Лекции по Банково дело :

 

 

 

 

 

 

Тема 6: Търговска банка

 

 1. Характеристика на ТБ- използват се най-често следните определения за банка:

1. Банката е посредник при извършване на операциите с пари и парични капитали.
2. Банката превръща парите в капитал
3. Банката е специфично предприятие, което предлага на своите клиенти широк набор от продукти и услуги чрез които се стреми да удовлетвори техните потребности и интереси.
В България дейността на ТБ се регламентира със закона за кредитните институции. В този закон е дадено следното определение за Банка:
Банката е юридическо лице което извършва публично привличане на влогове или други възстановими средства и предоставя кредити или друго финансиране за своя сметка и на собствен риск.
Банките могат да извършват и следните дейности (операции) по този закон:

 1. Извършване на безналични преводи
 2. Издаване и администриране на електронни платежни инструменти
 3. Приемане ценности на депозита
 4. Търговия с чуждестранна валута
 5. Финансов лизинг
 6. Гаранционни сделки
 7. Търговия с ценни книжа
 8. Емисия на ценни книжа
 9. Банкови сейфове и касети

За да извършва дейност една ТБ в България е необходимо да има издаден лиценз от ЦБ (БНБ). Минимално необходимият внесен капитал при учредяване на банка не може да бъде по-малък от 10 млн. лв.

 1. Видове ТБ.

а) В зависимост от вида на собственността на капитала на банката, държавни ТБ и частни ТБ.
б) Според пространственияобхват на банката, локални, местни банки, регионални банки, национални, международни.
в) Според големината на капитала на банката, малки, средни и големи банки.
г) Според вида и обема на предлаганите услуги 
- (специализирани банки)- те предлагат на своите клиенти определени продукти и услуги в които са специализирани, към тези банки спадат- инвестиционни банки, депозитни, ломбардни банки.
- (универсални ТБ)- те предлагат всички продукти и услуги които са разрешени в страната в която извършват дейността си .
3. Специфични белези на банковите продукти и услуги:
- Банковите услуги в по-голямата си част са абстрактни и са регулирани с многобройни договорни и законови предписания
- Търговските взаимоотношения между клиентите и тяхната банка продължават десетилетия, а понякога и столетия.
- Банковите сделки в по-голямата си част са базирани на големи имуществени стойности, което предполага висока степен на доверие между двете страни.
4. Организационна структура на ТБ.
Целта на организационната структура на банката е да създаде и възнагради поведение, което се изисква от банковата стратегия.
Принципите които банките спазват при управление на организационните структури са:

 1. Ефективна организационна структура не може да се изгради случайно или по стечение на обстоятелствата
 2. С течение на времето организационните структури стават относително самостоятелни и устойчиви към промените.
 3. Не съществува организационна структура на банка, която да е най-добра

Основните звена в организационната структура на банката са:

 1. Централно управление на банката
 2. Клонова мрежа

Органите за управление на банката са: Общо събрание, Надзорен съвет, Управителен съвет, Управители, Изпълнителни директори, Комитет за управление Активите и Пасивите на банката, Кредитен съвет, Кредитен комитет, Вътрешен контрол.