Лекции по Банково дело :

 

 

 

 

 

 

Тема 7: Активи и пасиви на ТБ

  1. Баланс на ТБ.

Баланса е документ който ни дава информация за имущественото и финансово състояние на банката към определен момент, той се състои от активи, пасиви и собствен капитал.

  1. Активи на ТБ

а) характеристика, актива е ресурс, който се контролира от банката в резултат на минали събития и от който банката очаква да извлече бъдеща стопанска изгода.
б) видове банкови активи
Според това какъв риск генерират за банката:

  1. Безрискови активи:  парични наличности в касата на банката, вземания от правителството и ЦБ, вземания от международни финансови институции
  2. Ниско рискови активи:  депозити в банки, кредити обезпечени с ценни книжа, кредити за държавни органи на управление и общини със срок до 1 год.
  3. Средно рискови активи:  кредити срещу ипотека, кредити за държавни органи на управление и общини със срок над 1 год., недвижимост.
  4. Високо рискови активи:  необезпечени кредити, акции и фирмени облигации, валутни позиции

Според предназначението на активите и дохода, който осигуряват за банката:

  1. Финансови активи:  наличности в касите на банките (парични средства, разплащателни и депозитни сметки на банката, депозити в други банки), кредитите, ценни книжа (акции, облигации и др.)
  2. Нефинансови активи:  сгради, машини, оборудване и други нефинансови активи

в) методи за управление на активите:
1. Метод на общия фонд средства (метод екран)
2. Метод за разпределение на активите (банка в банката)
3. Метод основаващ се на задача от линейното програмиране

  1. Пасиви на ТБ

а) Същност- пасива е съществуващо задължение на банката в резултат на минали събития и чието погасяване в бъдеще ще доведе до изтичане от банката на ресурси носители на стопанска изгода от нея.
б) Видове пасиви на банката
1. Привлечени средства (от финансови и нефинансови предприятия)
2. Собствен капитал
в) методи за управление пасивите на ТБ
1. Операции на паричния пазар
2. Ресконтиране на Ценни книжа
3. Операции на международните финансови пазари.