Лекции по Банково дело :

 

 

 

 

 

 

Тема 4:Централна банка

 

 1. Функции на ЦБ
 1. Емисионна политика- ЦБ притежава изключителното право да имитира банкноти и монети с цел осигуряване на нормално парично обръщение в страната.
 2. Парична политика- ЦБ се стреми да поддържа вътрешната и външната стабилност на националната парична единица.
 3. Банков надзор- при нея ЦБ регулира и контролира дейността на търговските банки, който осъществява контрола върху дейността на банките.

2. Независимост на ЦБ.

 1. Функционална независимост- възможността на ЦБ да взима решения и да носи отговорност за резултатите от тях.
 2. Институционална независимост- изразява се в нейното неподчинение на различни институции.
 3. Независимост на висшите служители на ЦБ.
 1. Организационна структура на ЦБ.

Във всяка страна дейността на ЦБ се регламентира със закон, в него се описва:

 1. Функцията на ЦБ
 2. Начините за контрол от ЦБ върху търговските банки
 3. Начините за контрол върху дейността на ЦБ

Органите за управление на ЦБ са:

 1. Управителен съвет
 2. Управител
 3. Подуправител
 4. Помощни ограни

4.Емисионна политика на ЦБ- тя обхваща използваните от ЦБ методи и техники за емисия на банкноти и монети с цел нормално парично обръщение. При извършване на емисионната си политика ЦБ е необходимо да се съобразява със следните понятия:

 1. Парична емисия- пускането в обръщение на банкноти от ЦБ
 2. Копюрен състав на емисията- съвкупността от всички видове издадени банкноти в страната към определен момент
 3. Копюрен строеж- относителния дял на всеки вид банкнота в обща парична маса
 4. Парични агрегати- те са мярка за количество пари в обръщение
 5. Парична маса- количество пари в обръщение

 

5.Парична политика на ЦБ. Целта на паричната политика е да използва банкови инструменти с които да въздейства на икономиката на страната.

Паричната политика е 2 типа:

 1. Рестриктивна парична политика- при нея се наблюдава свиване на паричната маса и увеличаване на лихвеното равнище.
 2. Експазионистична парична политика- при нея се наблюдава увеличаване на паричната маса и намаляване на лихвеното равнище.

Инструментите на паричната политика са:

 1. Директни (преки) инструменти, чрез тях се контролира пряко количеството на парите и кредитите в икономиката, към тези инструменти отнасяме
 1. Кредитни тавани
 2. Административно определяне на лихвените проценти
 3. Преференциално сконтиране
 1. Индиректни (косвени) инструменти- задължителни минимални резерви, операциии на открития пазар, сконтова политика.

6.Банков надзор. Банковия надзор от ЦБ може да бъде осъществяван по 2 начина:
1. Дистанционен надзор върху банките- при него всеки месец ЦБ изисква определена информация от ТБ.
2. Проверка (инспекция) на място в банките
Целите на банковия надзор са:

 1. Да осигури безопасността и стабилността на банките и по този начин да предпази спестяванията на депозитите от некадърно управление и мушеничество.
 2. Да предпази икономиката и обществото от проблеми като: Банкова паника, бягство от банките и недоверие в банковата система.
 3. Да осигури ефективна и конкурентна финансова система.
 4. Да предпази кредитополучателите от порочни кредиторски действия