Лекции по Банково дело :

 

 

 

 

 

 

Тема 5: Валутен борд  (валутен съвет)

 

  1. Принципи на валутния съвет.

- Валутата на страната е чуждестранна или световна резервна валута, т.е., обвързва националната валута с чужда.
- Осигурява конвертируемост на Националната парична единица.
- Осирурява покритие под формата на валута, злато или други активи за наличните пари.
2. Предимства и недостатъци на валутния съвет.
а) Предимства-
1. Осигурява макроикономическа и в частност финансова дисциплина
2. Възвръща доверието в икономиката на страната, което води до повишаване на инвестициите и растежа.
3. Осигурява някаква конвертируемост
б) Недостатъци-
1. Централната банка не е кредитор от последна инстанция.
2. Срещата се сериозни трудности при преминаване към валутен съвет.
3. При валутен борд ЦБ може да провежда много ограничена парична политика.