Лекции по Банково дело :

 

 

 

 

 

 

Тема 3: Финансови инструменти

 

  1. Характеристика на финасовите инструменти

Преди да инвестираме в даден финансов инструмент е необходимо да имаме отговор на следните въпроси:

  1. В каква валута е инструмента
  2. Има ли срок инструмента
  3. На какъв риск ни излага инструмента
  4. Каква е ликвидността на този инструмент
  5. Какви документи са необходими за инструмента
  6. Под каква форма е дохода от инструмента
  7. Каква е периодичността на получаване на дохода от инструмента
  8. Каква е цената за придобиване на този инструмент (лихви, такси, комисионни)
  1. Държавни ценни книжа

а) Характеристика на ДЦК
- ДЦК са финансов инструмент, който притежава следните същностни характеристики:
1. Инструмент за финансиране на бюджетния дефицит
2. Чрез ДЦК се осъществява управлението на вътрешния държавен дълг
3. Те са директно задължение на държавата, което ги прави високо ликвидни
б) Видове ДЦК
- Според срока на ДЦК
1. Краткосрочни (сакровищни бонове)
2. Средносрочни (сакровищни полици)
3. Дългосрочни ( сакровищни облигации)
- Според формата на дохода от ДЦК
1. Сконтови ДЦК
2. Лихвоносни ДЦК
3. Сконтови-лихвоносни ДЦК