Лекции по Банково дело :

 

 

 

 

 

 

Тема 8: Депозитни операции на ТБ

 

 1. Характеристика на депозита- депозитът е определена сума пари, която лицето (физическо или юридическо) е внесло по сметка в банката. При депозитната сделка между двете лица се сключва писмен договор в който по-важните елементи са:
 1. Информация за банката
 2. Информация за депозанта
 3. Вид на депозита (срочен, безсрочен)
 4. Сума на депозита
 5. Срок на депозита
 6. Валута на депозита
 7. Ценови условия по депозита (лихви, такси и комисионни)
 1. Видове банкови депозити
 1. Според срока- краткосрочни, средносрочни и дългосрочни
 2. Според вида на валутата- депозити в национална и чуждестранна валута
 3. Според вида на депозанта- депозити от граждани, депозити от нефинансови предприятия, депозити от финансови предприятия, депозити на правителството и държавата
 4. Според наличието на срок по депозита- срочни и безсрочни (депозити на виждане или депозити по поискване)
 5. Според условията на депозита- стандартни депозити и структурни депозити
 6. Според начина на получаване на лихвата- депозити с декуразивна лихва, депозити с антиципатична лихва (авансова)
 1. Система за гарантиране влоговете в банките

Основните цели на системата за гарантиране на влоговете са:

 1. Да защити спестяванията на депозантите
 2. Да предотвръти паническо изтегляне на суми от банките
 3. Да засили междубанковите конкуренции

Елементите на системата за гарантиране на влоговете са:

 1. Институционален обхват: доброволно или задължително участие на банките
 2. Видове депозити обхванати от системата
 3. Покритие по възстановяване на депозитите: лимитирано и нелимитирано
 4. Администриране на системата: най-често това е фонд

4.Финансиране на системата
В България гарантирането на депозитите е уредено в:
1. Закон за гарантиране на влоговете в банките
2. Правилник за неговото приложение
В България системата се управлява от фонд за гарантиране на влоговете в банките