания- обхваща всички движения на платежни средства между платеца и получателя
2. Вътрешен процес на плащанията- обхваща съвкупността от всички касови и безкасови операции между съответните участници в дадена страна с една и съща валута
3. Международна система за плащанията- съвкупността от всички разплащателни процеси между участници от две или повече държави в различни валути
4. Платежен оборот- съвкупността от всички плащания в една страна към определен момент
б) видове плащания:
- плащания за доставка на стоки или извършване на услуги
- плащания за заплати, наеми, хонорари и др.
- плащания с нестоков характер (данъци, мита, акцизи)
- плащания свързани с кредитни взаимоотношения на лица с банките
- плащания свързани с международните икономически отношения на страната (посланници, търговски аташета и др.)
в) предимства на безкасовите разплащания пред касовите:
- гарантират сигурно, бързо и удобно разплащане
- избягват се съществуващите недостатъци при касовите плащания:
1. Опасност от загубване на парите
2. Грабеж
3. Разход на труд и др.
г) обща схема на платежния процес- при плащанията участват следните лица:
- платец
- получател
- банка на платеца
- банка на получателя
2. Банкови разплащания в България:
а) нормативна уредба
- закон за кредитните институции
- закон за плащанията
- наредба номер 3 за плащанията
- наредба номер 16 за разплащания с банковите карти
- указание на БНБ  до ТБ
- указание на ТБ до техните колонове
б) видове сметки които лицата (физически и юридически) могат да откриват в страната:
1. Разплащателни сметки- използват се за съхраняване на пари на лица, платими на виждане, без срок за предизвестие от клиента на банката
2. Депозитни сметки- платими на клиентите със срок за предизвестие до банката
3. Бюджетни сметки- за съхранение на пари в бюджетни организации
4. Набирателни сметки
5. Акредитивни сметки- за съхранение на пари, които ще се използват от клиента за разплащането му с трето лице, което има право да получи тези пари изпълнение на определени условия
6. Спестовни сметки- за съхранение на пари на граждани срещу издаване на лична спестовна книжка или друг аналогичен документ
7. Ликвидационни сметки- за съхранение на пари на лица, обявени в ликвидация
8. Особени сметки- за съхранение на пари на лица, за които е открито производство по несъстоятелност
в) форми на безналични разплащания в България:
1. Директен превод между банкови сметки, тя се реализира чрез документ платежно нареждане (превотно нареждане) и инициативата при нея е на страната платеца
2. Директен дебит- при нея инициативатае на страната на получателя
3. Акредитивна форма на плащане- при нея клиента превежда средства по определена сметка от която неговия клиент може да ги получи при изпълнение на определени условия
4. Плащане с чекове
5. Плащане с банкови карти
3. Международни банкови разплащания
а) основни понятия
Този вид разплащания са породени и се реализират с цел удовлетворяване потребностите на лицата свързани с международните разплащания. Участници в международните разплащания са:
Държави, фирми, граждани, банки и др. Особеностите на международните плащания са обособени от:

 1. Различни парични системи от участниците
 2. Различни валутни режими
 3. Комуникационни проблеми- географски разстояния, езикови бариери, комуникационна инфраструктура

б) платежни и кредитни инструменти в международните плащания
1. Пощенски превод
2. Телексен превод
3. Превод чрез системата  S.W.I.F.T.
4. Чек- чекът е безусловно писмено нареждане на лице разполагащо със средства в банката или друга небанкова институция да се заплати дадена сума от средствата му на трето лице или на друго лице.
5. Записна заповед- едностранно поето безусловно задължение от издателя да изплати на определено лице или по негова заповед определена сума на дадена платежна дата
6. Менителница- безусловно писмено нареждане по силата на което издателя нарежда на друго лице да заплати в определен срок дадена сума от дадена валута на 3-то лице
в) форми на международни анкови разплащания
1. Акредитивни
2. Документарно инкасо
3. Открита сметка
4. Свободен превод

 1. Банкови карти

Тя е пласмасова карта върху която е записана информация на магнитна лента или вграден чип.
Тази информация служи за идентификация на картодържателя и след нея той ще може да извърши следните операции:

 1. Справки за състоянието на картата
 2. Теглене на пари в брой
 3. Прехвърляне на средства в една сметка на друга
 4. Извършаване на плащания по задължения на картодържателя
 5. Внасяне на суми в брой

При банковите карти се използват следните видове лимити:

 1. Дневен лимит
 2. Седмичен лимит
 3. Месечен лимит

В зависимост от правата които дават или осигуряват картодържателите картите биват: Дебитни и Кредитни.